Home

Verordening (EEG) nr. 2047/87 van de Commissie van 10 juli 1987 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor bepaalde granen

Verordening (EEG) nr. 2047/87 van de Commissie van 10 juli 1987 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor bepaalde granen

Verordening (EEG) nr. 2047/87 van de Commissie van 10 juli 1987 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor bepaalde granen

Publicatieblad Nr. L 192 van 11/07/1987 blz. 0019 - 0019


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2047/87 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 1987

houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor bepaalde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1900/87 (2), en met name op artikel 15, lid 7, eerste alinea,

Overwegende dat artikel 15, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 voorziet in de mogelijkheid om de toepassing van de bepalingen inzake de vaststelling vooraf van de heffingen te schorsen, indien het onderzoek van de marktsituatie aanleiding geeft tot het constateren van het bestaan van moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van deze bepalingen of indien het gevaar bestaat dat dergelijke moeilijkheden zich kunnen voordoen;

Overwegende dat handhaving van de regeling kan leiden tot de vaststelling vooraf op korte termijn van de heffingen voor aanzienlijk grotere hoeveelheden dan onder meer normale omstandigheden;

Overwegende dat de hierboven beschreven situatie aanleiding is om de toepassing van de bepalingen inzake de voorfixatie van de heffingen voor het betrokken produkt tijdelijk te schorsen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De vaststelling vooraf van de heffing bij invoer wordt voor bepaalde granen van de posten 10.07 B en 10.07 C II van het gemeenschappelijk douanetarief van 11 juli tot en met 31 augustus 1987 geschorst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 juli 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 juli 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 40.