Home

Richtlijn 87/53/EEG van de Raad van 15 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 83/643/EEG ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen Lid-Staten

Richtlijn 87/53/EEG van de Raad van 15 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 83/643/EEG ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen Lid-Staten

Richtlijn 87/53/EEG van de Raad van 15 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 83/643/EEG ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen Lid-Staten

Publicatieblad Nr. L 024 van 27/01/1987 blz. 0033 - 0035


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 15 december 1986

tot wijziging van Richtlijn 83/643/EEG ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen Lid-Staten

(87/53/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 43, 75, 84 en 100,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat Richtlijn 83/643/EEG van de Raad van 1 december 1983 ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen de Lid-Staten (4) een geheel van maatregelen bevat die erop gericht zijn het oponthoud voor het goederenvervoer bij de overschrijding van de binnengrenzen van de Gemeenschap te verminderen;

Overwegende dat op korte termijn nieuwe vooruitgang moet worden geboekt om de controles en formaliteiten in het handelsverkeer tussen Lid-Staten verder te vereenvoudigen; dat bij deze richtlijn naar behoren rekening dient te worden gehouden met de doelstellingen en de uitkomsten van de in het kader van de verwezenlijking van de interne markt getroffen maatregelen;

Overwegende dat met name in het kader van de regeling communautair douanevervoer de ondernemer het douanevervoer kan laten beginnen binnen de Lid-Staat van vertrek en/of de goederen tot verbruik kan invoeren of onder een andere regeling kan plaatsen binnen de Lid-Staat van bestemming en dat in dit verband de Lid-Staten het gebruik van de vereenvoudigde procedures in geëigende omstandigheden zouden moeten vergemakkelijken; dat zij zich eveneens zouden moeten beijveren de vestiging van douanekantoren zo te spreiden dat optimaal rekening wordt gehouden met de behoeften van de handel;

Overwegende dat, om rekening te houden met de bijzondere kenmerken van het luchtvervoer, de openingsuren van de diensten die controles verrichten in de luchthavens moeten worden aangepast aan de hand van de verkeersstroom en ten einde te beantwoorden aan de reële behoeften;

Overwegende dat samenwerking van de diensten die aan weerszijden van elke grenspost met de afwikkeling van de controles en formaliteiten zijn belast, tot verkorting van de wachttijden aan deze grenzen zou bijdragen;

Overwegende dat een verbetering van de praktische behandeling van de goederen en documenten eveneens tot verkorting van de wachttijden zou bijdragen;

Overwegende dat de bij handelsverkeer tussen Lid-Staten betrokken personen over een procedure zouden moeten beschikken om de nationale en de communautaire instanties in kennis te kunnen stellen van eventuele problemen bij de grensoverschrijding;

Overwegende dat sommige controles, met name die welke betrekking hebben op het onderzoek van de vereiste bescheiden, zouden worden vergemakkelijkt indien de met die controles belaste autoriteiten een van de andere vertegenwoordigde diensten zouden kunnen machtigen om die controles te verrichten;

Overwegende dat, om de betaling van de eventueel in het kader van de controles en formaliteiten gevorderde bedragen te vergemakkelijken, de betrokkenen de mogelijkheid moet worden geboden om ook gewaarborgde of gecertificeerde internationale bankcheques te gebruiken;

Overwegende dat het wenselijk is dat de Commissie bijgewerkte informatie wordt verstrekt over de werkregeling van de hetzij aan de grens van, hetzij binnen een Lid-Staat gelegen controleposten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 83/643/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. de huidige tekst van artikel 2 wordt lid 1 en de volgende leden worden toegevoegd:

»2. In de gevallen waarin zij dat passend oordelen, vergemakkelijken de Lid-Staten, op de plaatsen van vertrek en van bestemming van de goederen, de toepassing van de vereenvoudigde procedures die zijn voorzien in de regeling inzake verzending, vervoer en aangifte tot verbruik.

3. De Lid-Staten beijveren zich de vestiging van douanekantoren, ook binnen hun grondgebied, te spreiden, opdat zoveel mogelijk in de behoeften van de handel wordt voorzien.";

2. artikel 4 wordt vervangen door:

»Artikel 4

1. Ten einde passende oplossingen te vinden voor de problemen die zich aan de gemeenschappelijke grenzen voordoen, nemen de Lid-Staten de nodige maatregelen om de bilaterale samenwerking tussen de verschillende diensten die aan weerszijden van die grenzen met de controles en formaliteiten zijn belast, tot ontwikkeling te brengen.

2. De in lid 1 bedoelde samenwerking betreft met name:

- de inrichting van de grensposten;

- de verbouwing, indien mogelijk, van de grenskantoren tot aan elkaar palende of gecombineerde controlekantoren.

3. De Lid-Staten werken samen om de openingstijden te harmoniseren van de verschillende diensten die aan weerszijden van elke grenspost met de controles en formaliteiten zijn belast. Indien er zich moeilijkheden voordoen om tot deze harmonisatie te geraken, wenden zij zich tot de Commissie, zodat deze de betrokken Lid-Staten de oplossingen kan voorstellen die zij voor genoemde moeilijkheden passend acht.

4. De Lid-Staten voorzien in de mogelijkheid van een op plaatselijk en in voorkomend geval op nationaal niveau te plegen informeel overleg tussen de vertegenwoordigers van de verschillende diensten die aan de controles en de formaliteiten deelnemen, van de vervoerders, van de douaneagenten, van de tussenpersonen op het gebied van het vervoer en van de verladers.";

3. artikel 5 wordt vervangen door:

»Artikel 5

1. De Lid-Staten zorgen ervoor dat:

a) wanneer de verkeersomvang zulks rechtvaardigt de grensposten, behalve wanneer geen verkeer mag plaatsvinden, openblijven zodat:

- de grenzen 24 uur per etmaal met de desbetreffende controles en formaliteiten openstaan voor goederen die onder een douanedoorvoerregeling vallen en voor hun vervoermiddelen, alsook voor ongeladen voertuigen, behalve wanneer een grenscontrole noodzakelijk is ter voorkoming van de verspreiding van ziekten;

- controles en formaliteiten betreffende het verkeer van vervoermiddelen en van goederen die niet onder een douanedoorvoerregeling vallen, van maandag tot en met vrijdag ten minste gedurende tien opeenvolgende uren en op zaterdag ten minste gedurende zes opeenvolgende uren kunnen plaatsvinden, behalve indien de betrokken dagen feestdagen zijn;

b) in geval van voertuigen en goederen die door luchtvaartuigen worden vervoerd, de onder a), tweede streepje, genoemde tijden zodanig worden aangepast dat zij beantwoorden aan de reële behoeften, en daartoe eventueel kunnen worden gesplitst naar gelang van de verkeersstroom;

c) overlading waarvoor de douanediensten in het kader van de bestaande reglementeringen toestemming verlenen dat die niet onder hun rechtstreeks toezicht geschiedt, op elk moment dat beantwoordt aan de reële behoeften kan plaatsvinden.

2. Wanneer de veterinaire diensten moeilijkheden ondervinden om de in lid 1, onder a), tweede streepje, en onder b), genoemde perioden in het algemeen na te leven, zorgen de Lid-Staten ervoor dat tijdens deze perioden een veterinaire deskundige beschikbaar is na een ten minste twaalf uur van tevoren door de vervoerder gedane kennisgeving; in geval van transport van levende dieren kan deze termijn echter op ten minste achttien uur worden gesteld.

3. Indien verscheidene grensposten in een zelfde havengebied of luchthavengebied zijn gelegen, mogen de Lid-Staten uitzonderingen op lid 1 vaststellen, mits de andere posten in dit gebied goederen en voertuigen overeenkomstig genoemd lid efficiënt kunnen afhandelen.

4. De bevoegde instanties van de Lid-Staten dragen er zorg voor dat de controles en formaliteiten in uitzonderlijke gevallen buiten de openingstijden en op de door de Lid-Staten bepaalde wijze in de in lid 1 bedoelde grensposten en de douanediensten kunnen worden verricht, wanneer daartoe tijdens de openingstijden een speciaal en met redenen omkleed verzoek is ingediend, eventueel tegen vergoeding van de verleende diensten."; 4. artikel 6 wordt vervangen door:

»Artikel 6

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de wachttijden ten gevolge van de verschillende controles en formaliteiten niet langer zijn dan nodig voor de goede uitvoering. Daartoe regelen zij de openingstijden van de met de controles en formaliteiten belaste diensten, het rooster van de beschikbare personeelsleden alsook de praktische behandeling van de goederen en bescheiden in verband met de afdoening van de controles en formaliteiten op zodanige wijze dat de wachttijden bij de afwikkeling van het verkeer zoveel mogelijk worden bekort.";

5. artikel 7 wordt vervangen door:

»Artikel 7

De Lid-Staten nemen maatregelen om aan de grensposten, overal waar dat technisch mogelijk en op grond van de verkeersomvang gerechtvaardigd is, te voorzien in doorrijstroken, uitsluitend bestemd voor goederen die onder een douanedoorvoerregeling vallen, voor hun vervoermiddelen, alsook voor ongeladen voertuigen.";

6. artikel 8 wordt vervangen door:

»Artikel 8

1. De Lid-Staten en de Commissie zorgen ervoor dat deelnemers aan verkeer tussen Lid-Staten de bevoegde nationale en communautaire instanties snel op de hoogte kunnen brengen van de eventueel bij een grensoverschrijding ondervonden problemen. De bevoegde instanties bestuderen deze problemen en indien deze niet kunnen worden opgelost, stelt de Commissie de betrokken Lid-Staten oplossingen voor.

2. Een Lid-Staat kan, voor de oplossing van moeilijkheden op het gebied van controles of formaliteiten, als bedoeld in deze richtlijn, om overleg met een andere Lid-Staat verzoeken. Indien dit overleg niet leidt tot oplossing van genoemde moeilijkheden, kan een Lid-Staat de Commissie daarvan in kennis stellen, opdat deze de oplossingen voorstelt die zij voor genoemde moeilijkheden passend acht.";

7. de volgende artikelen worden ingevoegd:

»Artikel 6 bis

De Lid-Staten zorgen er zoveel mogelijk voor dat bij uitdrukkelijke delegatie en voor rekening van de bevoegde instanties, een van de andere vertegenwoordigde diensten, en bij voorkeur de douane, gemachtigd is om bepaalde taken waarmee de eerstgenoemde instanties belast zijn uit te voeren, met name betreffende het overleggen van de vereiste documenten, het nagaan van de geldigheid en de echtheid van die documenten en een snelle identificatie van de in die documenten aangegeven goederen. In dat geval zorgen de betrokken instanties ervoor dat de voor het verrichten van die taken nodige middelen ter beschikking worden gesteld.".

»Artikel 7 bis

De Lid-Staten zorgen ervoor dat de in het kader van de controles en formaliteiten in het handelsverkeer tussen Lid-Staten eventueel verschuldigde bedragen ook kunnen worden vereffend met gewaarborgde of gecertificeerde internationale bankcheques in de munt van de Lid-Staat waar de schuld opeisbaar is.".

»Artikel 8 bis

De Lid-Staten verstrekken de Commissie tijdig de bijgewerkte gegevens met betrekking tot de controleposten.".

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen, na raadpleging van de Commissie, de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli 1987 aan deze richtlijn te voldoen.

2. Iedere Lid-Staat deelt de Commissie de tekst van de bepalingen mede die hij voor de toepassing van deze richtlijn vaststelt.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 15 december 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. MOORE

(1) PB nr. C 237 van 18. 9. 1985, blz. 3.

(2) PB nr. C 352 van 31. 12. 1985, blz. 291.

(3) PB nr. C 101 van 28. 4. 1986, blz. 5.

(4) PB nr. L 359 van 22. 12. 1983, blz. 8.