Home

Verordening (EEG) nr. 2011/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 577/86 inzake de toepassing van compenserende bedragen toetreding voor sommige verwerkte produkten van de sector granen in verband met de toetreding van Spanje

Verordening (EEG) nr. 2011/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 577/86 inzake de toepassing van compenserende bedragen toetreding voor sommige verwerkte produkten van de sector granen in verband met de toetreding van Spanje

Verordening (EEG) nr. 2011/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 577/86 inzake de toepassing van compenserende bedragen toetreding voor sommige verwerkte produkten van de sector granen in verband met de toetreding van Spanje

Publicatieblad Nr. L 189 van 09/07/1987 blz. 0013 - 0014


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2011/87 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 577/86 inzake de toepassing van compenserende bedragen toetreding voor sommige verwerkte produkten van de sector granen in verband met de toetreding van Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, met name op artikel 90, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1900/87 (2),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1901/87 van de Raad (3) de prijzen voor de graansector voor het verkoopseizoen 1987/1988 zijn vastgesteld; dat derhalve de bij Verordening (EEG) nr. 577/86 van de Commissie (4) vastgestelde compenserende bedragen toetreding moeten worden aangepast voor het verkoopseizoen 1987/1988;

Overwegende dat evenwel, krachtens voornoemd artikel 90, lid 1, en onder voorbehoud van latere besluiten van de Raad, deze wijziging slechts kan gelden voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 1987;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 577/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, lid 1, worden de woorden »voor het verkoopseizoen 1986/1987" vervangen door de woorden »van 1 juli tot en met 31 december 1987".

2. Bijlage I wordt door de bijlage bij deze verordening vervangen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 40.

(3) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 42.

(4) PB nr. L 57 van 1. 3. 1986, blz. 16.

BIJLAGE

»BIJLAGE I

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // Coëfficiënt // Compenserend bedrag toetreding Ecu/ton // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // Coëfficiënt // Compenserend bedrag toetreding Ecu/ton // // // // // //

1.2.3 // 11.01 C // 1,02 // 11,14 // 11.01 D // 1,02 // 10,71 // 11.01 E I // 1,40 // 7,52 // 11.01 E II // 0,45 // 2,42 // ex 11.01 G (1) // 1,02 // 11,14 // ex 11.01 G (2) // 1,02 // 11,14 // 11.02 A II // 1,02 // 9,13 // 11.02 A III // 1,40 // 15,29 // 11.02 A IV // 1,40 // 14,70 // 11.02 A V a) 1 (3) // 1,45 // 7,79 // 11.02 A V a) 2 // 1,45 // 7,79 // 11.02 A V b) // 1,02 // 5,48 // ex 11.02 A VII (1) // 1,02 // 11,14 // ex 11.02 A VII (2) // 1,02 // 11,14 // 11.02 B I a) 1 // 1,02 // 11,14 // 11.02 B I a) 2 aa) // 1,02 // 10,71 // 11.02 B I a) 2 bb) // 1,02 // 10,71 // 11.02 B I b) 1 // 1,40 // 15,29 // 11.02 B I b) 2 // 1,40 // 14,70 // 11.02 B II a) // 1,02 // 5,49 // 11.02 B II b) // 1,02 // 9,13 // 11.02 B II c) // 1,02 // 5,48 // ex 11.02 B II d) (1) // 1,02 // 11,14 // ex 11.02 B II d) (2) // 1,02 // 11,14 // 11.02 C I // 1,02 // 5,49 // 11.02 C II // 1,02 // 9,13 // 11.02 C III // 1,60 // 17,47 // 11.02 C IV // 1,02 // 10,71 // 11.02 C V // 1,02 // 5,48 // ex 11.02 C VI (1) // 1,02 // 11,14 // ex 11.02 C VI (2) // 1,02 // 11,14 // 11.02 D I // 1,02 // 5,49 // 11.02 D II // 1,02 // 9,13 // 11.02 D III // 1,02 // 11,14 // 11.02 D IV // 1,02 // 10,71 // 11.02 D V // 1,02 // 5,48 // ex 11.02 D VI (1) // 1,02 // 11,14 // ex 11.02 D VI (2) // 1,02 // 11,14 // 11.02 E I a) 1 // 1,02 // 11,14 // 11.02 E I a) 2 // 1,02 // 10,71 // 11.02 E I b) 1 // 1,40 // 15,29 // 11.02 E I b) 2 // 1,80 // 18,90 // 11.02 E II a) // 1,02 // 5,49 // 11.02 E II b) // 1,02 // 9,13 // 11.02 E II c) // 1,10 // 5,91 // ex 11.02 E II d) 2 (1) // 1,02 // 11,14 // ex 11.02 E II d) 2 (2) // 1,02 // 11,14 // 11.02 F I // 1,02 // 5,49 // 11.02 F II // 1,02 // 9,13 // 11.02 F III // 1,02 // 11,14 // 11.02 F IV // 1,02 // 10,71 // 11.02 F V // 1,02 // 5,48 // ex 11.02 F VII (1) // 1,02 // 11,14 // ex 11.02 F VII (2) // 1,02 // 11,14 // 11.02 G I // 0,75 // 4,04 // 11.02 G II // 0,30 // 1,61 // 11.07 A I a) // 1,78 // 9,58 // 11.07 A I b) // 1,33 // 7,16 // 11.07 A II a) // 1,78 // 19,44 // 11.07 A II b) // 1,33 // 14,52 // 11.07 B // 1,55 // 16,93 // 23.02 A I a) // 0,14 // 3,03 // 23.02 A I b) // 0,29 // 6,28 // 23.02 A II a) // 0,14 // 3,03 // 23.02 A II b) // 0,30 // 6,50 // 23.07 B I a) 1 (8) // 0,12 // 0,64 // 23.07 B I a) 2 (8) // 0,12 // 0,64 // 23.07 B I b) 1 (8) // 0,38 // 2,04 // 23.07 B I b) 2 (8) // 0,38 // 2,04 // 23.07 B I c) 1 (8) // 0,75 // 4,03 // 23.07 B I c) 2 (8) // 0,75 // 4,03" // // // // // //