Home

Richtlijn 88/660/EEG van de Raad van 19 december 1988 tot wijziging van Richtlijn 80/215/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten

Richtlijn 88/660/EEG van de Raad van 19 december 1988 tot wijziging van Richtlijn 80/215/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 19 december 1988 tot wijziging van Richtlijn 80/215/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten ( 88/660/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comite ( 3 ),

Overwegende dat in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 80/215/EEG ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/491/EEG ( 5 ), is bepaald welke behandelingen kunnen worden uitgevoerd om dierziektekiemen in vleesprodukten te vernietigen ten einde de intracommunautaire handel in deze produkten onder bepaalde voorwaarden toe te staan;

Overwegende dat op grond van de ervaring en de ontwikkeling van wetenschap en vleesbehandelingstechniek nu een nieuwe behandeling kan worden toegepast die de vereiste garanties biedt;

Overwegende dat opneming van deze behandeling in de lijst van voorgeschreven behandelingen het vrije verkeer van goederen in de Gemeenschap zou moeten bevorderen en daardoor moet leiden tot verhoging van de waarde van de produktie, zonder gevaar voor verspreiding van ziekten;

Overwegende dat volgens wetenschappelijk advies zonder gevaar kan worden afgezien van het tot nu toe voor deze vleesprodukten aangehouden maximum van 5 kg, op voorwaarde dat alle andere bestaande voorzorgsmaatregelen worden gehandhaafd en toegepast,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 4, lid 1, onder a ), ii ), van Richtlijn 80/215/EEG wordt als volgt gewijzigd :

1 . het tweede streepje wordt geschrapt;

2 . in het oude vierde streepje, eerste substreepje, worden na de woorden "ten minste 70 oC'' ingevoegd de woorden "in de kern ''.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 april 1989 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 19 december 1988 .

Y . POTTAKIS

( 1 ) PB nr . C 273 van 22 . 10 . 1988, blz . 9 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 16 december 1988 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

( 3 ) Advies uitgebracht op 14 december 1988 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

( 4 ) PB nr . L 47 van 21 . 2 . 1980, blz . 4 . (& ) PB nr . L 279 van 2 . 10 . 1987, blz . 27 .