Home

Verordening (EEG) nr. 3178/87 van de Commissie van 23 oktober 1987 houdende schorsing van de afgifte van ARH-certificaten voor bepaalde produkten van de bloementeelt

Verordening (EEG) nr. 3178/87 van de Commissie van 23 oktober 1987 houdende schorsing van de afgifte van ARH-certificaten voor bepaalde produkten van de bloementeelt

Verordening (EEG) nr. 3178/87 van de Commissie van 23 oktober 1987 houdende schorsing van de afgifte van ARH-certificaten voor bepaalde produkten van de bloementeelt

Publicatieblad Nr. L 301 van 24/10/1987 blz. 0038 - 0038


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3178/87 VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 1987

houdende schorsing van de afgifte van ARH-certificaten voor bepaalde produkten van de bloementeelt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op artikel 252, lid 1,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 643/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII van de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector levende planten en produkten van de bloementeelt ingevoerd in Portugal (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3848/86 (2), de in artikel 251, lid 1, van deze Akte bedoelde indicatieve plafonds zijn vastgesteld voor bepaalde produkten van de bloementeelt;

Overwegende dat in artikel 252 van de Toetredingsakte is bepaald dat, indien uit het onderzoek naar de ontwikkeling van het intracommunautaire handelsverkeer blijkt dat de daadwerkelijke of de te verwachten invoer wezenlijk toeneemt en indien deze situatie ertoe leidt dat het indicatieve invoerplafond van het produkt voor het lopende verkoopseizoen, of een deel daarvan wordt bereikt of overschreden, de Commissie volgens een urgentieprocedure besluit de nodige conservatoire maatregelen te nemen;

Overwegende dat voor rozen van postonderverdeling ex 06.02 D van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 06.02-68) het indicatieve plafond is overschreden; dat de afgifte van nieuwe certificaten voor het betrokken produkt bij wijze van conservatoire maatregel dient te worden geschorst; dat deze maatregel tot gevolg heeft dat de lopende aanvragen worden afgewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De afgifte van ARH-certificaten voor rozen van postonderverdeling ex 06.02 D van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 06.02-68) wordt tot en met 15 november 1987 geschorst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 oktober 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 60 van 1. 3. 1986, blz. 39.

(2) PB nr. L 357 van 18. 12. 1986, blz. 17.