Home

Verordening (EEG) nr. 649/87 van de Commissie van 3 maart 1987 houdende uitvoeringsvoorschriften betreffende de instelling van het communautaire wijnbouwkadaster

Verordening (EEG) nr. 649/87 van de Commissie van 3 maart 1987 houdende uitvoeringsvoorschriften betreffende de instelling van het communautaire wijnbouwkadaster

Verordening (EEG) nr. 649/87 van de Commissie van 3 maart 1987 houdende uitvoeringsvoorschriften betreffende de instelling van het communautaire wijnbouwkadaster

Publicatieblad Nr. L 062 van 05/03/1987 blz. 0010 - 0017
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 22 blz. 0218
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 22 blz. 0218


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 649/87 VAN DE COMMISSIE

van 3 maart 1987

houdende uitvoeringsvoorschriften betreffende de instelling van het communautaire wijnbouwkadaster

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 536/87 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2392/86 van de Raad van 24 juli 1986 tot instelling van het communautaire wijnbouwkadaster (3), inzonderheid op artikel 10,

Overwegende dat met het oog op een uniforme totstandbrenging van het kadaster in de Gemeenschap enige grondbegrippen dienen te worden omschreven; dat het daartoe dienstig is de huidige definities in de wijnbouwvoorschriften van de Gemeenschap en in die van de Lid-Staten zoveel mogelijk over te nemen;

Overwegende dat het wijnbouwkadaster op grond van artikel 2, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2392/86 betrekking heeft op elk bedrijf waar wijnstokken worden geteeld; dat het met het oog op de met behulp van genoemd kadaster te bereiken doelstellingen niet als nodig voorkomt ook de bedrijven met een zeer geringe produktie daarin op te nemen; dat derhalve moet worden bepaald op welke bedrijven het kadaster betrekking heeft, waarbij met name de oppervlakte alsook de door de Lid-Staten te bepalen fysieke of economische drempelwaarden voor de produktie in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat er in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2392/86 een onderscheid wordt gemaakt tussen verplichte gegevens die op grond van de Gemeenschapsvoorschriften moeten worden verstrekt, en facultatieve gegevens die de Lid-Staten daarenboven nog kunnen bijeenbrengen; dat een lijst van verplichte en facultatieve, respectievelijk in het bedrijfsdossier en in het produktiedossier te vermelden gegevens dient te worden opgesteld;

Overwegende dat voor bepaalde gebieden waar een grondboek (kadaster), waarvan bij de opstelling van het wijnbouwkadaster kan worden uitgegaan, nog ontbreekt, specifieke bepalingen moeten worden vastgesteld om de totstandbrenging van het wijnbouwkadaster binnen de gestelde termijnen te waarborgen;

Overwegende dat er op grond van Verordening (EEG) nr. 154/75 van de Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3788/85 (5), in de olijfolie producerende Lid-Staten een olijventeeltkadaster tot stand is gebracht; dat het in bepaalde Lid-Staten mogelijk lijkt dat van de uitkomsten van de in het kader van dat kadaster uitgevoerde werkzaamheden gebruik kan worden gemaakt; dat gepreciseerd moet worden dat de Lid-Staten van deze resultaten gebruik kunnen maken om het wijnbouwkadaster met geringere kosten en sneller tot stand te brengen;

Overwegende dat het dienstig is bij niet inachtneming van de verplichtingen op dit gebied in sancties te voorzien, zo nodig aangevuld met door de Lid-Staten getroffen sancties;

Overwegende dat de termijnen moeten worden vastgesteld waarbinnen de Lid-Staten bepaalde mededelingen aan de Commissie dienen te doen;

Overwegende dat krachtens de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal de voorschriften betreffende de opstelling van het wijnbouwkadaster in de eerste etappe nog niet voor Portugal gelden; dat het wenselijk is bijzondere termijnen te bepalen om daar het wijnbouwkadaster na de aanvang van de tweede etappe zo snel mogelijk tot stand te brengen;

Overwegende dat het Comité van beheer voor wijn geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze verordening behelst de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EEG) nr. 2392/86 tot instelling van het communautaire wijnbouwkadaster.

Artikel 2

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) bedrijf: een technisch-economische eenheid die onder één beheer is geplaatst

- met een wijnbouwareaal van 10 are of meer, of

- voor eenheden met een wijnbouwareaal van minder dan 10 are, die welke een aangifte moeten indienen krachtens de communautaire of nationale wijnbouwvoorschriften, of

- voor eenheden met een wijnbouwareaal van minder dan 10 are die de in het tweede streepje bedoelde aangifte niet moeten indienen, die met een wijnbouwareaal waarvan de produktie bepaalde fysieke of economische drempelwaarden overschrijdt die door de betrokken Lid-Staat worden vastgelegd;

b) bedrijfshoofd: de natuurlijke of rechtspersoon of groep van deze personen voor wiens rekening of op wiens naam het bedrijf wordt geëxploiteerd;

c) oppervlakte cultuurgrond: de totale oppervlakte aan bouwland, blijvend grasland, meerjarige cultures en tuinen voor eigen gebruik;

d) bebouwde wijnbouwoppervlakte: alle oppervlakten die, al dan niet samen met nog andere gewassen, beplant zijn met wijnstokken welke reeds in produktie dan wel nog niet in produktie zijn, en bestemd zijn voor de produktie van druiven, druivemost, wijn en/of vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken en die regelmatig teeltbewerkingen hebben ondergaan om een produkt op te leveren dat in de handel kan worden gebracht;

e) niet meer gebruikte wijnbouwoppervlakte: alle met wijnstokken beplante oppervlakten die niet meer regelmatig teeltbewerkingen ondergaan om een produkt op te leveren dat in de handel kan worden gebracht;

f) perceel: een aaneengesloten, in het grondboek (kadaster) afgegrensd stuk grond. Bij het ontbreken van een grondboek (kadaster) wordt onder perceel verstaan: een aaneengesloten, binnen hetzelfde bedrijf gelegen stuk grond dat ten aanzien van de exploitatievorm, de teeltwijze en de aard van de produktie een afzonderlijke eenheid vormt;

g) vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, kweekwijnstokken, moederplanten die onderstokken of entrijs opleveren: deze begrippen als genoemd en omschreven in Richtlijn 68/193/EEG van de Raad (1);

h) wijndruivenrassen; rassen voor de produktie van rozijnen en krenten: deze begrippen als genoemd en omschreven in Verordening (EEG) nr. 347/79 van de Raad (2).

Artikel 3

1. De in het bedrijfs- en het produktiedossier op te nemen verplichte en facultatieve gegevens, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2392/86, zijn in bijlage I van de onderhavige verordening vermeld.

Bij de opstelling van het in artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2392/86 genoemde programma bepalen de Lid-Staten hoe deze gegevens in de onderscheiden dossiers worden ingedeeld.

2. Wanneer de druiventeelt met andere teelten wordt gecombineerd, is in het bedrijfsdossier niet alleen de totale oppervlakte van het betrokken perceel aangegeven, maar ook de in zuiver wijnbouwareaal omgerekende wijnbouwoppervlakte. De omrekening geschiedt aan de hand van geëigende coëfficiënten die door de Lid-Staat worden vastgesteld.

3. De gegevens betreffende de kenmerken van de percelen worden voor ieder perceel in het bedrijfsdossier aangegeven. Wanneer de natuurlijke omstandigheden gelijk zijn, teelten van hetzelfde type worden toegepast en de verkregen produkten dezelfde zijn, kunnen de Lid-Staten voor een geheel dat uit verschillende aan elkaar grenzende percelen of delen van percelen bestaat, de gegevens in het bedrijfsdossier samenvoegen, voor zover ieder perceel identificeerbaar blijft.

4. Bij de opstelling en bij iedere bijwerking van het wijnbouwkadaster nemen de Lid-Staten de totale wijnbouwoppervlakte op die geen deel uitmaakt van de in artikel 2, onder a), genoemde bedrijven.

Artikel 4

In de gebieden waar er bij de opstelling van het wijnbouwkadaster geen grondboek (kadaster) is, zorgen de Lid-Staten ervoor dat het wijnbouwkadaster uiterlijk op het tijdstip van de in artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2392/86 bedoelde regelmatige bijwerkingen naar gelang van de totstandkoming van het grondboek (kadaster) wordt aangepast.

Artikel 5

Om het wijnbouwkadaster met geringere kosten en sneller tot stand te brengen, kunnen de Lid-Staten gebruik maken van de technieken die zijn ontwikkeld bij de totstandbrenging van het in Verordening (EEG) nr. 154/75 bedoelde olijventeeltkadaster en van de in dat kader beschikbare technische gegevens.

Artikel 6

De namen van de administratieve eenheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2392/86 de termijn voor de opstelling van het wijnbouwkadaster wordt verkort, zijn met opgave van de betrokken termijnen in bijlage II vermeld.

Artikel 7

1. Zij die de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2392/86 genoemde verplichtingen niet nakomen, komen niet voor de in de artikelen 7, 10, 11, 12 bis, 14, 14 bis en 15 van Verordening (EEG) nr. 337/79 bedoelde maatregelen in aanmerking alvorens zij hun verplichtingen zijn nagekomen.

2. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om aan het niet in acht nemen van de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2392/86 genoemde verplichtingen naar de zwaarte van de overtreding sancties te verbinden.

Artikel 8

De Lid-Staten brengen de Commissie ter kennis:

- uiterlijk bij de toezending van de in artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2392/86 genoemde programma's: de fysieke of economische drempelwaarden als bedoeld in artikel 2, onder a), en de omrekeningscoëfficiënten als bedoeld in artikel 3, lid 2;

- zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na de opname: de in artikel 3, lid 4, bedoelde wijnbouwoppervlakte;

- uiterlijk bij de toezending van de in artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2392/86 genoemde programma's: de in artikel 7, lid 2, van genoemde verordening bedoelde lijst van instanties;

- jaarlijks, uiterlijk 31 augustus: het in artikel 8, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 2392/86 genoemde verslag;

- binnen twee maanden nadat zij daartoe het verzoek ontvangen hebben, tenzij in een dringend geval: de aanvullende beoordelingsgegevens als bedoeld in artikel 8, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 2392/86;

- jaarlijks, uiterlijk 30 november: een verslag over de gevallen waarin de in artikel 7, lid 1, bedoelde verplichtingen niet zijn nagekomen en de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen.

Artikel 9

In Portugal dient de opstelling van het wijnbouwkadaster haar beslag te krijgen uiterlijk aan het einde van de tweede etappe als bedoeld in artikel 260 van de Toetredingsakte.

Portugal zendt de Commissie binnen drie maanden na de aanvang van die tweede etappe het in artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2392/86 genoemde programma toe, alsook de lijst van instanties als bedoeld in artikel 7, lid 2, van die verordening.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 maart 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 54 van 5. 3. 1979, blz. 1.

(2) PB nr. L 55 van 25. 2. 1987, blz. 1.

(3) PB nr. L 208 van 31. 7. 1986, blz. 1.

(4) PB nr. L 19 van 24. 1. 1975, blz. 1.

(5) PB nr. L 367 van 31. 12. 1985, blz. 1.

(1) PB nr. L 93 van 17. 4. 1968, blz. 15.

(2) PB nr. L 54 van 5. 3. 1979, blz. 75.

BIJLAGE I

LIJST VAN IN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2392/86 BEDOELDE VERPLICHTE EN FACULTATIEVE GEGEVENS

1.2,3 // // // // Aard van de gegevens // 1.2.3 // // Verplicht // Facultatief // // // // // // // I. BEDRIJFSDOSSIER (in artikel 2, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EEG) nr. 2392/86 bedoelde gegevens) // // // 1. Identificatie en ligging 1.1. Naam en adres van het bedrijf of van het bedrijfshoofd // × // // 1.2. Identificatienummer // × // // 1.3. Rechtspersoonlijkheid // × // // 1.4. Exploitatievorm van de wijnbouwoppervlakte: // × // // - in eigendom // // // - in pacht // // // - in deelpacht of in andere exploitatievormen // // × // 2. Algemene kenmerken van het bedrijf // // // 2.1. Oppervlakte cultuurgrond // // × // 2.2. Bebouwde wijngaardoppervlakte open grond // × // // 2.3. Bebouwde wijnbouwoppervlakte onder glas: // // // - tafeldruiven // // × // - wijndruiven // // × // - kweekwijnstokken // // × // - andere // // × // 2.4. Niet meer bebouwde wijnbouwoppervlakte // × // // 2.5. Nog niet gebruikte rechten op herbeplanting of op nieuwe aanplant (uitgesplitst naar v.q.p.r.d. en andere wijn) // × // // 2.6. Kenmerken van de wijnbereidingsinstallaties // // × // 2.7. Andere // // × // 3. Kenmerken van het perceel // // // 3.1. Kadastrale verwijzing of identificatienummer // × // // 3.2. Naam van de eigenaar(s) // // × // 3.3. Exploitatievorm: // × // // - in eigendom // // // - in pacht // // // - in deelpacht of in andere exploitatievormen // // // 3.4. Totale oppervlakte van het perceel uitgesplitst naar: // // // - met wijndruivenrassen beplante oppervlakte (1): // × // // - geschikt voor de produktie van v.q.p.r.d.: // // // - in produktie // // // - nog niet in opleveren (facultatief).

1.2,3 // // // // Aard van de gegevens // 1.2.3 // // Verplicht // Facultatief // // // // // - andere: // // // (waarvan: - in artikel 54, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 337/79 bedoelde wijn: - in produktie - nog niet in produktie - wijn voor de bereiding van bepaalde soorten brandewijn: - in produktie - nog niet in produktie // // // - met tafeldruivenrassen beplante oppervlakte (1): // × // // - in produktie // // // - nog niet in produktie // // // - met druivenrassen voor de produktie van rozijnen en krenten beplante oppervlakte (1): // × // // - in produktie // // // - nog niet in produktie // // // - oppervlakte beplant met rassen die in de indeling van de wijnstokrassen voor dezelfde administratieve eenheid tegelijkertijd als wijndruivenrassen en als rassen voor ander gebruik voorkomen (1): // × // // - in produktie // // // - nog niet in produktie // // // - oppervlakte die uitsluitend bestemd is voor de produktie van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, uitgesplitst naar: // × // // - kweekwijnstokken // // // - moederplanten die onderstokken opleveren // // // - oppervlakte niet geënte wijnstokken, doch die bestemd zijn om geënt te worden: // × // // - v.q.p.r.d. // // // - andere // // // - niet meer bebouwde wijnbouwoppervlakte // × // // - andere oppervlakten // × // // 3.5. Natuurlijke kenmerken: // // // - terrein: // // × // - helling: // // // - vlak (helling van niet meer dan 5 %) // // // - licht hellend (meer dan 5 %, doch niet meer dan 15 %) // // // - matig hellend (meer dan 15 %, doch niet meer dan 30 %) // // // - sterk hellend (meer dan 30 %) // // // - terrasvorming // // // - expositie // // × // - hoogteligging // // × // - dalbodem // // × // - andere // // × // - micro-klimaat // // × // - bodem // // × // - indelingscategorie in de zin van artikel 29 van Verordening opleveren (facultatief).

1.2,3 // // // // Aard van de gegevens // 1.2.3 // // Verplicht // Facultatief // // // // // 3.6. Mechanisering // // × // 3.7. Bevloeiing (systeem en bestemming) // × // // 3.8. Teelttype: // // // - zuivere of met andere teelten gecombineerde wijnbouw // × // // - aard van de met de wijnbouw gecombineerde teelt: // // × // - tijdelijke gewassen // // // - meerjarige gewassen: // // // - houtgewassen // // // - andere // // // - onder glas // // × // - andere // // × // 3.9. Wijnstokras // × // // 3.10. Onderstok // // × // 3.11. Jaar (of geschatte ouderdom) van de aanplant // × // // 3.12. Leivorm // × // // 3.13. Plantdichtheid // // × // 3.14. Toestand van de aanplantingen: // // × // - slecht // // // - goed // // // - uitstekend // // // 4. Aangifteregeling // // // 4.1. Op grond van artikel 30 ter van Verordening (EEG) nr. 337/79 verlangde aanvragen en afgiften voor de aanplant: // // // 4.11. Aanvraag voor nieuwe aanplant // × // // 4.12. Kennisgeving van het voornemen tot rooiing, herbeplanting of nieuwe aanplant // // × // 4.13. Kennisgeving van uitgevoerde rooiing, herbeplanting of nieuwe aanplant // × // // 4.2. Op grond van artikel 28 van Verordening (EEG) nr. 337/79 verlangde oogst-, produktie- en voorraadopgaven: // × // // 4.21. Oogstopgaven // // // 4.22. Produktieopgaven // // // 4.23. Voorraadopgaven // // // 4.3. Op grond van de artikelen 35 en 36 van Verordening (EEG) nr. 337/79 verlangde verklaringen inzake oenologische procédés: // × // // 4.31. Verhoging van het alcoholgehalte // // // 4.32. Aanzuring // // // 4.33. Ontzuring // // // 4.34. Verzoeting // // // 4.35. Andere // // // 5. Produktie van bedrijven die geen oogst- noch produktieopgaven hoeven in te dienen // // // Schatting van het produktiepotentieel: // // // - Wijn: // // × // - v.q.p.r.d. // // // - andere wijn // // // - tafeldruiven van een totale oppervlakte van meer dan 40 000 ha in de betrokken Lid-Staat // × // // - druiven voor rozijnen en krenten // × // // - overige // // × 1.2,3 // // // // Aard van de gegevens // 1.2.3 // // Verplicht // Facultatief // // // // // 6. Interventiemaatregelen, steunmaatregelen en premies (van Gemeenschap en Lid-Staat) // // // 6.1. Maatregelen betreffende de wijnbouwstructuur: // × // // 6.11. Herstructurering // // // 6.12. Omschakeling en beëindiging van de teelt // // // 6.13. Andere // // // 6.2. Marktinterventies: // × // // 6.21. Opslag // // // 6.22. Verrijking // // // 6.23. Elders onderbrengen van wijn // // // 6.24. Distillaties (uitgesplitst naar de onderscheiden vormen van distillatie) // // // 6.25. Overige // // // 6.3. Andere steunmaatregelen en premies // // × // II. PRODUKTIEDOSSIER // // // (in artikel 2, lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 2392/86 bedoelde gegevens) // // // 1. Identificatie en ligging // // // 1.1. Naam // × // // 1.2. Adres // × // // 1.3. Identificatienummer // × // // 1.4. Rechtspersoonlijkheid // × // // 1.5. Aard van de werkzaamheden (bij voorbeeld handelaar-wijnbereider, bereider van geconcentreerde most) // × // // 2. Aangifteregeling // // // 2.1. Op grond van artikel 28 van Verordening (EEG) nr. 337/79 verlangde produktie- en voorraadopgaven: // × // // 2.11. Produktieopgaven // // // 2.12. Voorraadopgaven // // // 2.2. Op grond van de artikelen 35 en 36 van Verordening (EEG) nr. 337/79 verlangde verklaringen betreffende oenologische procédés: // × // // 2.21. Verhoging van het alcoholgehalte // // // 2.22. Aanzuring // // // 2.23. Ontzuring // // // 2.24. Verzoeting // // // 2.25. Andere // // // 3. Interventiemaatregelen, steunmaatregelen en premies (van Gemeenschap en Lid-Staat) // × // // 3.1. Opslag // // // 3.2. Verrijking // // // 3.3. Elders onderbrengen van wijn // // // 3.4. Distillaties (uitgesplitst naar de onderscheiden vormen van distillatie) // // // 3.5. Overige // // // 4. Kenmerken van de wijnbereidingsinstallaties // // × // III. DOSSIER »DISTILLEERDERS" // // // (artikel 2, lid 1, onder c), tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2392/86) // // × produktie // // // (waarvan: likeurwijn) // //

(1) Aangeven of het ook gaat om moederplanten die entrijs (EEG) nr. 337/79, wanneer deze toegepast is // ×

// (1) Aangeven of het ook gaat om moederplanten die entrijs

BIJLAGE II

ADMINISTRATIEVE EENHEDEN WAAR HET WIJNBOUWKADASTER BIJ VOORRANG TOT STAND WORDT GEBRACHT

1.2 // // // Naam van de administratieve eenheid // Termijn voor de opstelling van het wijnbouwkadaster // // // I. Bondsrepubliek Duitsland // // Rheinland-Pfalz // 31 augustus 1990 // II. Spanje // // 1. Albacete // // 2. Toledo // // 3. Valencia // // 4. Badajoz // // 5. Ciudad Real // 31 augustus 1990 // 6. Cuenca // // 7. Huelva // // 8. Tarragona // // 9. Zamora // // III. Griekenland // // 1. Nomos Korinthias // // 2. Nomos Achaias // // 3. Nomos Ilias // // 4. Nomos Attikis (1) // // 5. Diamerisma Anatolikis Attikis // // 6. Nomos Viotias // // 7. Nomos Evias // // 8. Nomos Argolidas // // 9. Nomos Arkadias // // 10. Nomos Messinias // 31 augustus 1990 // 11. Nomos Trifillias // // 12. Nomos Lakonias // // 13. Nomos Aitoloakarnanias // // 14. Nomos Zakinthou // // 15. Nomos Kefalinias // // 16. Nomos Irakliou // // 17. Nomos Lassithiou // // 18. Nomos Chanion // // 19. Nomos Rethimnis // // IV. Italië // // 1. Puglia // 31 augustus 1989 // 2. Sicilia // 31 augustus 1989 // 3. Toscana // 31 augustus 1989 // 4. Veneto // 31 augustus 1989 // 5. Lazio // 31 augustus 1990 // 6. Abruzzo // 31 augustus 1990 // 7. Campania // 31 augustus 1990 // 8. Emilia Romagna // 31 augustus 1990 // 9. Marche // 31 augustus 1991 // 10. Calabria // 31 augustus 1991 // 11. Umbria // 31 augustus 1991 // 12. Molise // 31 augustus 1991 // 13. Basilicata // 31 augustus 1991 // 14. Piemonte // 31 augustus 1991 // //

(1) Met uitzondering van het departement dat tot het landbouwdistrict Pireus behoort.

1.2.3VERPLICHT

FACULTATIEF

6 . INTERVENTIEMAATREGELEN, STEUNMAATREGELEN EN PREMIES ( VAN GEMEENSCHAP EN LID-STAAT ) // //

6.1 . MAATREGELEN BETREFFENDE DE WIJNBOUWSTRUCTUUR :

X

6.11 . HERSTRUCTURERING // //

6.12 . OMSCHAKELING EN BEEINDIGING VAN DE TEELT // //

6.13 . ANDERE // //

6.2 . MARKTINTERVENTIES :

X

6.21 . OPSLAG // //

6.22 . VERRIJKING // //

6.23 . ELDERS ONDERBRENGEN VAN WIJN // //

6.24 . DISTILLATIES ( UITGESPLITST NAAR DE ONDERSCHEIDEN VORMEN VAN DISTILLATIE ) // //

6.25 . OVERIGE // //

6.3 . ANDERE STEUNMAATREGELEN EN PREMIES //

X

II . PRODUKTIEDOSSIER // //

( IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C ), VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2392/86 BEDOELDE GEGEVENS ) // //

1 . IDENTIFICATIE EN LIGGING // //

1.1 . NAAM

X

1.2 . ADRES

X

1.3 . IDENTIFICATIENUMMER

X

1.4 . RECHTSPERSOONLIJKHEID

X

1.5 . AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN ( BIJ VOORBEELD HANDELAAR-WIJNBEREIDER, BEREIDER VAN GECONCENTREERDE MOST )

X

2 . AANGIFTEREGELING // //

2.1 . OP GROND VAN ARTIKEL 28 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 VERLANGDE PRODUKTIE - EN VOORRAADOPGAVEN :

X

2.11 . PRODUKTIEOPGAVEN // //

2.12 . VOORRAADOPGAVEN // //

2.2 . OP GROND VAN DE ARTIKELEN 35 EN 36 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 VERLANGDE VERKLARINGEN BETREFFENDE OENOLOGISCHE PROCEDES :

X

2.21 . VERHOGING VAN HET ALCOHOLGEHALTE // //

2.22 . AANZURING // //

2.23 . ONTZURING // //

2.24 . VERZOETING // //

2.25 . ANDERE // //

3 . INTERVENTIEMAATREGELEN, STEUNMAATREGELEN EN PREMIES ( VAN GEMEENSCHAP EN LID-STAAT )

X

3.1 . OPSLAG // //

3.2 . VERRIJKING // //

3.3 . ELDERS ONDERBRENGEN VAN WIJN // //

3.4 . DISTILLATIES ( UITGESPLITST NAAR DE ONDERSCHEIDEN VORMEN VAN DISTILLATIE ) // //

3.5 . OVERIGE // //

4 . KENMERKEN VAN DE WIJNBEREIDINGSINSTALLATIES //

X

III . DOSSIER "DISTILLEERDERS" // //

( ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C ), TWEEDE ALINEA, VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2392/86 )

X

( WAARVAN : LIKEURWIJN ) // //

( 1 ) AANGEVEN OF HET OOK GAAT OM MOEDERPLANTEN DIE ENTRIJS

X

( 1 ) AANGEVEN OF HET OOK GAAT OM MOEDERPLANTEN DIE ENTRIJS

BIJLAGE II

ADMINISTRATIEVE EENHEDEN WAAR HET WIJNBOUWKADASTER BIJ VOORRANG TOT STAND WORDT GEBRACHT

1.2NAAM VAN DE ADMINISTRATIEVE EENHEID

TERMIJN VOOR DE OPSTELLING VAN HET WIJNBOUWKADASTER

I . BONDSREPUBLIEK DUITSLAND //

RHEINLAND-PFALZ

31 AUGUSTUS 1990

II . SPANJE //

1 . ALBACETE //

2 . TOLEDO //

3 . VALENCIA //

4 . BADAJOZ //

5 . CIUDAD REAL

31 AUGUSTUS 1990

6 . CUENCA //

7 . HUELVA //

8 . TARRAGONA //

9 . ZAMORA //

III . GRIEKENLAND //

1 . NOMOS KORINTHIAS //

2 . NOMOS ACHAIAS //

3 . NOMOS ILIAS //

4 . NOMOS ATTIKIS ( 1 ) //

5 . DIAMERISMA ANATOLIKIS ATTIKIS //

6 . NOMOS VIOTIAS //

7 . NOMOS EVIAS //

8 . NOMOS ARGOLIDAS //

9 . NOMOS ARKADIAS //

10 . NOMOS MESSINIAS

31 AUGUSTUS 1990

11 . NOMOS TRIFILLIAS //

12 . NOMOS LAKONIAS //

13 . NOMOS AITOLOAKARNANIAS //

14 . NOMOS ZAKINTHOU //

15 . NOMOS KEFALINIAS //

16 . NOMOS IRAKLIOU //

17 . NOMOS LASSITHIOU //

18 . NOMOS CHANION //

19 . NOMOS RETHIMNIS //

IV . ITALIE //

1 . PUGLIA

31 AUGUSTUS 1989

2 . SICILIA

31 AUGUSTUS 1989

3 . TOSCANA

31 AUGUSTUS 1989

4 . VENETO

31 AUGUSTUS 1989

5 . LAZIO

31 AUGUSTUS 1990

6 . ABRUZZO

31 AUGUSTUS 1990

7 . CAMPANIA

31 AUGUSTUS 1990

8 . EMILIA ROMAGNA

31 AUGUSTUS 1990

9 . MARCHE

31 AUGUSTUS 1991

10 . CALABRIA

31 AUGUSTUS 1991

11 . UMBRIA

31 AUGUSTUS 1991

12 . MOLISE

31 AUGUSTUS 1991

13 . BASILICATA

31 AUGUSTUS 1991

14 . PIEMONTE

31 AUGUSTUS 1991 // //

( 1 ) MET UITZONDERING VAN HET DEPARTEMENT DAT TOT HET LANDBOUWDISTRICT PIREUS BEHOORT .