Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1966/87 VAN DE RAAD van 2 juli 1987 houdende vaststelling voor het verkoopseizoen 1987/1988 van de streefprijs voor niet- geëgreneerde katoen en van de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend #

VERORDENING (EEG) Nr. 1966/87 VAN DE RAAD van 2 juli 1987 houdende vaststelling voor het verkoopseizoen 1987/1988 van de streefprijs voor niet- geëgreneerde katoen en van de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend #

VERORDENING (EEG) Nr. 1966/87 VAN DE RAAD van 2 juli 1987 houdende vaststelling voor het verkoopseizoen 1987/1988 van de streefprijs voor niet- geëgreneerde katoen en van de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend -

Publicatieblad Nr. L 184 van 03/07/1987 blz. 0018 - 0018


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1966/87 VAN DE RAAD van 2 juli 1987 houdende vaststelling voor het verkoopseizoen 1987/1988 van de streefprijs voor niet - geëgreneerde katoen en van de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, inzonderheid op de leden 8 en 9 van Protocol, nr . 4 betreffende katoen, gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, met name bij Protocol nr . 14 daarvan,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1964/87 van de Raad van 2 juli 1987 tot aanpassing van de steunregeling voor katoen die is ingesteld bij het aan de Akte van Toetreding van Griekenland gehechte Protocol nr . 4 ( 1 ), inzonderheid op artikel 2,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 4 ),

Overwegende dat in punt 8 van Protocol nr . 4 wordt bepaald dat de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen jaarlijks moet worden vastgesteld op grond van de in punt 2 bepaalde criteria; dat uit hoofde van artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 1964/87 de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de in lid 1 van dat artikel bepaalde criteria;

Overwegende dat de toepassing van de bovengenoemde criteria leidt tot de vaststelling van die streefprijs en van die hoeveelheid op de hierna vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor het verkoppseizoen 1987/1988 wordt de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen vastgesteld op 96,02 Ecu/100 kg .

2 . De in lid 1 bedoelde prijs geldt voor katoen :

- van goede handelskwaliteit;

- met een vochtigheidsgraad van 14 % en een gehalte aan vreemde, niet organische stoffen van 3 %;

- die de nodige kenmerken vertoont om na het egreneren 54 % zaad en 32 % vezels van norm nr . 5 ( white middling ) op te leveren met een vezellengte van 28 mm ( 1-3/32 ").

Artikel 2

1 . Voor het verkoopseizoen 1987/1988 wordt de in lid 9, tweede alinea, onder a ), van Protocol nr . 4 bedoelde hoeveelheid katoen vastgesteld op 752 000 ton .

2 . De in lid 1 bedoelde hoeveelheid heeft betrekking op niet-geëgreneerde katoen van de in artikel 1, lid 2, bedoelde kwaliteit .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1987 .

Deze verordening is verbindend in all haar onderdelen in is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 2 juli 1987 .

Voor de Raad

De Voorzitter

K . E . TYGESEN

C2 >;) Zie bladzijde 14 van dit Publikatieblad .

EWG:L184UMBH10.97

FF: 1LHO; SETUP : 01; Hoehe : 398 mm; 95 Zeilen; 2871 Zeichen;

Bediener : FJJ0 Pr .: C;

Kunde : ................................

( 1 ) PB nr . C 89 van 3 . 4 . 1987, blz . 42 .

( 2 ) PB nr . C 156 van 15 . 6 . 1987 .

( 3 ) PB nr . C 150 van 9 . 6 . 1987, blz . 8 .