Home

Verordening (EEG) nr. 361/88 van de Commissie van 8 februari 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3154/85 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de monetaire compenserende bedragen

Verordening (EEG) nr. 361/88 van de Commissie van 8 februari 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3154/85 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de monetaire compenserende bedragen

Verordening (EEG) nr. 361/88 van de Commissie van 8 februari 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3154/85 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de monetaire compenserende bedragen

Publicatieblad Nr. L 035 van 09/02/1988 blz. 0015 - 0015


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 361/88 VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 1988

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3154/85 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de monetaire compenserende bedragen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende bedragen in de landbouwsector (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1889/87 (2), en met name op artikel 12,

Overwegende dat de huidige bewoordingen van artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 3154/85 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2331/87 (4), tot gevolg hebben dat monetaire compenserende bedragen worden toegepast voor maatregelen die betrekking hebben op de gratis verstrekking van levensmiddelen uit interventievoorraden op grond van Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad (5); dat dit gevolg, gelet op de met deze maatregelen nagestreefde doeleinden, ongewenst is; dat het bijgevolg dienstig is voor deze maatregelen geen monetaire compenserende bedragen toe te passen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van de betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 3154/85 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

»3. Terzake van de in Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad (*) bedoelde maatregelen betreffende de verstrekking van levensmiddelen uit de interventievoorraden wordt geen monetair compenserend bedrag toegepast.

(*) PB nr. L 352 van 15. 12. 1987, blz. 1."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 februari 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6.

(2) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 1.

(3) PB nr. L 310 van 21. 11. 1985, blz. 9.

(4) PB nr. L 210 van 1. 8. 1987, blz. 58.

(5) PB nr. L 352 van 15. 12. 1987, blz. 1.