Home

Verordening (EEG) nr. 139/87 van de Commissie van 19 januari 1987 betreffende een spoedactie voor de levering van rundvlees ten gunste van hulpbehoevenden

Verordening (EEG) nr. 139/87 van de Commissie van 19 januari 1987 betreffende een spoedactie voor de levering van rundvlees ten gunste van hulpbehoevenden

Verordening (EEG) nr. 139/87 van de Commissie van 19 januari 1987 betreffende een spoedactie voor de levering van rundvlees ten gunste van hulpbehoevenden

Publicatieblad Nr. L 017 van 20/01/1987 blz. 0019 - 0020


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 139/87 VAN DE COMMISSIE

van 19 januari 1987

betreffende een spoedactie voor de levering van rundvlees ten gunste van hulpbehoevenden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat door de in Europa heersende strenge koude de hulpbehoevenden in ernstige moeilijkheden komen; dat de hulpbronnen van de Gemeenschap met spoed moeten worden gebruikt om deze personen te helpen door bemiddeling van de in elk van de Lid-Staten erkende liefdadigheidsinstellingen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De interventiebureaus stellen aan liefdadigheidswerken en humanitaire instellingen die als zodanig zijn erkend door de Lid-Staat op welks grondgebied zij zijn gevestigd, gratis rundvlees ter beschikking om dit in bereide vorm gratis uit te delen aan hulpbehoevenden in die Lid-Staat.

Op het in de vorige alinea bedoelde vlees zijn de in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68 bedoelde maatregelen toegepast en het werd in 1986 ingeslagen.

Artikel 2

De Lid-Staten stellen de maatregelen vast voor de tenuitvoerlegging van artikel 1, waaronder de controlemaatregelen die zij nodig achten.

Artikel 3

De Lid-Staten delen de Commissie iedere week over de voorafgaande week mee welke hoeveelheden in het kader van deze verordening zijn uitgeslagen.

Artikel 4

Verordening (EEG) nr. 1687/76 van de Commissie (3) wordt als volgt gewijzigd:

Aan de bijlage, deel II »Produkten waarvoor een ander gebruik en/of bestemming is voorgeschreven dan vermeld onder I" worden het volgende punt 39 en de bijbehorende voetnoot toegevoegd:

»39. Verordening (EEG) nr. 140/87 van de Commissie van 19 januari 1987 betreffende een spoedactie voor de levering van rundvlees ten gunste van hulpbehoevenden (39):

- vak 104:

- destinados a las personas más desfavorecidas - Reglamento (CEE) no 140/87

- til de socialt daarligst stillede - forordning (EOEF) nr. 140/87

- bestimmt fuer stark benachteiligte Personen - Verordnung (EWG) Nr. 140/87

- proorizómeno gia apóroys - kanonismós (EOK) arith. 140/87

- for distribution to the most deprived persons - Regulation (EEC) No 140/87

- destinés aux personnes les plus démunies - règlement (CEE) no 140/87

- destinate al più indigenti - regolamento (CEE) n. 140/87

- bestemd voor hulpbehoevenden - Verordening (EEG) nr. 140/87

- destinados às pessoas mais desfavorecidas - Regulamento (CEE) nº 140/87.

(39) PB nr. L 17 van 20. 1. 1987, blz. 19."

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing tot en met 31 maart 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 362 van 31. 12. 1985, blz. 8.

(3) PB nr. L 190 van 14. 7. 1976, blz. 1.