Home

88/431/Euratom: Advies van de Commissie van 7 juli 1988 betreffende de kerncentrale Niederaichbach (Bondsrepubliek Duitsland) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

88/431/Euratom: Advies van de Commissie van 7 juli 1988 betreffende de kerncentrale Niederaichbach (Bondsrepubliek Duitsland) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

88/431/Euratom: Advies van de Commissie van 7 juli 1988 betreffende de kerncentrale Niederaichbach (Bondsrepubliek Duitsland) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 208 van 02/08/1988 blz. 0038 - 0038


*****

ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 7 juli 1988

betreffende de kerncentrale Niederaichbach (Bondsrepubliek Duitsland)

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(88/431/Euratom)

De algemene gegevens van het plan voor de verwijdering van radioactieve afvalstoffen afkomstig van de ontmanteling van de kerncentrale Niederaichbach, zijn bij een op 18 juni 1986 ontvangen schrijven, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, door de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland aan de Commissie verstrekt. Er zijn haar door bedoelde Regering aanvullende gegevens verstrekt die op 6 februari en 11 december 1987 zijn ontvangen.

Op grond van de aldus verkregen gegevens heeft de Commissie, na raadpleging van de groep deskundigen, het volgende advies opgesteld:

1. De afstand tussen de centrale en het dichtstbijzijnde grondgebied van een andere Lid-Staat, Italië, bedraagt circa 170 km. De afstand tot de grens met Oostenrijk bedraagt 60 km.

2. In normale omstandigheden zullen de lozingen van radioactieve gasvormige en vloeibare afvalstoffen niet tot een vanuit medisch oogpunt significante blootstelling van de burgers van andere Lid-Staten leiden.

3. Het vaste radioactieve afval wordt tijdelijk in de turbinehal van de kerncentrale opgeslagen alvorens vervoerd te worden naar de verwijderingsinstallatie Konrad. Het recycleerbare radioactieve materiaal wordt naar het centrum voor kerntechnisch onderzoek in Karlsruhe (KfK) vervoerd om aldaar in een oven te worden verbrand.

4. In het geval van onvoorziene lozingen die zouden kunnen voorkomen in ongevallensituaties zoals verdisconteerd in de algemene gegevens, zullen op het grondgebied van andere Lid-Staten ontvangen doses vanuit medisch oogpunt niet significant zijn.

De gevolgtrekking van de Commissie luidt dat de uitvoering van het plan voor de verwijdering van radioactieve afvalstoffen afkomstig van de ontmanteling van de centrale Niederaichbach, zowel in normale omstandigheden als in geval van onvoorziene lozingen na een ongeval als verdisconteerd in de algemene gegevens, niet tot een vanuit medisch oogpunt significante radioactieve besmetting van water, bodem of luchtruim van een andere Lid-Staat kan leiden.

Dit advies is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 7 juli 1988.

Voor de Commissie

Stanley CLINTON DAVIS

Lid van de Commissie