Home

Verordening (EEG) nr. 2263/87 van de Commissie van 29 juli 1987 houdende vaststelling van het bedrag van de verlaging die wordt toegepast in het kader van de bijzondere regeling voor de invoer van maïs in Spanje

Verordening (EEG) nr. 2263/87 van de Commissie van 29 juli 1987 houdende vaststelling van het bedrag van de verlaging die wordt toegepast in het kader van de bijzondere regeling voor de invoer van maïs in Spanje

Verordening (EEG) nr. 2263/87 van de Commissie van 29 juli 1987 houdende vaststelling van het bedrag van de verlaging die wordt toegepast in het kader van de bijzondere regeling voor de invoer van maïs in Spanje

Publicatieblad Nr. L 208 van 30/07/1987 blz. 0022 - 0022


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2263/87 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 1987

houdende vaststelling van het bedrag van de verlaging die wordt toegepast in het kader van de bijzondere regeling voor de invoer van maïs in Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1799/87 van de Raad van 25 juni 1987 inzake de bijzondere regeling voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje voor de periode 1987 tot en met 1990 (1), en met name op artikel 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2059/87 van de Commissie van 13 juli 1987 houdende bepalingen ter uitvoering van de bijzondere regeling voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje voor de periode 1987-1990 (2) de bepalingen zijn vastgesteld om te garanderen dat de doelstellingen van vorengenoemde verordening in acht kunnen worden genomen;

Overwegende dat het bedrag van de verlaging die wordt toegepast op de heffing voor maïs die wordt ingevoerd in Spanje, moet worden vastgesteld op een zodanig niveau dat de in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika (3) vastgestelde hoeveelheden kunnen worden ingevoerd, enerzijds, en een verstoring van de Spaanse markt voor granen wordt voorkomen, anderzijds;

Overwegende dat de drempelprijs voor maïs voor oktober 1987 13,02 Ecu/ton lager is dan die voor september 1987; dat de verlaging van de heffing derhalve moet worden gedifferentieerd naar de datum van invoer;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het bedrag van de verlaging van de heffing als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1799/87 wordt voor maïs vastgesteld op:

- 40 Ecu/ton voor invoer die plaatsvindt vóór 1 oktober 1987,

- 27 Ecu/ton voor invoer die plaatsvindt vanaf 1 oktober 1987.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2060/87 van de Commissie (4) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 170 van 30. 6. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 193 van 14. 7. 1987, blz. 6.

(3) PB nr. L 98 van 10. 4. 1987, blz. 1.

(4) PB nr. L 193 van 14. 7. 1987, blz. 8.