Home

Verordening (EEG) nr. 1391/87 van de Raad van 18 mei 1987 houdende bepaalde aanpassingen van de voor de Canarische Eilanden toegepaste regeling

Verordening (EEG) nr. 1391/87 van de Raad van 18 mei 1987 houdende bepaalde aanpassingen van de voor de Canarische Eilanden toegepaste regeling

Verordening (EEG) nr. 1391/87 van de Raad van 18 mei 1987 houdende bepaalde aanpassingen van de voor de Canarische Eilanden toegepaste regeling

Publicatieblad Nr. L 133 van 22/05/1987 blz. 0005 - 0010


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1391/87 VAN DE RAAD

van 18 mei 1987

houdende bepaalde aanpassingen van de voor de Canarische Eilanden toegepaste regeling

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 25, lid 4, laatste alinea, en Protocol nr. 2, betreffende de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat ervoor dient te worden gezorgd dat voor bepaalde in de Gemeenschap ingevoerde landbouwprodukten van oorsprong uit de Canarische Eilanden een soortgelijke regeling wordt toegepast als die welke ten aanzien van dezelfde produkten geldt voor bepaalde mediterrane derde landen; dat de regeling die krachtens Protocol nr. 2 bij de Toetredingsakte voor de Canarische Eilanden wordt toegepast, dienovereenkomstig dient te worden aangepast;

Overwegende dat, zoals voor bepaalde mediterrane landen is vastgesteld, vanaf 1990 moet worden voorzien in een differentiatie van de invoerprijs voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Canarische Eilanden die in de Gemeenschap worden ingevoerd binnen de grenzen van de contingenten; dat deze differentiatie onderhevig kan zijn aan wijzigingen die in voorkomend geval worden vastgesteld door de Commissie volgens de procedure van artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1351/86 (4);

Overwegende dat moet worden bepaald dat vanaf 1990 ten aanzien van tomaten van oorsprong uit de Canarische Eilanden die tussen 15 en 31 mei in de Gemeenschap worden ingevoerd, geen kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking worden toegepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze verordening is van toepassing onverminderd het stelsel neergelegd in Protocol nr. 2 van de Toetredingsakte en de uitvoeringsbepalingen daarvan voor de niet onder deze verordening vallende produkten.

Artikel 2

1. Met ingang van 1 januari 1987 is artikel 4 van Protocol nr. 2 bij de Toetredingsakte voor de volgende in bijlage A bij dat protocol bedoelde produkten, van oorsprong uit de Canarische Eilanden, van toepassing binnen de grenzen van het voor elk van die produkten aangegeven jaarlijkse communautaire tariefcontingent:

1.2.3 // // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // Omvang van het contingent // // // // // // // 06.01 // Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei: // // // ex A. in rusttoestand: // // // - andere dan hyacinthen, narcissen, tulpen en gladiolen // // 06.02 // Andere levende planten en wortels, stekken en enten daaronder begrepen: // // // A. Stekken zonder wortels en enten: // // // II. andere // // // ex D. andere: // // // - Rozen (alle soorten Rosa), niet veredeld: // // // - met een nekdoorsnede van 10 mm of minder // // // - andere // // // - andere dan mycelium, rhododendrons (azalea's), groenteplanten en aardbeienplanten: // 4 700 ton // // - Planten voor de open grond: // // // - Bomen en heesters, andere dan fruitbomen, fruitheesters, woudbomen en woudheesters: // // // - bewortelde stekken en jonge planten // // // - andere // // // - andere: // // // - vaste planten // // // - andere // // // - Kamerplanten: // // // - bewortelde stekken, zaailingen en plantgoed, met uitzondering van cactussen // // // - andere dan bloeiende planten (in knop of bloem), met uitzondering van PB nr. L 119 van 8. 5. 1986, blz. 46.

// // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // Omvang van het contingent // // // // // 06.03 // Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: // // // ex A. vers: // // // - Rozen, anjers, orchideeën, gladiolen en chrysanten // 87 500 000 stuks // 07.01 // Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld: // // // F. Peulgroenten, ook indien gedopt: // // // II. Bonen van de »Phaseolus"-soorten // 1 300 ton // // ex H. Uien, sjalotten en knoflook: // // // - Uien // 8 000 ton // // M. Tomaten // 173 000 ton // // //

2. De uitvoeringsbepalingen voor de contingenten worden door de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vastgesteld.

Artikel 2

1. In geval van overschrijding van de krachtens artikel 4 van Protocol nr. 2 van de Toetredingsakte voor tomaten en paprika's geldende contingenten worden de bij het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde douanerechten verlaagd met 50 % voor tomaten tijdens het tijdvak van 15 november tot eind februari en met 30 % voor paprika's tijdens het gehele jaar.

2. In geval van overschrijding van de krachtens artikel 4 van Protocol nr. 2 bij de Toetredingsakte vastgestelde contingenten voor de hierna genoemde produkten worden de bij het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde douanerechten geleidelijk verlaagd volgens hetzelfde tijdschema en in hetzelfde tempo als in de Toetredingsakte is bepaald voor dezelfde produkten die uit Spanje en Portugal worden ingevoerd in de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985, zulks tot de volgende niveaus en binnen de hierna aangegeven tijdvakken:

1.2.3 // // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // Percentage GDT // // // // 07.01 // Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld: // // // A. Aardappelen: // // // II. nieuwe aardappelen (primeurs): // // // ex a) van 1 januari tot en met 15 mei: // // // - van 1 januari tot en met 31 maart // 60 % // // F. Peulgroenten, ook indien gedopt: // // // II. Bonen van de »Phaseolus"-soorten: // // // ex a) van 1 oktober tot en met 30 juni: // // // - van 1 november tot en met 30 april // 40 % // // ex H. Uien, sjalotten en knoflook: // // // - Uien, van 1 februari tot en met 15 mei // 40 % // // M. Tomaten: // // // ex I. van 1 november tot en met 14 mei: // // // - van 15 november tot en met eind februari // 40 % // // ex S. niet scherp smakende pepers: // // // - Paprika's // 60 % // // T. andere: // // // ex II. Aubergines: // // // - van 1 december tot en met 30 april // 40 % // // //

Wanneer echter, gedurende de periode van geleidelijke verlaging, de douanerechten die bij invoer in de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 van produkten uit Spanje en uit Portugal worden toegepast, voor deze twee landen verschillen, wordt het hoogste van beide douanerechten toegepast voor de produkten van oorsprong uit de Canarische Eilanden. Artikel 4

1. Voor advokaten van post 08.01 D van het gemeenschappelijk douanetarief geldt vanaf 1 januari 1987 in afwijking van artikel 4, lid 1, van Protocol nr. 2 bij de Toetredingsakte een jaarlijkse referentiehoeveelheid van 2 100 ton.

2. Indien de jaarlijkse invoer van het produkt de referentiehoeveelheid overschrijdt, kan de Commissie, volgens de procedure van artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 met inachtneming van een jaarbalans van het handelsverkeer, het produkt onderwerpen aan een communautair tariefcontingent voor een hoeveelheid die gelijk is aan deze referentiehoeveelheid.

Artikel 5

1. Voor de volgende produkten van oorsprong uit de Canarische Eilanden worden de douanerechten die van toepassing zijn bij invoer in de Gemeenschap, geleidelijk afgeschaft volgens hetzelfde tijdschema en in hetzelfde tempo als in de Toetredingsakte is bepaald voor Spanje voor dezelfde produkten die uit Spanje en Portugal worden ingevoerd in de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985:

1.2 // // // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // Omschrijving // // // // // 07.01 // Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld: // // T. andere: // // ex III. overige: // // - Peterselie // 07.05 // Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (spliterwten, enz.): // // B. andere: // // I. Erwten, kekers daaronder begrepen; bonen van de »Phaseolus"-soorten // // II. Linzen // // III. andere // 08.01 // Dadels, bananen, ananassen, manga's, advokaten, guaves en manggistans, kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, al dan niet in de dop, schil of schaal: // // A. Dadels // // ex H. andere: // // - Mango's // 08.04 // Druiven, rozijnen en krenten: // // A. Druiven: // // I. voor tafelgebruik: // // ex a) van 1 november tot en met 14 juli: // // - van 1 januari tot en met 31 maart // ex 08.09 // Ander vers fruit: // // - Granaatappels // 08.12 // Fruit (ander dan dat bedoeld bij de posten 08.01 tot en met 08.05), gedroogd: // // A. Abrikozen // // F. gemengd fruit: // // I. zonder pruimen // // G. ander // 20.01 // Groenten, moeskruiden en vruchten, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur, met of zonder zout, specerijen, mosterd of suiker: // // ex B. Komkommers en augurken: // // - Komkommers // // C. andere // 20.02 // Groenten en moeskruiden, bereid of verduurzaamd zonder azijn of azijnzuur: // // A. Paddestoelen: // // ex I. gekweekte: // // - andere dan van de soorten Psalliota (Agaricus): hortensis, alba of bispora en subedulis // // II. andere // // F. Kappers en olijven // //

Voor de in dit artikel bedoelde druiven voor tafelgebruik van post 08.04 A I ex a) van het gemeenschappelijk douanetarief, is deze geleidelijke afschaffing van het invoerrecht van toepassing binnen de grenzen van een contingent van 100 ton.

Voor de produkten waarvoor de Canarische Eilanden bij invoer in het gedeelte van Spanje dat deel uitmaakt van het douanegebied van de Gemeenschap, minder hoge douanerechten verschuldigd zijn dan de andere Lid-Staten, wordt tot de geleidelijke afschaffing van de douanerechten bij invoer in dit gedeelte van Spanje overgegaan zodra de rechten voor dezelfde produkten van de andere Lid-Staten lager zijn dan die voor de Canarische Eilanden.

2. Voor de in lid 1 bedoelde produkten, andere dan druiven voor tafelgebruik, kan de Commissie volgens de procedure van artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 of van artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 426/86 (1), een referentiehoeveelheid in de zin en onder de voorwaarden van artikel 6, lid 2, van deze verordening vaststellen, indien zij aan de hand van een jaarbalans van het handelsverkeer constateert dat de ingevoerde hoeveelheden tot moeilijkheden op de communautaire markt dreigen te leiden.

Artikel 6

1. Voor de volgende produkten van oorsprong uit de Canarische Eilanden worden de douanerechten die van toepassing zijn bij invoer in de Gemeenschap, geleidelijk afgeschaft volgens hetzelfde tijdschema en in hetzelfde tempo als in de Toetredingsakte is bepaald voor dezelfde produkten die uit Spanje en Portugal worden ingevoerd in de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985:

1.2 // // // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // Omschrijving // // // // // 06.04 // Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd, met uitzondering van bloemen, bloesems en bloemknoppen, bedoeld bij post 06.03: // // B. andere: // // ex I. vers: // // - Loof // 07.01 // Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld: // // B. Kool en spruitjes: // // ex III. andere: // // - Chinese kool, van 1 november tot en met 31 december // 07.06 // Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen) en andere dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, ook indien gedroogd of in stukken; merg van sagopalm: // // ex B. andere: // // - Bataten (zoete aardappelen), bestemd voor menselijke consumptie (a) // 08.08 // Aardbeien en bessen, vers: // // E. Papaja's // // F. andere: // // ex II. overige: // // - Passievruchten // ex 08.09 // Ander vers fruit: // // - kleine meloenen, van 1 januari tot en met 31 maart (b) // // - Kiwi's, van 1 januari tot en met 30 april // //

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.

(b) Onder »kleine meloenen" wordt verstaan meloenen met een gewicht van niet meer dan 600 gram.

Voor Chinese kool van post 07.01 B ex III van het gemeenschappelijk douanetarief, bedoeld in dit artikel, is de geleidelijke afschaffing van het invoerrecht van toepassing binnen de grenzen van een contingent van 100 ton.

Wanneer gedurende deze periode van geleidelijke afschaffing de douanerechten die bij invoer in de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 van produkten uit Spanje en uit Portugal worden toegepast, voor deze twee landen verschillen, wordt het hoogste van beide douanerechten toegepast voor de produkten van oorsprong uit de Canarische Eilanden.

Voor de produkten waarvoor de Canarische Eilanden bij invoer in het gedeelte van Spanje dat deel uitmaakt van het douanegebied van de Gemeenschap, minder hoge douanerechten verschuldigd zijn dan de andere Lid-Staten, wordt tot de geleidelijke afschaffing van de douanerechten bij invoer in dit gedeelte van Spanje overgegaan zodra de rechten voor dezelfde produkten van de andere Lid-Staten lager zijn dan die voor de Canarische Eilanden.

2. Met het oog op de in lid 1 bedoelde afschaffing van de douanerechten geldt voor de hierna bedoelde produkten de volgende jaarlijkse referentiehoeveelheid:

1.2.3 // // // // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // Omschrijving // Referentie- hoeveelheid // // // // ex 08.09 // Ander vers fruit: // // // - kleine meloenen, van 1 januari tot en met 31 maart (a) // 100 ton // // - Kiwi's, van 1 januari tot en met 30 april // 100 ton // // //

(a) Onder »kleine meloenen" wordt verstaan meloenen met een gewicht van niet meer dan 600 gram.

Indien de jaarlijkse invoer van een van deze produkten de referentiehoeveelheid overschrijdt, kan de Commissie volgens de procedure van artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 en met inachtneming van een jaarbalans van het handelsverkeer, het betrokken produkt onderwerpen aan een communautair tariefcontingent voor een hoeveelheid die gelijk is aan deze referentiehoeveelheid.

3. Voor de in lid 1 bedoelde produkten, andere dan de Chinese kool, kleine meloenen en kiwi's, kan de Commissie volgens de procedure van artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 1035/72, van artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 234/68 (1) of van artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 (2) een referentiehoeveelheid in de zin en onder de voorwaarden van lid 2 vaststellen, indien zij aan de hand van een jaarbalans van het handelsverkeer constateert dat de ingevoerde hoeveelheden tot moeilijkheden op de communautaire markt dreigen te leiden.

Artikel 7

Voor ananas van post 08.01 C van het gemeenschappelijk douanetarief van oorsprong uit de Canarische Eilanden die in het tot het douanegebied van de Gemeenschap behorende gedeelte van Spanje in het vrije verkeer wordt gebracht, geldt vrijstelling van de douanerechten. Ananas die met toepassing van de bovenbedoelde regeling is ingevoerd, kan niet worden beschouwd als zich in dit gedeelte van Spanje in het vrije verkeer in de zin van artikel 10 van het Verdrag bevindend, wanneer deze ananas weer wordt verzonden naar een andere Lid-Staat.

Dit artikel is van toepassing tot en met 31 december 1995.

Artikel 8

1. Met ingang van 1990 geldt voor de berekening van de in Verordening (EEG) nr. 1035/72 bedoelde invoerprijs voor de produkten van oorsprong uit de Canarische Eilanden die vallen onder het in die verordening bedoelde stelsel van referentieprijzen, en worden ingevoerd binnen de grenzen van de contingenten bedoeld in artikel 4, lid 1, van Protocol nr. 2 bij de Toetredingsakte, eventueel aangepast bij artikel 2 van de onderhavige verordening, dat het douanerecht dat in mindering wordt gebracht op de prijs van de betrokken produkten, het recht van het gemeenschappelijk douanetarief is, dat geleidelijk, ieder jaar aan het begin van het verkoopseizoen, met een zesde wordt verlaagd; voor 1990 wordt het bedrag echter op 1 januari verlaagd.

2. In afwijking van lid 1, beslist de Commissie volgens de procedure van artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 1035/72, op grond van de in lid 3 bedoelde balans en analyse, en rekening houdende met de ter zake dienende aspecten van de beoogde instandhouding van de traditionele uitvoerstromen in het kader van de uitbreiding, of ten aanzien van tomaten van post 07.01 M van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit de Canarische Eilanden,

- met inachtneming van de grenzen van het contingent het in lid 1 bedoelde stelsel alleen voor 1990 dient te worden toegepast,

- in geval van marktverstoring die te wijten is aan een wijziging van de traditionele handelsstromen, voor de volgende jaren de benodigde maatregelen dienen te worden toegepast, met inbegrip van de intrekking van het in lid 1 bedoelde stelsel tijdens de maanden april en mei voor de hoeveelheden die de op de regelmaat van het traditionele handelsverkeer gebaseerde hoeveelheden overschrijden.

3. Vanaf 1987 wordt door de Gemeenschap aan het einde van elk verkoopseizoen aan de hand van een statistische balans een analyse opgesteld met betrekking tot de situatie van de uitvoer van tomaten van oorsprong uit de Canarische Eilanden naar de Gemeenschap.

Artikel 9

In afwijking van artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 schorsen de Lid-Staten met ingang van 1990 de kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking ten aanzien van de gedurende het tijdvak van 15 tot en met 31 mei ingevoerde tomaten van post 07.01 M van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit de Canarische Eilanden.

Artikel 10

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de bepalingen ter uitvoering van deze verordening vast.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 mei 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. DE KEERSMAEKER cactussen //

(1) PB nr. C 110 van 24. 4. 1987, blz. 5. (2) Advies uitgebracht op 15 mei 1987 (nog niet verschenen in het Publikatieblad). (3) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1. (4)

(1) PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1.

(1) PB nr. L 55 van 1. 3. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.