Home

Verordening (EEG) nr. 468/88 van de Commissie van 17 februari 1988 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van de heffing bij invoer van sorgho van herkomst uit derde landen

Verordening (EEG) nr. 468/88 van de Commissie van 17 februari 1988 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van de heffing bij invoer van sorgho van herkomst uit derde landen

Verordening (EEG) nr. 468/88 van de Commissie van 17 februari 1988 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van de heffing bij invoer van sorgho van herkomst uit derde landen

Publicatieblad Nr. L 047 van 20/02/1988 blz. 0011 - 0013


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 468/88 VAN DE COMMISSIE

van 17 februari 1988

betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van de heffing bij invoer van sorgho van herkomst uit derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1799/87 van de Raad van 25 juni 1987 inzake de bijzondere regeling voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje voor de periode 1987 tot en met 1990 (1), en met name op artikel 3, lid 2, en artikel 8,

Overwegende dat de Gemeenschap zich, in het kader van een Overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika, ertoe heeft verbonden in de jaren 1987 tot en met 1990 een bepaalde hoeveelheid sorgho in Spanje in te voeren; dat, om deze verbintenis na te komen en om de invoer vóór 30 juni 1988 van de overeengekomen hoeveelheden te bevorderen, ten volle gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheid die door Verordening (EEG) nr. 1799/87 wordt geboden om door middel van een openbare inschrijving een verlaging van de heffing bij invoer van de betrokken produkten vast te stellen; dat het daartoe dienstig is te voorzien in de mogelijkheid voor de Commissie om, op grond van de ontvangen offertes, een verlaging voor een bepaalde hoeveelheid vast te stellen en te bepalen dat de inschrijving kan worden gegund aan de inschrijvers die de aldus voorgestelde voorwaarden zullen aanvaarden;

Overwegende dat, krachtens artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1799/87, de verlaging op de heffing wordt toegepast bij de invoer van sorgho in Spanje op grond van een alleen in deze Lid-Staat geldig certificaat;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 486/85 van de Raad van 26 februari 1985 inzake de regeling voor landbouwprodukten en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1821/87 (3), met name voorziet in de vermindering van de heffing voor sorgho met 50 %; dat cumulatie van deze vermindering met verlaging van de heffing in het kader van onderhavige verordening kan resulteren in verstoring van de Spaanse graanmarkt; dat het wenselijk is dergelijke cumulatie uit te sluiten met het oog op een normaal functioneren van de inschrijving;

Overwegende dat het dienstig is de bijzondere aanvullende voorwaarden voor de openbare inschrijving te bepalen, en met name die met betrekking tot het stellen en het vrijgeven van de zekerheid die door de belanghebbenden moet worden gesteld om de naleving van hun verplichtingen te waarborgen en inzonderheid van de verplichting tot verwerking of gebruik op de Spaanse markt van de ingevoerde produkten;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor de verlaging van de heffing bij invoer van sorgho in Spanje wordt een openbare inschrijving gehouden.

2. De vermindering van de heffing bij invoer voor sorgho, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 486/85, is niet van toepassing in het kader van deze inschrijving.

3. De inschrijving blijft geopend tot en met 26 februari 1988. Tijdens de geldigheidsduur ervan wordt wekelijks een deelinschrijving gehouden waarvoor de hoeveelheden en de uiterste data voor de indiening van de offertes in het bericht van inschrijving worden vastgesteld.

Artikel 2

1. Gegadigden nemen aan de inschrijving deel door hetzij bij de bevoegde instantie een schriftelijke offerte tegen ontvangstbewijs in te dienen, hetzij aan deze instantie een offerte per telexbericht of telegram toe te zenden.

2. In de offerte worden vermeld:

- de referentie van de inschrijving,

- de naam en het adres van de inschrijver,

- de aard en de hoeveelheid van het in te voeren produkt,

- het in Ecu voorgestelde bedrag per ton van de verlaging van de heffing bij invoer,

- de oorsprong van het in te voeren graan.

3. Een offerte is slechts geldig indien:

a) vóór het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes het bewijs wordt geleverd dat de inschrijver de inschrijvingszekerheid heeft gesteld. Het bedrag van de zekerheid, per ton, die moet worden gesteld, is gelijk aan de in de offerte voorgestelde verlaging;

b) zij vergezeld gaat van een schriftelijke verbintenis om binnen twee dagen na ontvangst van het in artikel 4, lid 3, bedoelde bericht van toewijzing, voor de toegewezen hoeveelheid, bij de bevoegde instantie een aanvraag voor een invoercertificaat in te dienen met verzoek tot vaststelling vooraf van de heffing bij invoer die overeenkomt met de in de offerte voorgestelde verlaging en met verzoek tot vaststelling vooraf van het Spaanse monetaire compenserende bedrag;

c) zij betrekking heeft op een hoeveelheid van ten minste 50 000 ton.

4. Een niet overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 ingediende offerte of een offerte die andere voorwaarden bevat dan die vermeld in het bericht van inschrijving, wordt niet in aanmerking genomen.

5. Een ingediende offerte kan niet worden ingetrokken.

Artikel 3

1. In afwijking van artikel 21, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3183/80 van de Commissie (1) worden de afgegeven invoercertificaten, voor de vaststelling van de geldigheidsduur ervan, geacht te zijn afgegeven op de laatste dag van de termijn voor de indiening van de offertes.

2. De in het kader van deze inschrijvingen afgegeven invoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van de afgifte ervan in de zin van lid 1, tot en met 30 juni 1988.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 3183/80 zijn de rechten die uit het invoercertificaat voortvloeien, niet overdraagbaar.

Artikel 4

1. Aan de hand van de ingediende en meegedeelde offertes besluit de Commissie, volgens de procedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad (2):

- hetzij een maximumverlaging op de heffing bij invoer vast te stellen;

- hetzij aan de openbare inschrijving geen gevolg te geven.

Wanneer een maximumverlaging bij invoer wordt vastgesteld, wordt toegewezen aan de inschrijver, onderscheidenlijk inschrijvers, wiens, onderscheidenlijk wier offerte gelijk is aan of kleiner is dan die maximumverlaging.

2. Aan de hand van de ingediende en meegedeelde offertes kan de Commissie, volgens de in lid 1 bedoelde procedure, eveneens een verlaging vaststellen die bij invoer van een bepaalde hoeveelheid geldt. De inschrijving wordt toegewezen aan de inschrijver die uiterlijk op de vrijdag, om 17.00 uur, volgende op de vaststelling van de verlaging, per telexbericht meedeelt dat hij instemt met de aldus vastgestelde verlaging voor de betrokken hoeveelheid die uit het in zijn offerte aangegeven land van oorsprong moet worden ingevoerd. Indien verscheidene inschrijvers met de vorengenoemde verlaging instemmen, wordt de in de inschrijving beschikbaar gestelde hoeveelheid rekenkundig over hen verdeeld.

3. De bevoegde dienst van de Lid-Staat stelt alle inschrijvers schriftelijk van de uitslag van hun deelneming aan de inschrijving in kennis, zodra het in de leden 1 en 2 bedoelde besluit van de Commissie is genomen.

Artikel 5

1. Wanneer degene aan wie is toegewezen de in artikel 2, lid 3, onder b), bedoelde aanvraag binnen de voorgeschreven termijn indient, wordt het certificaat afgegeven voor de hoeveelheden die aan de inschrijver zijn gegund.

Indien de inschrijving wordt toegewezen overeenkomstig artikel 4, lid 2, moet de inschrijver aan wie is toegewezen binnen twee werkdagen volgende op de ontvangst van het bericht van toewijzing als bedoeld in artikel 4, lid 3,

a) een aanvraag voor een invoercertificaat indienen met verzoek tot vaststelling vooraf van de heffing bij invoer die overeenkomt met de overeenkomstig artikel 4, lid 2, vastgestelde verlaging en met verzoek tot vaststelling vooraf van het Spaanse monetaire compenserende bedrag;

b) het bewijs leveren dat de in artikel 2, lid 3, onder a), bedoelde zekerheid is aangevuld voor de hoeveelheid die is toegewezen tot het verschil tussen het in de offerte vermelde bedrag van de verlaging en het overeenkomstig artikel 4, lid 2, vastgestelde bedrag van de verlaging.

2. Wanneer de in artikel 2, lid 3, onder b), bedoelde verbintenis en/of de in lid 1 van dit artikel bepaalde verplichtingen niet worden nagekomen, wordt de inschrijvingszekerheid verbeurd.

Artikel 6

1. De zekerheid wordt vrijgegeven wanneer:

a) de offerte niet in aanmerking wordt genomen;

b) de inschrijver aan wie is gegund het bewijs levert dat het ingevoerde produkt in Spanje is verwerkt of verbruikt; dit bewijs kan worden geleverd door overlegging van een factuur voor de verkoop aan een verwerker of een verbruiker in Spanje. De zekerheid wordt evenwel vrijgegeven tot een bedrag van 20 Ecu per ton wanneer de inschrijver aan wie is gegund na het lossen het bewijs levert dat het produkt is ingevoerd uit het in de offerte vermelde land van oorsprong;

c) de inschrijver aan wie is gegund het bewijs levert dat het ingevoerde produkt ongeschikt is geworden voor gebruik of wanneer de invoer wegens overmacht niet kon geschieden.

2. De bepalingen van artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 3183/80 zijn op de zekerheid van toepassing.

Artikel 7

De ingediende offertes moeten door bemiddeling van de bevoegde Spaanse instantie uiterlijk anderhalf uur na het verstrijken van de in het bericht van inschrijving voor de wekelijkse indiening van de offertes vastgestelde termijn bij de Commissie toekomen. Zij moeten overeenkomstig het in de bijlage opgenomen schematisch overzicht worden meegedeeld.

Indien er geen offertes zijn, deelt Spanje zulks eveneens aan de Commissie mede binnen de in de eerste alinea vastgestelde termijn.

Artikel 8

De bij deze verordening vastgestelde tijdstippen luiden in Brusselse tijd.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 februari 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 170 van 30. 6. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 61 van 1. 3. 1985, blz. 4.

(3) PB nr. L 172 van 30. 6. 1987, blz. 102.

(1) PB nr. L 338 van 13. 12. 1980, blz. 1.

(2) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

BIJLAGE

Wekelijkse inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van de heffing bij invoer voor sorgho van herkomst uit derde landen

Einde van de termijn voor de indiening van de offertes (datum/uur)

1.2.3.4.5 // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // Nummer van de inschrijver // Hoeveelheid in ton // Bedrag van de verlaging van de heffing bij invoer // Vooraf vastgesteld compenserend bedrag // Oorsprong van het graan // // // // // // 1 // // // // // 2 // // // // // 3 // // // // // 4 // // // // // 5 // // // // // enz. // // // //