Home

Verordening (EEG) nr. 1836/87 van de Commissie van 30 juni 1987 betreffende het beëindigen van de visserij op wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

Verordening (EEG) nr. 1836/87 van de Commissie van 30 juni 1987 betreffende het beëindigen van de visserij op wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

Verordening (EEG) nr. 1836/87 van de Commissie van 30 juni 1987 betreffende het beëindigen van de visserij op wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

Publicatieblad Nr. L 174 van 01/07/1987 blz. 0015 - 0015


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1836/87 VAN DE COMMISSIE

van 30 juni 1987

betreffende het beëindigen van de visserij op wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2057/82 van de Raad van 29 juni 1982 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de activiteiten van vissersvaartuigen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 4027/86 (2), inzonderheid op artikel 10, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 4034/86 van de Raad van 22 december 1986 inzake de vaststelling van de voor 1987 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen van visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (3) quota vastlegt voor wijting voor 1987;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van wijting in de wateren van ICES-gebied VII uitg. VII a door vaartuigen die de vlag voeren van België of die in België zijn geregistreerd, het voor 1987 toegewezen quotum bereikt hebben; dat België de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 24 juni 1987; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van wijting in de wateren van ICES-gebied VII uitg. VII a door vaartuigen die de vlag voeren van België of die in België zijn geregistreerd, wordt het aan België voor 1987 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op wijting in de wateren van ICES-gebied VII uitg. VII a door vaartuigen die de vlag voeren van België of die in België zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 24 juni 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1987.

Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 220 van 29. 7. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 376 van 31. 12. 1986, blz. 4.

(3) PB nr. L 376 van 31. 12. 1986, blz. 39.