Home

Verordening (EEG) nr. 1906/87 van de Raad van 2 juli 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2744/75 ten aanzien van de produkten van post 23.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 1906/87 van de Raad van 2 juli 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2744/75 ten aanzien van de produkten van post 23.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 1906/87 van de Raad van 2 juli 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2744/75 ten aanzien van de produkten van post 23.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 182 van 03/07/1987 blz. 0049 - 0050


VERORDENING (EEG) Nr. 1906/87 VAN DE RAAD van 2 juli 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2744/75 ten aanzien van de produkten van post 23.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1900/87 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 3, Gezien het voorstel van de Commissie (3), Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1588/86 (5), de elementen zijn vastgesteld voor de berekening van de bij de invoer van zemelen van granen geldende heffing, met bijzondere bepalingen vanaf het verkoopseizoen 1982/1983; Overwegende dat de thans geldende voorlopige bepalingen, een stabilisering van de invoer van zemelen hebben doen intreden; dat aan deze bepalingen derhalve een permanent karakter dient te worden gegeven; Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2744/75 daartoe moet worden gewijzigd, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENINGVASTGESTELD:

Artikel 1

Het gedeelte van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2744/75, dat betrekking heeft op post 23.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief, wordt als volgt gelezen:>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat. Gedaan te Brussel, 2 juli 1987. Voor de Raad De Voorzitter K. E. TYGESEN

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) Zie bladzijde 40 van dit Publikatieblad.

(3) PB nr. C 89 van 3. 4. 1987, blz. 7.

(4) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 65.

(5) PB nr. L 139 van 24. 5. 1986, blz. 47.