Home

Verordening (EEG) nr. 2989/87 van de Commissie van 6 oktober 1987 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Verordening (EEG) nr. 2989/87 van de Commissie van 6 oktober 1987 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Verordening (EEG) nr. 2989/87 van de Commissie van 6 oktober 1987 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Publicatieblad Nr. L 284 van 07/10/1987 blz. 0007 - 0008


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2989/87 VAN DE COMMISSIE

van 6 oktober 1987

houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (1), in het bijzonder op Protocol nr. 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4054/86 van de Raad van 22 december 1986 tot vaststelling van maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië (1987) (2), en met name op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van het voornoemde Protocol wordt bepaald dat de invoer van de hierna genoemde produkten tegen een verlaagd douanerecht, volgens artikel 18 van de Samenwerkingsovereenkomst gebonden is aan het naast ieder produkt aangegeven jaarlijkse maximum, waarboven de ten opzichte van derde landen geldende douanerechten wederom kunnen worden ingesteld:

1.2.3.4 // // // // // Volgnummer // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // Maximum in ton // // // // // 04.0040 // 73.02 // Ferrolegeringen: // 891 // // // D. Ferrosilicomangaan // // // // //

Overwegende dat de invoer in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong uit Joegoslavië het eerder genoemde maximum heeft bereikt; dat de marktsituatie in de Gemeenschap het noodzakelijk maakt de douanerechten van toepassing ten aanzien van de betrokken produkten uit derde landen weder in te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Van 10 oktober tot 31 december 1987 wordt de heffing van de douanerechten ten aanzien van derde landen wederingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de navolgende produkten:

1.2.3.4 // // // // // Volgnummer // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // Oorsprong // // // // // 04.0040 // 73.02 // Ferrolegeringen: // Joegoslavië // // // D. 31. 12. 1986, blz. 35.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 oktober 1987.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter Ferrosilicomangaan // // // // //

(1) PB nr. L 41 van 14. 2. 1983, blz. 2. (2) PB nr. L 377 van