Home

Verordening (EEG) nr. 3925/87 van de Commissie van 22 december 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 643/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII van de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector levende planten en produkten van de bloementeelt ingevoerd in Portugal

Verordening (EEG) nr. 3925/87 van de Commissie van 22 december 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 643/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII van de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector levende planten en produkten van de bloementeelt ingevoerd in Portugal

Verordening (EEG) nr. 3925/87 van de Commissie van 22 december 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 643/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII van de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector levende planten en produkten van de bloementeelt ingevoerd in Portugal

Publicatieblad Nr. L 369 van 29/12/1987 blz. 0026 - 0028


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3925/87 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1987

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 643/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII van de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector levende planten en produkten van de bloementeelt ingevoerd in Portugal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 251, lid 1 en 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2297/86 (2), en met name op artikel 7, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3792/85 van de Raad van 20 december 1985 tot vaststelling van de regeling voor het handelsverkeer van landbouwprodukten tussen Spanje en Portugal (3), en met name op artikel 5, lid 1,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 574/86 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2159/87 (5), de algemene uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer zijn vastgesteld;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 643/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII van de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector levende planten en produkten van de bloementeelt ingevoerd in Portugal (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3480/87 (6), met name de in artikel 251, lid 1, van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafonds zijn vastgesteld voor bepaalde produkten van de bloementeelt van de posten 06.02, 06.03 en 06.04 van het gemeenschappelijk douanetarief voor de periode van 1 maart tot en met 31 december 1986;

Overwegende dat volgens artikel 251, lid 2, van de Toetredingsakte in de indicatieve plafonds een zekere progressiviteit tot uitdrukking moet komen ten opzichte van de traditionele handelsstromen, zulks met het oog op een harmonische en geleidelijke opening van de markt; dat daartoe voor 1987 de indicatieve plafonds moeten worden verhoogd met 20 % voor sierplanten, rozen, anjers en asparagus plumosus en voor rozen (levende planten);

Overwegende dat het, rekening houdend met de ervaring die is opgedaan tijdens het eerste jaar waarin deze regeling is toegepast, dienstig is, ten einde de stabiliteit van de Portugese markt te waarborgen, voor bepaalde van deze produkten te voorzien in een splitsing naar seizoen van de plafonds en in de aanpassing daarvan aan de seizoenschommelingen van de Portugese produktie;

Overwegende dat het nodig is de technische aanpassingen door te voeren verbonden aan de inwerkingtreding van de gecombineerde goederennomenclatuur op 1 januari 1988;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor levende planten en produkten van de bloementeelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 643/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, lid 1, wordt gelezen:

»1. De in artikel 251, lid 1, van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafonds worden in de bijlage vastgesteld voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1988.".

2. Artikel 1, lid 3, wordt gelezen:

»3. Voor rozen (GN-codes 0603 10 11 en 0603 10 51) en anjers (GN-codes 0603 10 13 en 0603 10 53) worden de indicatieve plafonds gesplitst zoals in de bijlage aangegeven.".

3. Artikel 3, lid 2, wordt gelezen:

»2. Het bedrag van de waarborg wordt vastgesteld op 1 Ecu/100 kg nettogewicht voor sierplanten (GN-codes 0602 99 91 en 0602 99 99) en asparagus plumosus (GN-code ex 0604 91 90) en op 0,30 Ecu/1 000 stuks voor rozenplanten (GN-code 0602 40 90), rozen (GN-codes 0603 10 11 en 0603 10 51) en anjers (GN-codes 0603 10 13 en 0603 10 53).".

4. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 55 van 1. 3. 1986, blz. 106.

(2) PB nr. L 201 van 24. 7. 1986, blz. 3.

(3) PB nr. L 367 van 31. 12. 1985, blz. 7.

(4) PB nr. L 57 van 1. 3. 1986, blz. 1.

(5) PB nr. L 202 van 23. 7. 1987, blz. 30.

(6) PB nr. L 60 van 1. 3. 1986, blz. 39.

(7) PB nr. L 329 van 20. 11. 1987, blz. 34.

BIJLAGE

»BIJLAGE

In artikel 251, lid 1, derde alinea, van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafonds voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1988

1.2.3,4 // // // // GN-code // Omschrijving // Indicatief plafond // 1.2.3.4 // // // In stuks // In ton // // // // // // Andere levende planten en wortels, stekken en enten daaronder begrepen: // // // // ex D. andere: // // // 0602 40 90 // - Rozen // 270 700 // // 0602 99 91 en 0602 99 99 // - Sierplanten: // // 482,0 // // Volledig plafond // // // // waarvan: // // // // van 1 januari tot en met 30 juni // // 220,0 // // van 1 juli tot en met 31 december // // 242,0 // // Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd // // // // A. vers: // // // // Volledig plafond: // // // 0603 10 11 en 0603 10 51 // - Rozen // 423 360 // // 0603 10 13 en 0603 10 53 // - Anjers // 4 393 440 // // // waarvan: // // // // ex I. van 1 juni tot en met 31 oktober // // // 0603 10 11 // - Rozen // 140 000 // // 0603 10 13 // - Anjers // 1 464 000 // // // Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd, met uitzondering van bloemen, bloesems of bloemknoppen, bedoeld bij post 0603: // // // // ex B. andere: // // // ex 0604 91 90 // Asparagus (asparagus plumosus) // // 1,3" // // // //