Home

Verordening (EEG) nr. 1421/87 van de Raad van 21 mei 1987 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/87 van het ACS-EEG-Comité voor douanesamenwerking houdende afwijking van de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van Fiji voor wat betreft de produktie van tonijnconserven aldaar

Verordening (EEG) nr. 1421/87 van de Raad van 21 mei 1987 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/87 van het ACS-EEG-Comité voor douanesamenwerking houdende afwijking van de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van Fiji voor wat betreft de produktie van tonijnconserven aldaar

Verordening (EEG) nr. 1421/87 van de Raad van 21 mei 1987 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/87 van het ACS-EEG-Comité voor douanesamenwerking houdende afwijking van de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van Fiji voor wat betreft de produktie van tonijnconserven aldaar

Publicatieblad Nr. L 136 van 26/05/1987 blz. 0004


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1421/87 VAN DE RAAD

van 21 mei 1987

betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/87 van het ACS-EEG-Comité voor douanesamenwerking houdende afwijking van de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van Fiji voor wat betreft de produktie van tonijnconserven aldaar

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het ACS-EEG-Comité voor douanesamenwerking, ingesteld bij de op 8 december 1984 te Lomé ondertekende derde ACS-EEG-Overeenkomst, krachtens de artikelen 28, lid 3, en 30, lid 1, van Protocol nr. 1 bij die Overeenkomst, Besluit nr. 1/87 heeft vastgesteld houdende afwijking van de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van Fiji voor wat betreft de produktie van tonijnconserven aldaar;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 33 van Protocol nr. 1 de noodzakelijke maatregelen voor de uitvoering van dat besluit dienen te worden getroffen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit nr. 1/87 van het ACS-EEG-Comité voor douanesamenwerking, waarvan de tekst aan deze verordening is gehecht, is van toepassing in de Gemeenschap.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 mei 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

E. KNOOPS

BESLUIT Nr. 1/87 VAN HET ACS-EEG-COMITÉ VOOR DOUANESAMENWERKING

van 5 mei 1987

houdende afwijking van de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van Fiji voor wat betreft de produktie van tonijnconserven aldaar

HET ACS-EEG-COMITÉ VOOR

DOUANESAMENWERKING,

Gelet op de op 8 december 1984 te Lomé ondertekende derde ACS-EEG-Overeenkomst, hierna »Overeenkomst" te noemen,

Overwegende dat in artikel 30 van Protocol nr. 1 bij de Overeenkomst betreffende de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking wordt bepaald dat het Comité voor douanesamenwerking afwijkingen kan toestaan van de regels inzake de oorsprong, met name om de ontwikkeling van bestaande industrieën of de vestiging van nieuwe industrieën te vergemakkelijken;

Overwegende dat de ACS-Staten een verzoek van de Regering van Fiji hebben ingediend om voor de door Fiji geproduceerde tonijnconserven een afwijking te verkrijgen van de in genoemd Protocol voorkomende definitie;

Overwegende dat Fiji over een vissersvloot beschikt om zijn conservenindustrie te voorzien van vis voor de produktie van tonijnconserven;

Overwegende dat deze vloot thans niet voldoende hoeveelheden tonijn kan aanvoeren om de leefbaarheid van de conservenindustrie te waarborgen;

Overwegende dat Fiji er niet in geslaagd is tonijn van oorsprong uit andere ACS-Staten te verkrijgen;

Overwegende dat de conservenindustrie van Fiji tijdelijk afhankelijk is van de aanvoer van tonijn van oorsprong uit derde landen;

Overwegende dat in deze omstandigheden, dankzij een jaarlijkse afwijking van 850 ton, die stilzwijgend kan worden verlengd voor twee opeenvolgende tijdvakken van een jaar, extra uitvoer naar de Gemeenschap mogelijk wordt zonder de traditionele handelsstromen te wijzigen,

BESLUIT:

Artikel 1

In afwijking van de bijzondere bepalingen van lijst A van bijlage II bij Protocol nr. 1 worden in Fiji geproduceerde tonijnconserven van post ex 16.04 van het gemeenschappelijk douanetarief onder de hierna vermelde voorwaarden beschouwd als van oorsprong uit Fiji.

Artikel 2

De in artikel 1 vastgelegde afwijking geldt voor 850 ton tonijnconserven van post ex 16.04 van het gemeenschappelijk douanetarief die door Fiji tussen 1 mei 1987 en 30 april 1988 naar de Gemeenschap worden uitgevoerd.

De afwijking kan stilzwijgend voor twee opeenvolgende tijdvakken van een jaar worden verlengd, met dien verstande dat elk der partijen het recht heeft haar één maand voor het verstrijken van één dezer tijdvakken op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 3

De bevoegde instanties van Fiji treffen de noodzakelijke maatregelen met het oog op de controle van de uitgevoerde hoeveelheid van het in artikel 2 bedoelde produkt en verstrekken de Commissie ieder kwartaal een overzicht van de hoeveelheden waarvoor krachtens dit besluit certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 zijn afgegeven.

Artikel 4

De ACS-Staten, de Lid-Staten en de Gemeenschap zijn verplicht, elk voor zich, de nodige maatregelen ter uitvoering van dit besluit te treffen.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn aanvaarding.

Gedaan te Brussel, 5 mei 1987.

Voor het ACS-EEG-Comité

voor douanesamenwerking

De Voorzitters

E. RUY VILAR Z. MONGO SO'O