Home

Verordening (EEG) nr. 4149/87 van de Raad van 21 december 1987 betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/87 van het Gemengd Comité EEG-Zwitserland houdende aanvulling en wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking, ten einde de documenten betreffende het bewijs van de oorsprong verder te vereenvoudigen

Verordening (EEG) nr. 4149/87 van de Raad van 21 december 1987 betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/87 van het Gemengd Comité EEG-Zwitserland houdende aanvulling en wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking, ten einde de documenten betreffende het bewijs van de oorsprong verder te vereenvoudigen

Verordening (EEG) nr. 4149/87 van de Raad van 21 december 1987 betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/87 van het Gemengd Comité EEG-Zwitserland houdende aanvulling en wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking, ten einde de documenten betreffende het bewijs van de oorsprong verder te vereenvoudigen

Publicatieblad Nr. L 388 van 31/12/1987 blz. 0038 - 0038


VERORDENING (EEG) Nr. 4149/87 VAN DE RAAD

van 21 december 1987

betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/87 van het Gemengd Comité EEG-Zwitserland houdende aanvulling en wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong'' en de methoden van administratieve samenwerking, ten einde de documenten betreffende het bewijs van de oorsprong verder te vereenvoudigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (1) op 22 juli 1972 is ondertekend en op 1 januari 1973 in werking is getreden;

Overwegende dat het Gemengd Comité op grond van arti-

kel 28 van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong'' en de methoden van administratieve samenwerking, dat een integrerend deel van genoemde Overeenkomst uitmaakt, Besluit nr. 2/87 houdende aanvulling en wijziging van dit Protocol heeft vastgesteld;

Overwegende dat dit besluit in de Gemeenschap dient te worden toegepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit nr. 2/87 van het Gemengd Comité EEG-Zwitserland is van toepassing in de Gemeenschap.

De tekst van het besluit is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. HAARDER

POR:L999UMBH21.97

FF: 9UHO; SETUP: 01; Hoehe: 326 mm; 38 Zeilen; 1759 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: 40683 Holland

(1) PB nr. L 300 van 31. 12. 1972, blz. 189.