Home

Verordening (EEG) nr. 3658/87 van de Commissie van 4 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2409/86 betreffende de verkoop van interventieboter met name bestemd voor bijmenging in mengvoeder

Verordening (EEG) nr. 3658/87 van de Commissie van 4 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2409/86 betreffende de verkoop van interventieboter met name bestemd voor bijmenging in mengvoeder

Verordening (EEG) nr. 3658/87 van de Commissie van 4 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2409/86 betreffende de verkoop van interventieboter met name bestemd voor bijmenging in mengvoeder

Publicatieblad Nr. L 343 van 05/12/1987 blz. 0018 - 0019
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 24 blz. 0209
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 24 blz. 0209


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3658/87 VAN DE COMMISSIE

van 4 december 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2409/86 betreffende de verkoop van interventieboter met name bestemd voor bijmenging in mengvoeder

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 985/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3466/87 (2), en met name op artikel 7 bis,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2409/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2324/87 (4), de datum is vastgesteld waarop de boter die wordt verkocht, moet zijn ingeslagen; dat de datum van inslag moet worden vervroegd om het programma te kunnen voortzetten;

Overwegende dat de in artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2409/86 bedoelde verwerkingszekerheid wordt vrijgegeven tegen overlegging van de bewijsstukken die worden verstrekt na de in artikel 14, punt 2, onder a), bedoelde controle; dat bij toepassing van de in artikel 14, punt 4, bedoelde lichtere controle de verwerkingszekerheid kan worden vrijgegeven op basis van de verbintenis van het bedrijf dat de in artikel 9, lid 1, eerste alinea, tweede streepje, bedoelde aanvullende diervoeders of voormengsels tot volledige diervoeders verwerkt, om zijn verplichtingen na te komen; dat het niet nakomen van die verbintenis met name kan worden bestraft op basis van de controle op de handelsdocumenten en de boekhouding die krachtens artikel 14, punt 2, onder b), moet worden uitgevoerd; dat die controle, in geval van levering van de in artikel 9, lid 1, eerste alinea, tweede streepje, bedoelde produkten, slechts mogelijk is als die produkten tot hun eindbestemming worden gevolgd; dat de regeling derhalve op dat punt moet worden gepreciseerd ten einde elke dubbelzinnigheid te voorkomen;

Overwegende dat de termijn voor de overname van de boter in artikel 24, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2409/86 is vastgesteld op 40 dagen na de uiterste dag voor de indiening van de offertes; dat het, rekening houdend met de opgedane ervaring en ten einde de regeling op het betrokken punt te vereenvoudigen, dienstig is om de termijn te laten verstrijken aan het einde van de maand volgend op die waarin de offerte is ingediend;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2409/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 wordt de datum »1 juli 1984" vervangen door de datum »1 april 1985".

2. Aan artikel 9, lid 1, eerste alinea, tweede streepje, wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

»met uitzondering van die welke zijn bestemd om te worden geleverd aan een bedrijf dat mengvoeders fabriceert".

3. Artikel 12, lid 2, wordt gelezen:

»2. In vak nr. 104 van controle-exemplaar T nr. 5 wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:

- Aplicación del Reglamento (CEE) no 2409/86 - piensos compuestos para animales destinados a una empresa de fabricación de piensos compuestos o a una explotación agrícola o a un centro de engorde;

- Anvendelse af forordning (EOEF) nr. 2409/86 - foderblandinger til anvendelse i en virksomhed, der fremstiller foderblandinger, paa en landbrugsbedrift eller i en opfedningsvirksomhed;

- Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2409/86 - Mischfuttermittel, die entweder fuer einen Mischfuttermittel herstellenden oder einen landwirtschaftlichen oder einen Mastbetrieb bestimmt sind;

- Efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 2409/86 - sýnthetes zootrofés proorizómenes eíte gia epicheírisi poy paraskevázei sýnthetes zootrofés eíte gia georgikí ekmetállefsi eíte gia ekmetállefsi páchynsis zóon;

- Pursuant to Regulation (EEC) no 2409/86 - psompothnd feedingstthffs intended eitier for an thndertaking prodthpsing psompothnd feedingstthffs or for a farm or fattening psonpsern;

- Applipsation dth rglement (PSEE) no 2409/86 - aliments psompo pothr animathch destins soit 1thne entreprise de favripsation d'aliments psomposs, soit 1thne echploitation agripsole oth 1thn atelier d'engraissement;

- Applicazione del regolamento (CEE) n. 2409/86 - alimenti composti per animali destinati a una fabbrica di alimenti composti o ad un'azienda agricola o ad un centro d'ingrasso;

- Toepassing van Verordening (EEG) nr. 2409/86 - mengvoeders bestemd voor gebruik hetzij in een bedrijf voor de vervaardiging van mengvoeders hetzij in een landbouwbedrijf of een veefokkerij;

- Aplicação do Regulamento (CEE) nº 2409/86 - alimentos compostos para animais destinados quer a uma empresa de fabrico de alimentos compostos quer a uma exploração agrícola ou a uma instalação de engorda.

In vak 106 worden de naam en het adres hetzij van het bedrijf voor de vervaardiging van volledige voeders hetzij van het landbouwbedrijf of de veemesterij vermeld.".

4. In artikel 14 wordt punt 4 gelezen:

»4. In het kader van de in artikel 9, lid 1, eerste alinea, tweede streepje, bedoelde uitzondering wordt de in punt 2, onder a), bedoelde controle geacht te zijn uitgevoerd en wordt de in artikel 21, lid 2, bedoelde verwerkingszekerheid vrijgegeven als de koper de volgende documenten overlegt:

a) de bewijsstukken waaruit blijkt dat de levering aan het bedrijf voor de vervaardiging van mengvoeders dat belast is met de verwerking ervan, werkelijk heeft plaatsgehad;

b) een verklaring van het bovenbedoelde bedrijf, die stilzwijgend voor alle verkooptransacties geldt, en waarin dit bedrijf:

- zijn verplichtingen bevestigt die in het in artikel 5 bedoelde verkoopcontract zijn vermeld,

- bevestigt dat het kennis heeft genomen van de op nationaal vlak geldende strafbepalingen die op het bedrijf kunnen worden toegepast als bij de in punt 2, onder b), bedoelde controle of bij enige andere controle die de overheid verricht, blijkt dat niet aan de aangegane verplichtingen is voldaan.

Ingeval de goederen worden geleverd in een andere Lid-Staat dan die waar zij zijn vervaardigd, kan het bewijs van levering slechts worden geleverd door overlegging van het in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 223/77 bedoelde controle-exemplaar. De vakken nr. 104 en nr. 106 van controle-exemplaar T nr. 5 worden ingevuld overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 2.".

5. Artikel 24, lid 2, eerste alinea, wordt gelezen:

»2. De koper neemt de hem toegewezen boter over vóór het einde van de maand volgend op die waarin de offerte is ingediend. Deze overneming mag in gedeelten geschieden.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 december 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PV nr. L 169 oan 18. 7. 1968, vlz. 1.

(2) PV nr. L 329 oan 20. 11. 1987, vlz. 8.

(3) PV nr. L 208 oan 31. 7. 1986, vlz. 29.

(4) PV nr. L 210 oan 1. 8. 1987, vlz. 48.