Home

88/561/EEG: Besluit van de Raad van 7 november 1988 betreffende buitengewone steun van de Gemeenschap ten behoeve van de wederopbouw van de in september 1986 in Griekenland door aardbevingen getroffen gebieden

88/561/EEG: Besluit van de Raad van 7 november 1988 betreffende buitengewone steun van de Gemeenschap ten behoeve van de wederopbouw van de in september 1986 in Griekenland door aardbevingen getroffen gebieden

88/561/EEG: Besluit van de Raad van 7 november 1988 betreffende buitengewone steun van de Gemeenschap ten behoeve van de wederopbouw van de in september 1986 in Griekenland door aardbevingen getroffen gebieden

Publicatieblad Nr. L 309 van 15/11/1988 blz. 0032 - 0032
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 14 Deel 1 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 14 Deel 1 blz. 0003


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

VAN 7 NOVEMBER 1988

BETREFFENDE BUITENGEWONE STEUN VAN DE GEMEENSCHAP TEN BEHOEVE VAN DE WEDEROPBOUW VAN DE IN SEPTEMBER 1986 IN GRIEKENLAND DOOR AARDBEVINGEN GETROFFEN GEBIEDEN

( 88/561/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, INZONDERHEID OP ARTIKEL 235,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT ( 1 ),

OVERWEGENDE DAT BEPAALDE DELEN VAN DE GRIEKSE BEVOLKING IN SEPTEMBER 1986 ERNSTIG DOOR AARDBEVINGEN WERDEN GETROFFEN EN DAT HET VAN BELANG IS DE GEVOLGEN VAN DEZE RAMP VOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE SITUATIE VAN DEZE BEVOLKINGSGROEPEN TE VERMINDEREN;

OVERWEGENDE DAT DE DOOR DEZE AARDBEVINGEN GETROFFEN GEBIEDEN MET NAME DE STAD KALAMATA EN OMGEVING IN DE NOMOS MESSENIA OMVATTEN;

OVERWEGENDE DAT DEZE SITUATIE GEHEEL EN AL UITZONDERLIJK IS EN DAT SNEL EN DOELMATIG HULP DIENT TE WORDEN GEBODEN;

OVERWEGENDE DAT DE EUROPESE INVESTERINGSBANK BEVOEGD IS OM UIT HAAR EIGEN MIDDELEN LENINGEN TOE TE KENNEN DIE ERTOE BESTEMD ZIJN BIJ TE DRAGEN TOT DE VERWEZENLIJKING VAN DIT DOEL;

OVERWEGENDE DAT DIENT TE WORDEN BEPAALD DAT DEZE LENINGEN IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN RENTESUBSIDIE TEN LASTE VAN DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

OVERWEGENDE DAT HET VERDRAG SLECHTS IN ARTIKEL 235 BEVOEGDHEDEN VOOR DE DESBETREFFENDE ACTIE BEVAT,

BESLUIT :

ARTIKEL 1

AAN DE FINALE ONTVANGERS VAN DE DOOR DE EUROPESE INVESTERINGSBANK UIT HAAR EIGEN MIDDELEN VOOR INVESTERINGEN IN DE DOOR DE AARDBEVINGEN VAN SEPTEMBER 1986 IN GRIEKENLAND GETROFFEN GEBIEDEN TOEGEKENDE LENINGEN, KUNNEN RENTESUBSIDIES TEN LASTE VAN DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WORDEN TOEGEKEND TOT EEN BEDRAG VAN 100 MILJOEN ECU IN HOOFDSOM .

OP BASIS VAN DE DOOR DE GRIEKSE AUTORITEITEN VOORGELEGDE PROJECTEN KENT DE COMMISSIE DEZE RENTESUBSIDIES TOE, DIE ZIJN VASTGESTELD OP 3 % PER JAAR EN VOOR EEN PERIODE VAN TEN HOOGSTE TWAALF JAAR .

ARTIKEL 2

DIT BESLUIT IS VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 1 JANUARI 1989 .

GEDAAN TE BRUSSEL, 7 NOVEMBER 1988 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

P . ROUMELIOTIS

( 1 ) PB NR . C 187 VAN 18 . 7 . 1988, BLZ . 186 .