Home

Verordening (EEG) nr. 3316/87 van de Commissie van 4 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 756/70 betreffende de steunverlening voor ondermelk, die tot caseïne en caseïnaten is verwerkt

Verordening (EEG) nr. 3316/87 van de Commissie van 4 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 756/70 betreffende de steunverlening voor ondermelk, die tot caseïne en caseïnaten is verwerkt

Verordening (EEG) nr. 3316/87 van de Commissie van 4 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 756/70 betreffende de steunverlening voor ondermelk, die tot caseïne en caseïnaten is verwerkt

Publicatieblad Nr. L 315 van 05/11/1987 blz. 0024 - 0024


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3316/87 VAN DE COMMISSIE

van 4 november 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 756/70 betreffende de steunverlening voor ondermelk, die tot caseïne en caseïnaten is verwerkt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2998/87 (2), en met name op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat in artikel 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 756/70 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2888/87 (4), is bepaald dat het bedrag dat als steun wordt toegekend, het bedrag is dat op de dag van fabricage van de caseïne of caseïnaten geldt; dat niet in een bepaling voor de omrekening van dit steunbedrag in nationale valuta is voorzien;

Overwegende dat op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (6), een wijziging van de landbouwomrekeningskoers in aanmerking wordt genomen voor de bedragen waarvan het ontstaansfeit plaatsvindt nadat de nieuwe landbouwomrekeningskoers van toepassing is geworden; dat in de zuivelsector de ontstaansfeiten volgens de procedure van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 804/68 dienen te worden bepaald;

Overwegende dat in het raam van Verordening (EEG) nr. 756/70 de produktie van caseïne en caseïnaten als ontstaansfeit behoort te worden aangemerkt;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 756/70 wordt de volgende alinea toegevoegd:

»Het steunbedrag wordt in nationale valuta omgerekend aan de hand van de representatieve koers die op de dag van vervaardiging van de caseïne of de caseïnaten geldt.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 november 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 285 van 8. 10. 1987, blz. 1.

(3) PB nr. L 91 van 25. 4. 1970, blz. 28.

(4) PB nr. L 275 van 29. 9. 1987, blz. 22.

(5) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1.

(6) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1.