Home

Verordening (EEG) nr. 3986/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot wijziging van bepaalde verordeningen met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee naar aanleiding van de invoering van de gecombineerde nomenclatuur

Verordening (EEG) nr. 3986/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot wijziging van bepaalde verordeningen met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee naar aanleiding van de invoering van de gecombineerde nomenclatuur

Verordening (EEG) nr. 3986/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot wijziging van bepaalde verordeningen met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee naar aanleiding van de invoering van de gecombineerde nomenclatuur

Publicatieblad Nr. L 376 van 31/12/1987 blz. 0007 - 0019
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 25 blz. 0151
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 25 blz. 0151


VERORDENING (EEG) Nr. 3986/87 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1987

tot wijziging van bepaalde verordeningen met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee naar aanleiding van de invoering van de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3985/87 (2), en met name op artikel 15, lid 1, tweede alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3907/87 van de Raad van 22 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2777/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (3), en met name op artikel 2,

Overwegende dat krachtens artikel 15, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 de technische aanpassingen in de Gemeenschapsbesluiten welke de gecombineerde nomenclatuur vermelden door de Commissie worden aangebracht; dat uit hoofde van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3907/87 de inhoudelijke wijzigingen volgens de procedure bedoeld in artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad (4) geschieden;

Overwegende dat een reeks verordeningen in de sector slachtpluimvee zowel technische, als op een aantal punten inhoudelijke wijzigingen dient te ondergaan ingevolge de toepassing van de nieuwe gecombineerde nomenclatuur die op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen berust, welk systeem is bestemd om het Verdrag van 15 december 1950 inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven te vervangen;

Overwegende dat het, gezien het aantal en de inhoud van de voor deze wijziging vereiste teksten, noodzakelijk is alle aan te passen verordeningen in één wijzigingsverordening te bundelen;

Overwegende dat de maatregelen voorzien bij deze verordening in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 565/68 van de Commissie van 24 april 1968 betreffende het niet-vaststellen

van de extra bedragen voor geslachte hanen en kippen alsmede kuikens daarvan en eenden en ganzen uit Polen (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2039/73 (6), wordt gelezen:

"Artikel 1

De krachtens artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 vastgestelde heffingen voor de invoer van de volgende produkten van post ex 0207 van de gecombineerde nomenclatuur, van oorsprong en van herkomst uit Polen, worden niet met een extra bedrag verhoogd:

a) Hanen en kippen, niet in stukken gesneden:

- geplukt, ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde kippen 83 %);

- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %);

- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals en zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden.

b) Eenden, niet in stukken gesneden:

- geplukt, uitgebeend, al dan niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde eenden 85 %);

- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %);

- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals en zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden.

c) Ganzen, niet in stukken gesneden:

- geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %);

- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden.''.

Artikel 2

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2261/69 van de Commissie van 13 november 1969 betreffende het niet-vaststellen van de extra bedragen voor geslachte eenden en ganzen uit Roemenië (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2039/73, wordt gelezen:

"Artikel 1

De krachtens artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 vastgestelde heffingen voor de invoer van de volgende produkten van post ex 0207 van de gecombineerde nomenclatuur, van oorsprong en van herkomst uit Roemenië, worden niet met een extra bedrag verhoogd:

a) Eenden, niet in stukken gesneden:

- geplukt, uitgebloed, al dan niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde eenden 85 %);

- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %);

- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden.

b) Ganzen, niet in stukken gesneden:

- geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %);

- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere Staat aangeboden.''.

Artikel 3

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2474/70 van de Commissie van 7 december 1970 betreffende het niet-vaststellen van het extra bedrag voor geslachte kalkoenen uit Polen (1) wordt gelezen:

"Artikel 1

De krachtens artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 vastgestelde heffingen voor de invoer van geslachte kalkoenen van de onderverdelingen 0207 10 31, 0207 10 39 en 0207 22 van de gecombineerde nomenclatuur van oorsprong en van herkomst uit Polen worden niet met een extra bedrag verhoogd.''.

Artikel 4

De bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2778/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende vaststelling van de voorschriften voor de berekening van de heffing en de sluisprijs van toepassing in de sector slachtpluimvee (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3233/86 (3), worden vervangen door de bijlagen I en II bij de onderhavige verordening.

Artikel 5

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3011/79 van de Commissie van 20 december 1979 houdende vaststelling van de coëfficiënten voor de berekening van de heffingen voor afgeleide produkten in de sector slachtpluimvee en intrekking van Verordening nr. 199/67/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1507/82 (5), wordt vervangen door bijlage III bij de onderhavige verordening.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

POR:L376UMBH05.97

FF: 4UHO; SETUP: 01; Hoehe: 909 mm; 164 Zeilen; 7254 Zeichen;

Bediener: WILU Pr.: C;

Kunde:

(1) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.

(2) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

(3) PB nr. L 370 van 30. 12. 1987, blz. 14.

(4) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 77.

(5) PB nr. L 107 van 8. 5. 1968, blz. 7.

(6) PB nr. L 207 van 28. 7. 1973, blz. 30.

(7) PB nr. L 286 van 14. 11. 1969, blz. 24.

(1) PB nr. L 265 van 8. 12. 1970, blz. 13.

(2) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 84.

(3) PB nr. L 301 van 25. 10. 1986, blz. 3.

(4) PB nr. L 337 van 29. 12. 1979, blz. 65.

(5) PB nr. L 168 van 15. 6. 1982, blz. 5.

BIJLAGE I

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

"BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

"BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>