Home

Verordening (EEG) nr. 3500/87 van de Commissie van 20 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 568/87 tot voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 723/78 bedoelde acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 3500/87 van de Commissie van 20 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 568/87 tot voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 723/78 bedoelde acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 3500/87 van de Commissie van 20 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 568/87 tot voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 723/78 bedoelde acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 330 van 21/11/1987 blz. 0044 - 0044


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3500/87 VAN DE COMMISSIE

van 20 november 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 568/87 tot voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 723/78 bedoelde acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1079/77 van de Raad van 17 mei 1977 inzake een medeverantwoordelijkheidsheffing en maatregelen ter verruiming van de markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1894/87 (2), inzonderheid op artikel 4,

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 568/87 van de Commissie (3) de in Verordening (EEG) nr. 723/78 van de Commissie (4) bedoelde acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten worden voortgezet;

Overwegende dat in artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 568/87 bepaald is dat de bevoegde instanties vóór 1 augustus 1987 met de betrokkenen contracten voor de geaccepteerde acties afsluiten; dat enige betrokkenen door omstandigheden buiten hun wil deze termijn niet hebben kunnen nakomen; dat het wegens het belang van deze acties dienstig is de termijn voor het afsluiten van deze contracten met vier maanden te verlengen; dat de in artikel 5, lid 3, van die verordening vermelde datum derhalve door 1 december 1987 vervangen moet worden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 568/87 wordt »1 augustus 1987" vervangen door »1 december 1987".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 november 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 131 van 26. 5. 1977, blz. 6.

(2) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 32.

(3) PB nr. L 57 van 27. 2. 1987, blz. 22.

(4) PB nr. L 98 van 11. 4. 1978, blz. 5.