Home

Richtlijn 88/218/EEG van de Raad van 11 april 1988 tot wijziging van Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen

Richtlijn 88/218/EEG van de Raad van 11 april 1988 tot wijziging van Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen

*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 11 april 1988

tot wijziging van Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen

(88/218/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in Richtlijn 85/3/EEG (4) voor alle voertuigen een maximaal toegestane breedte van 2 500 mm is vastgelegd;

Overwegende dat voor het vervoer van goederen bij een gecontroleerde temperatuur speciale voertuigen moeten worden gebruikt die zijn uitgerust met geïsoleerde wanden;

Overwegende dat binnenin extra ruimte is vereist voor de luchtcirculatie en om ervoor te zorgen dat de lading de wanden niet raakt; dat bij de huidige stand van de isolatietechniek de isolerende wanden ten minste 45 mm dik moeten zijn; dat het derhalve niet mogelijk is doeltreffend gebruik te maken van standaardpallets met de afmetingen 1 200 × 800 mm en tegelijkertijd te voldoen aan de eis van de maximaal toegestane breedte van 2 500 mm;

Overwegende dat daarom de in Richtlijn 85/3/EEG bepaalde maximaal toegestane breedte van 2 500 mm voor de categorie »koelwagens" moet worden verhoogd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 85/3/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 2 wordt na het vierde streepje het volgende streepje ingevoegd:

»- »dikwandige koelwagen": elk voertuig waarvan de vaste of mobiele ruimte speciaal is ingericht voor het vervoer van goederen bij een gecontroleerde temperatuur overeenkomstig de klassen B, C, E en F van de Overeenkomst van 1 september 1970 inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP), en waarvan elk van de zijwanden, met inbegrip van de isolatie, ten minste 45 mm dik is;";

2. punt 1.2 van bijlage I wordt vervangen door:

»1.2. Maximumbreedte

1.2 // a) alle soorten voertuigen // 2,50 m // b) koelruimtes van dikwandige koelwagens // 2,60 m".

Artikel 2

De Lid-Staten stellen de bepalingen vast die nodig zijn om uiterlijk op 1 januari 1989 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 11 april 1988.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. RIESENHUBER

(1) PB nr. C 148 van 6. 6. 1987, blz. 10.

(2) PB nr. C 305 van 16. 11. 1987, blz. 152.

(3) PB nr. C 319 van 30. 11. 1987, blz. 25.

(4) PB nr. L 2 van 3. 1. 1985, blz. 14.