Home

Verordening (EEG) nr. 3692/87 van de Commissie van 9 december 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2288/83 tot vaststelling van de lijst van biologische of chemische stoffen als bedoeld in artikel 60, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen

Verordening (EEG) nr. 3692/87 van de Commissie van 9 december 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2288/83 tot vaststelling van de lijst van biologische of chemische stoffen als bedoeld in artikel 60, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen

Verordening (EEG) nr. 3692/87 van de Commissie van 9 december 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2288/83 tot vaststelling van de lijst van biologische of chemische stoffen als bedoeld in artikel 60, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen

Publicatieblad Nr. L 347 van 11/12/1987 blz. 0016 - 0017
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 4 blz. 0274
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 4 blz. 0274


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3692/87 VAN DE COMMISSIE

van 9 december 1987

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2288/83 tot vaststelling van de lijst van biologische of chemische stoffen als bedoeld in artikel 60, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3691/87 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 143, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (3), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat de indeling van de biologische of chemische stoffen, welke zijn opgenomen in de lijst die als bijlage is gehecht aan Verordening (EEG) nr. 2288/83 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2340/86 (5), op de nomenclatuur van de Internationale Douaneraad gebaseerd is; dat de Internationale Douaneraad op 14 juni 1983 het »Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen" (hierna GS genoemd) heeft goedgekeurd; dat is bepaald dat met ingang van 1 januari 1988 het geharmoniseerde systeem de huidige nomenclatuur voor de internationale handel zal vervangen; dat derhalve de indeling van de betrokken goederen moet worden aangepast, daar zij op de genoemde gecombineerde nomenclatuur gebaseerd moet zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2288/83 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 9 december 1987.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 105 van 23. 4. 1983, blz. 1.

(2) Zie blz. 8 van dit Publikatieblad.

(3) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.

(4) PB nr. L 220 van 11. 8. 1983, blz. 13.

(5) PB nr. L 203 van 26. 7. 1986, blz. 15.

BIJLAGE

»BIJLAGE

1.2.3 // // // // Referentienummer // GN-code // Omschrijving // // // // // 2845 90 90 // Helium-3 // // 2845 90 90 // (Zuurstof-18) water // 20273 // 2901 29 90 // 3-Methylpent-1-een // 20274 // 2901 29 90 // 4-Methylpent-1-een // 20275 // 2901 29 90 // 2-Methylpent-2-een // 20276 // 2901 29 90 // 3-Methylpent-2-een // 20277 // 2901 29 90 // 4-Methylpent-2-een // 25634 // 2902 19 10 // p-Mentha-1(7),2-dieen (beta-fellandreen) // 14769 // 2903 69 00 // 4,4-Dibroombifenyl // 17305 // 2904 10 00 // Ethylmethaansulfonaat // 14364 // 2923 90 00 // Decamethoniumbromide (INN) // 20641 // 2926 90 90 // 1-Naftonitril // 20642 // 2926 90 90 // 2-Naftonitril // 22830 // 2936 21 00 // Retinylacetaat // 21887 // 3507 90 00 // Fosfoglucomutase" // // //