Home

88/116/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 januari 1988 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Italië (Lazio) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

88/116/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 januari 1988 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Italië (Lazio) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

88/116/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 januari 1988 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Italië (Lazio) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 060 van 05/03/1988 blz. 0040 - 0041


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 1988

met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Italië (Lazio) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(88/116/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1760/87 (2), en met name op artikel 25, lid 3,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 25 juni 1987 overeenkomstig artikel 24, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 797/85 mededeling heeft gedaan van besluit nr. 361 van 21 mei 1987 van het gewest Lazio houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 797/85 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur;

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 25, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 797/85 moet bepalen of, gezien de mate waarin de medegedeelde bepalingen beantwoorden aan die verordening en gezien de doelstellingen van die verordening, alsmede gezien het vereiste onderlinge verband tussen de maatregelen, de voorwaarden voor medefinanciering door de Gemeenschap zijn vervuld;

Overwegende dat de in punt 2 van het besluit vermelde gewestelijke steunmaatregelen moeten worden herzien, zodat de grenzen in acht worden genomen die zijn vastgesteld in artikel 4 en artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 797/85;

Overwegende dat het feit dat een jonge landbouwer exploitant of mede-exploitant wordt alleen als eerste vestiging in de zin van artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 797/85 kan worden geaccepteerd, wanneer uit een officieel bewijsstuk blijkt dat hij bij de vestiging juridisch en financieel verantwoordelijk wordt voor het beheer van het bedrijf; dat alleen de gevallen waarin aan deze criteria wordt voldaan als subsidiabel kunnen worden beschouwd;

Overwegende dat de medefinanciering door de Gemeenschap van de in punt 1.12 van de bijlage van het besluit van het gewest Lazio bedoelde bijzondere steun voor de vestiging van jonge landbouwers wordt beperkt tot de gevallen waarin wordt voldaan aan de in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 797/85 vastgestelde criteria; dat bijgevolg alleen de steun aan jonge landbouwers die één van de in punt 1.3, eerste alinea, tweede streepje, van de bijlage van het gewestelijke besluit vermelde diploma's bezitten of die een in punt 1.3, tweede alinea, van genoemde bijlage bedoelde cursus hebben gevolgd, kan worden vergoed uit hoofde van artikel 7 van genoemde verordening;

Overwegende dat ingeval de in punt 1.12, onder c), van de bijlage van het gewestelijk besluit bedoelde bijkomende investeringssteun wordt verleend aan jonge landbouwers die niet de in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 797/85 bedoelde vakbekwaamheid bezitten, moet worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 1, van genoemde verordening;

Overwegende dat deze beschikking geen betrekking heeft op de in artikel 6, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 797/85 bedoelde steunverlening aan landbouwcooeperaties en dat bijgevolg het in punt 1.13 van de bijlage van het gewestelijk besluit bedoelde investeringsvolume het bedrag van 360 000 Ecu niet mag overschrijden, totdat krachtens artikel 6 van die verordening een beschikking ter zake is gegeven;

Overwegende dat deze beschikking geen betrekking heeft op de in titel VI van de bijlage van het gewestelijk besluit bedoelde maatregelen inzake vakopleiding die vallen onder artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 797/85;

Overwegende dat, afgezien van de hierboven gemaakte opmerkingen, de bepalingen van besluit nr. 361 van het gewest Lazio beantwoorden aan de voorwaarden en doelstellingen van Verordening (EEG) nr. 797/85;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL over de financiële aspecten is geraadpleegd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Besluit nr. 361 van 21 mei 1987 van het gewest Lazio houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 797/85 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur voldoet aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 1 van die verordening bedoelde gemeenschappelijke actie op voorwaarde dat

a) het gewest Lazio uiterlijk op 31 december 1987 mededeling doet van de aanpassing van de in punt 2 van haar besluit van 21 mei 1987 bedoelde gewestelijke steunmaatregelen;

b) de financiële deelneming van het EOGFL aan de in punt 1.12 van de bijlage van het gewestelijk besluit bedoelde steun voor jonge landbouwers wordt beperkt tot de jongeren

- die voor de eerste maal juridisch en financieel verantwoordelijk worden voor het beheer van het bedrijf, en

- die één van de in punt 1.3, eerste alinea, tweede streepje, van de bijlage van het gewestelijk besluit vermelde diploma's bezitten of die een in punt 1.3, tweede alinea, van genoemde bijlage bedoelde cursus hebben gevolgd;

c) het in punt 1.13 bedoelde investeringsvolume voor cooeperaties wordt beperkt tot 360 000 Ecu totdat de Commissie krachtens artikel 6, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 797/85 een andersluidende beschikking geeft.

2. Deze beschikking heeft geen betrekking op de in titel VI van de bijlage van besluit nr. 361 van het gewest Lazio bedoelde maatregelen inzake vakopleiding.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 12 januari 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1.

(2) PB nr. L 167 van 26. 6. 1987, blz. 1.