Home

Verordening (EEG) nr. 2865/87 van de Commissie van 24 september 1987 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op aluminiumchloride van post 28.30 A ex I van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit India, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3924/86 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 2865/87 van de Commissie van 24 september 1987 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op aluminiumchloride van post 28.30 A ex I van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit India, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3924/86 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 2865/87 van de Commissie van 24 september 1987 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op aluminiumchloride van post 28.30 A ex I van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit India, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3924/86 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Publicatieblad Nr. L 273 van 26/09/1987 blz. 0011 - 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2865/87 VAN DE COMMISSIE

van 24 september 1987

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op aluminiumchloride van post 28.30 A ex I van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit India, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3924/86 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3924/86 van de Raad van 16 december 1986 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1987 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat op grond van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3924/86 de in bijlage II vermelde produkten van oorsprong uit alle in bijlage III vermelde landen en gebieden zijn begunstigd met een totale schorsing van invoerrechten en in het algemeen onderworpen aan een driemaandelijks statistisch toezicht berustend op de in artikel 14 genoemde referentiebasis;

Overwegende dat volgens de bepalingen van artikel 14, zodra - in het kader van de preferentiële regeling - uit de verhoging van invoer van de genoemde produkten van oorsprong uit één of meer begunstigde landen, in de Gemeenschap of in een deel van de Gemeenschap economische moeilijkheden kunnen voortvloeien, de heffing van invoerrechten wederingesteld kan worden, na raadpleging van de Lid-Staten door de Commissie; dat het, te dien einde, passend is om de in aanmerking te nemen referentiebasis in het algemeen vast te stellen op 5 % van de totale invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit derde landen in 1984;

Overwegende dat voor aluminiumchloride van post 28.30 A ex I van het gemeenschappelijk douanetarief de referentiebasis wordt vastgesteld op 63 700 Ecu; dat op 18 september 1987 de invoer in de Gemeenschap van genoemde produkten van oorsprong uit India door afboekingen de betreffende referentiebasis heeft bereikt; dat na de door de Commissie gedane raadplegingen blijkt dat handhaving van de preferentiële regeling economische moeilijkheden in een deel van de Gemeenschap dreigt te veroorzaken; dat derhalve de rechten weer moeten worden ingesteld voor de betreffende produkten ten opzichte van India,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 29 september 1987 wordt de heffing van invoerrechten, die was opgeheven krachtens Verordening (EEG) nr. 3924/86, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit India:

1.2 // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // // // 28.30 A ex I (NIMEXE-code 28.30-16) // Aluminiumchloride // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 september 1987.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 373 van 31. 12. 1986, blz. 1.