Home

Verordening (EEG) nr. 171/88 van de Commissie van 21 januari 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 551/85 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee

Verordening (EEG) nr. 171/88 van de Commissie van 21 januari 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 551/85 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee

Verordening (EEG) nr. 171/88 van de Commissie van 21 januari 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 551/85 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee

Publicatieblad Nr. L 018 van 22/01/1988 blz. 0056 - 0056


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 171/88 VAN DE COMMISSIE

van 21 januari 1988

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 551/85 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 486/85 van de Raad van 26 februari 1985 inzake de regeling voor landbouwprodukten en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebied overzee (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1306/87 (2), en met name op artikel 22,

Overwegende dat in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 551/85 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3817/85 (4), is bepaald dat het in lid 1 van datzelfde artikel bedoelde invoercertificaat wordt afgegeven op de derde werkdag volgende op de dag van indiening van de aanvraag; dat de termijn van drie werkdagen voor een goed beheer van het contingent vaak te kort blijkt; dat het bijgevolg dienstig is deze termijn tot zeven werkdagen te verlengen;

Overwegende dat artikel 20, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 486/85 na 30 juni 1985 niet meer van toepassing is; dat de Lid-Staten bijgevolg de zonder heffing in de Franse overzeese departementen ingevoerde hoeveelheden niet meer behoeven mede te delen;

Overwegende dat het, om de Commissie in de gelegenheid te stellen het contingent beter te beheren, dienstig is te bepalen dat de Lid-Staten verplicht zijn de hoeveelheden mede te delen waarvoor van de invoercertificaten geen gebruik is gemaakt of waarvoor deze certificaten zijn geannuleerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 551/85 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 3, lid 2, eerste alinea, wordt gelezen:

»2. Het in lid 1 bedoelde invoercertificaat wordt afgegeven op de zevende werkdag volgende op de dag van indiening van de aanvraag, voor zover niet binnen die termijn een maatregel tot schorsing van de voorfixatie van de heffing wordt genomen, noch de totale hoeveelheid wordt bereikt waarvoor de verlaagde heffing mag worden toegepast.".

2. In artikel 4 worden de punten c) en d) gelezen:

»c) De hoeveelheden, per soort rijst, waarvoor de invoercertificaten niet zijn gebruikt.

d) De hoeveelheden, per soort rijst, waarvoor de invoercertificaten zijn geannuleerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van Verordening (EEG) nr. 3183/80 van de Commissie (*).

(*) PB nr. L 338 van 13. 12. 1980, blz. 1.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 januari 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 61 van 1. 3. 1985, blz. 4.

(2) PB nr. L 124 van 13. 5. 1987, blz. 5.

(3) PB nr. L 63 van 2. 3. 1985, blz. 10.

(4) PB nr. L 368 van 30. 12. 1985, blz. 16.