Home

Verordening (EEG) nr. 1545/87 van de Commissie van 3 juni 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1948/85 houdende uitvoeringsbepalingen voor de overdracht van magere-melkpoeder aan het Griekse interventiebureau door de interventiebureaus van andere Lid-Staten

Verordening (EEG) nr. 1545/87 van de Commissie van 3 juni 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1948/85 houdende uitvoeringsbepalingen voor de overdracht van magere-melkpoeder aan het Griekse interventiebureau door de interventiebureaus van andere Lid-Staten

Verordening (EEG) nr. 1545/87 van de Commissie van 3 juni 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1948/85 houdende uitvoeringsbepalingen voor de overdracht van magere-melkpoeder aan het Griekse interventiebureau door de interventiebureaus van andere Lid-Staten

Publicatieblad Nr. L 144 van 04/06/1987 blz. 0009 - 0009


*****

VERORDENING ( EEG ) NR . 1545/87 VAN DE COMMISSIE

VAN 3 JUNI 1987

TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1948/85 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN VOOR DE OVERDRACHT VAN MAGERE-MELKPOEDER AAN HET GRIEKSE INTERVENTIEBUREAU DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS VAN ANDERE LID-STATEN

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 804/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ( 1 ), LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 773/87 ( 2 ), EN MET NAME OP ARTIKEL 7, LID 5,

OVERWEGENDE DAT VERORDENING ( EEG ) NR . 1322/85 VAN DE RAAD ( 3 ) IS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1247/87 ( 4 ) VOOR WAT BETREFT DE DATUM VAN OVERNAME VAN MAGERE-MELKPOEDER DOOR HET GRIEKSE INTERVENTIEBUREAU; DAT HET DAAROM EVENEENS NODIG IS DE IN ARTIKEL 1, LID 2, VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1948/85 VAN DE COMMISSIE ( 5 ) VASTGESTELDE UITERSTE DATUM NAAR EEN LATERE DATUM TE VERSCHUIVEN;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

IN ARTIKEL 1, LID 2, VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1948/85 WORDT "VOOR HET BEGIN VAN HET MELKPRIJSJAAR 1986/1987" VERVANGEN DOOR "VOOR HET EINDE VAN HET MELKPRIJSJAAR 1987/1988 ".

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL, 3 JUNI 1987 .

VOOR DE COMMISSIE

FRANS ANDRIESSEN

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 148 VAN 28 . 6 . 1968, BLZ . 13 .

( 2 ) PB NR . L 78 VAN 20 . 3 . 1987, BLZ . 1 .

( 3 ) PB NR . L 137 VAN 27 . 5 . 1985, BLZ . 44 .

( 4 ) PB NR . L 118 VAN 6 . 5 . 1987, BLZ . 2 .

( 5 ) PB NR . L 183 VAN 16 . 7 . 1985, BLZ . 6 .