Home

Richtlijn 87/317/EEG van de Raad van 16 juni 1987 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding voor wat olaquindox betreft

Richtlijn 87/317/EEG van de Raad van 16 juni 1987 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding voor wat olaquindox betreft

Richtlijn 87/317/EEG van de Raad van 16 juni 1987 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding voor wat olaquindox betreft

Publicatieblad Nr. L 160 van 20/06/1987 blz. 0034 - 0035
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 23 blz. 0196
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 23 blz. 0196


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 16 juni 1987

tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding voor wat olaquindox betreft

(87/317/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 86/525/EEG van de Commissie (2), inzonderheid op de artikelen 7 en 24,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in Richtlijn 70/524/EEG is bepaald dat de inhoud van de bijlagen voortdurend aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis moet worden aangepast; dat de bijlagen van voornoemde richtlijn zijn gecodificeerd bij Richtlijn 85/429/EEG van de Commissie (3);

Overwegende dat het gebruik van olaquindox als groeibevorderende stof tot dusver op nationaal niveau was toegelaten; dat op grond van het verrichte onderzoek en de opgedane ervaring blijkt dat dit toevoegingsmiddel voor de bedoelde gebruiksvorm overal in de Gemeenschap kan worden toegelaten, onder voorwaarde dat bepaalde voorschriften gericht op het waarborgen van de veiligheid van het gebruik worden nageleefd;

Overwegende dat wegens het ontbreken van een advies van het Permanent Comité voor diervoeders, de Commissie niet bij machte is geweest om overeenkomstig de in artikel 24 van Richtlijn 70/524/EEG bedoelde procedure de door haar beoogde bepalingen ter zake vast te stellen;

Overwegende dat het om het ontbreken van residuen van olaquindox in produkten van dierlijke oorsprong te controleren noodzakelijk is de graad van gevoeligheid van de op dit ogenblik gebruikte analysemethode te verbeteren,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 70/524/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen in werking treden om uiterlijk op 30 november 1987 aan artikel 1 te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 16 juni 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. DE KEERSMAEKER

(1) PB nr. L 270 van 14. 12. 1970, blz. 1.

(2) PB nr. L 310 van 5. 11. 1986, blz. 19.

(3) PB nr. L 245 van 12. 9. 1985, blz. 1.

BIJLAGE

In bijlage I wordt in deel J »Groeibevorderende stoffen" de volgende post ingelast:

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // »Nr. EEG // Toevoegings- middelen // Chemische formule, beschrijving // Diersoort of categorie // Maximum- leeftijd // Minimum- gehalte // Maximum- gehalte // Andere bepalingen 1.2.3.4.5.6,7.8 // // // // // // // // // // // // / / mg/kg van het volledige diervoeder // // // // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8 // E 851 // Olaquindox // 2-[N-2'-(hydroxyethyl) carbamoyl]3-me- thyl-chinoxaline-N1, N4-dioxyde Zuiverheid: 98 % Eigenschappen van de toegestane bereiding: - maximumgehalte olaquindox: 10 % - stabiliteit: minimum 24 maanden - draagstof: calciumcarbonaat bevattende 1,5 % polyethyleenglycolglycerylricinoleaat // Biggen // 4 maanden 4 maanden // 15 50 (2) // 50 100 (2) // Toediening verboden ten minste 4 weken voor het slachten Maximum toegelaten stofemissie bij de bewerkingen bepaald volgens de methode Stauber-Heubach (1): 0,1 mg olaquindox Vermelding op het etiket van de toevoegingsmiddelen, de voormengsels en de diervoeding van veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen om de gezondheid van de gebruikers te beschermen en met name elke blootstelling aan het toevoegingsmiddel, in het bijzonder door contact of inademing, te vermijden // // // // // // // //

(1) Referentie: Fresenius Z. Anal. Chem (1984) 318: 522-524, Springer Verlag 1984.

(2) Alleen in kunstmelk.".