Home

88/7/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 december 1987 betreffende het door Denemarken overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 ingediende meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur (1987-1991) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

88/7/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 december 1987 betreffende het door Denemarken overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 ingediende meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur (1987-1991) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

88/7/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 december 1987 betreffende het door Denemarken overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 ingediende meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur (1987-1991) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 004 van 07/01/1988 blz. 0024 - 0024


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 11 december 1987

betreffende het door Denemarken overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 ingediende meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur (1987-1991)

(Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

(88/7/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad van 18 december 1986 inzake communautaire acties voor verbetering en aanpassing van de structuur van de visserij en de aquicultuur (1), en met name op artikel 4,

Overwegende dat de Deense Regering op 30 april 1987 bij de Commissie een meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur heeft ingediend, hierna te noemen »het programma"; dat zij op 3 juli 1987 de laatste aanvullende inlichtingen over dit programma heeft verstrekt;

Overwegende dat het programma betrekking heeft op een voorzichtige ontwikkeling van de Deense aquicultuur, waarbij wordt gezorgd voor de nodige bescherming van het milieu; dat die ontwikkeling vooral betrekking zal hebben op forel die in zeewater wordt gekweekt, op aal en op weekdieren; dat de investeringen die nodig zijn voor de uitvoering van dit programma worden geraamd op ongeveer 35 miljoen Ecu;

Overwegende dat, gelet op de verwachte ontwikkeling van de visbestanden, op de marktsituatie voor produkten van de visserij en de aquicultuur, op de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid vastgestelde maatregelen en op de oriëntatie van dit beleid, het programma voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 4028/86 en het kader kan vormen voor de communautaire en nationale financiering in de betrokken sector;

Overwegende dat de aquicultuur zich ontwikkelt in een commerciële context die wordt gekenmerkt door een toenemende internationale concurrentie;

Overwegende dat de ontwikkeling op de markt voor zalmachtigen ertoe zou kunnen leiden dat de doelstellingen voor de produktie van forel moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de visserijstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Deense Regering op 30 april 1987 ingediende en laatstelijk op 3 juli 1987 aangevulde meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur (1987-1991) wordt goedgekeurd met vaststelling van de in deze beschikking vermelde voorwaarden.

Artikel 2

De doelstellingen van het programma die betrekking hebben op de produktie van forel moeten worden herzien als zich op de markt voor zalmachtigen belangrijke wijzigingen zouden voordoen.

Artikel 3

Deze beschikking geeft geen garantie voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor afzonderlijke investeringsprojecten.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken.

Gedaan te Brussel, 11 december 1987.

Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 376 van 31. 12. 1986, blz. 7.