Home

Verordening (EEG) nr. 486/88 van de Commissie van 22 februari 1988 tot wijziging van de verordeningen, aanbevelingen en beschikkingen met betrekking tot de instelling van anti-dumpingrechten

Verordening (EEG) nr. 486/88 van de Commissie van 22 februari 1988 tot wijziging van de verordeningen, aanbevelingen en beschikkingen met betrekking tot de instelling van anti-dumpingrechten

Verordening (EEG) nr. 486/88 van de Commissie van 22 februari 1988 tot wijziging van de verordeningen, aanbevelingen en beschikkingen met betrekking tot de instelling van anti-dumpingrechten

Publicatieblad Nr. L 050 van 24/02/1988 blz. 0005 - 0011
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 14 blz. 0056
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 14 blz. 0056


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 486/88 VAN DE COMMISSIE

van 22 februari 1988

tot wijziging van de verordeningen, aanbevelingen en beschikkingen met betrekking tot de instelling van anti-dumpingrechten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat met ingang van 1 januari 1988 bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 op grondslag van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem een gecombineerde nomenclatuur van de goederen is ingesteld die zowel aan de vereisten van het gemeenschappelijk douanetarief als aan die voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap beantwoordt;

Overwegende dat talrijke bepalingen waarbij anti-dumpingrechten worden ingesteld, dienen te worden aangepast om rekening te houden met het gebruik van de nieuwe gecombineerde nomenclatuur, die op het geharmoniseerde systeem voor de beschrijving en de codering van de goederen is gebaseerd en ter vervanging van de Overeenkomst van 15 december 1950 inzake de nomenclatuur voor de indeling van de goederen in de douanetarieven dient;

Overwegende dat deze teksten, gezien het aantal en de inhoud ervan, door middel van één enkele, alle als gevolg van de invoering van het geharmoniseerde systeem te wijzigen bepalingen bestrijkende, wijzigingsverordening kunnen worden aangepast; dat deze aanpassing geen enkele inhoudelijke wijziging betekent,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De bepalingen van de in de bijlage genoemde verordeningen, aanbevelingen en beschikkingen worden met ingang van 1 januari 1988 in overeenstemming met de bepalingen van de bijlage aangepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 februari 1988.

Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.

BIJLAGE

1. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2464/77 van de Raad (PB nr. L 286 van 10. 11. 1977), gewijzigd bij Besluit 82/627/EEG van de Commissie (PB nr. L 254 van 31. 8. 1982), houdende vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de invoer van bepaalde soorten moeren, van ijzer of van staal, van oorsprong uit Taiwan, wordt vervangen door:

»1. Voor onderstaande produkten van oorsprong uit Taiwan, wordt een bijzonder recht, als toeslag op de geldende douanerechten, heffingen en andere bij invoer geheven belastingen ingesteld:

- moeren met schroefdraad, van ijzer of van staal, gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal, waarvan de diameter van de opening niet meer bedraagt dan 6 mm, van de GN-codes 7318 16 10, ex 7318 16 30 en ex 7318 16 50;

- losse moeren met schroefdraad, van ijzer of van staal, waarvan de diameter van de opening niet meer bedraagt dan 10 mm, van GN-code ex 7318 16 91.".

2. Artikel 1, lid 1, van Aanbeveling nr. 811/78/EGKS van de Commissie (PB nr. L 108 van 22. 4. 1978), laatstelijk gewijzigd bij Aanbeveling nr. 874/83/EGKS van de Commissie (PB nr. L 96 van 15. 4. 1983), houdende instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten plaatijzer en plaatstaal van oorsprong uit de Duitse Democratische Republiek, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van plaatijzer en plaatstaal, enkel warmgewalst, met een dikte van 2 mm of meer, van de GN-codes 7208 32 10, 7208 32 30, 7208 32 51, 7208 32 59, 7208 32 91, 7208 32 99, 7208 33 10, 7208 33 91, 7208 33 99, 7208 34 10, 7208 34 90, 7208 35 10, 7208 42 10, 7208 42 30, 7208 42 51, 7208 42 59, 7208 42 91, 7208 42 99, 7208 43 10, 7208 43 91, 7208 43 99, 7208 44 10, 7208 44 90, 7208 45 10, 7211 12 10, ex 7211 19 10, 7211 22 10 en ex 7211 29 10, van oorsprong uit de Duitse Democratische Republiek.".

3. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 955/79 van de Raad (PB nr. L 121 van 17. 5. 1979), gewijzigd bij Besluit 82/285/EEG van de Commissie (PB nr. L 128 van 11. 5. 1982), tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van een bepaald herbicide, van oorsprong uit Roemenië, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van chemisch zuiver DNBP (dinoseb), van oorsprong uit Roemenië en uitgevoerd door Chimimportexport-Boekarest, van de GN-codes ex 2908 90 10 en ex 3808 30 10.

De inzake douanerechten van kracht zijnde bepalingen gelden voor de toepassing van het recht.".

4. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1100/80 van de Raad (PB nr. L 114 van 3. 5. 1980), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 485/83 van de Raad (PB nr. L 55 van 2. 3. 1983) en bij Verordening (EEG) nr. 2275/84 van de Raad (PB nr. L 209 van 4. 8. 1984), houdende instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde acrylvezels van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van synthetische acrylvezels van GN-code 5503 30 00 en acrylkabel van GN-code 5501 30 00, beide van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.".

5. Artikel 1, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 3439/80 van de Raad (PB nr. L 358 van 31. 12. 1980), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3198/81 van de Raad (PB nr. L 322 van 11. 11. 1981), bij Verordening (EEG) nr. 407/83 van de Raad (PB nr. L 50 van 23. 2. 1983) en bij Verordening (EEG) nr. 2585/85 van de Raad (PB nr. L 246 van 13. 9. 1985), houdende instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde polyestergarens van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van bepaalde polyestergarens van de GN-codes 5402 33 10, 5402 33 90, 5402 42 00, 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 en 5402 62 90, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.

2. De hoogte van het definitieve anti-dumpingrecht is als volgt:

a) Voor getextureerd garen van de GN-codes 5402 33 10 en 5402 33 90: 16,4 %, met uitzondering van getextureerd garen uitgevoerd door Burlington Industries Inc., Greensboro, North Carolina, waarvoor de hoogte van het recht 4,5 % zal bedragen, Carter Moore and Co. Inc., New York, NY, waarvoor het recht 11,9 % bedraagt, Collins and Aikman Corp., Graham, North Carolina, waarvoor het recht 2,5 % bedraagt, International Fiber Industries Inc., waarvoor het recht 5,4 % bedraagt, Macfield Texturing Inc., Madison, North Carolina, waarvoor het recht 3,6 % bedraagt, Titan Textile Company Inc., New York, NY, waarvoor het recht 3,5 % bedraagt, Unifi Inc., Greensboro, North Carolina, waarvoor het recht 1,87 % bedraagt en Uni-Tex International, New York, NY, waarvoor het recht 2,4 % bedraagt, en

b) voor niet-getextureerd garen van de GN-codes 5402 42 00, 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 en 5402 62 90: 15,6 %, met uitzondering van niet-getextureerd garen dat is vervaardigd en uitgevoerd door Eastman Chemical International Company, Kingsport, Tennessee, waarvoor het recht 13,7 % bedraagt.". 6. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1282/81 van de Raad (PB nr. L 129 van 15. 5. 1981), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2357/87 van de Raad (PB nr. L 213 van 4. 8. 1987), tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van vinylacetaatmonomeer, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van vinylacetaatmonomeer van GN-code 2915 32 00, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.".

7. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2761/81 van de Raad (PB nr. L 270 van 25. 9. 1981), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 906/83 van de Raad (PB nr. L 101 van 20. 4. 1983), tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van o-xyleen (orthoxyleen), van oorsprong uit Puerto-Rico en de Verenigde Staten van Amerika, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van o-xyleen (orthoxyleen) van GN-code 2902 41 00, van oorsprong uit Puerto-Rico en de Verenigde Staten van Amerika.".

8. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2940/81 van de Raad (PB nr. L 296 van 15. 10. 1981), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 905/83 van de Raad (PB nr. L 101 van 20. 4. 1983), houdende instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van p-xyleen (paraxyleen) van oorsprong uit Puerto-Rico, de Verenigde Staten van Amerika en de Amerikaanse Maagdeneilanden, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van p-xyleen (paraxyleen) van GN-code 2902 43 00, van oorsprong uit Puerto-Rico, de Verenigde Staten van Amerika en de Amerikaanse Maagdeneilanden.".

9. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1283/82 van de Raad (PB nr. L 148 van 27. 5. 1982) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van oxaalzuur van oorsprong uit China wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van oxaalzuur van GN-code ex 2917 11 00, van oorsprong uit China.".

10. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 273/83 van de Raad (PB nr. L 32 van 3. 2. 1983), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1946/86 van de Raad (PB nr. L 169 van 26. 6. 1986), tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van licht-natriumcarbonaat van oorsprong uit Bulgarije, de Duitse Democratische Republiek, Polen, Roemenië en de Sovjetunie, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van licht-natriumcarbonaat van de GN-codes ex 2836 20 00 en ex 3823 90 99, van oorsprong uit Bulgarije, de Duitse Democratische Republiek, Polen, Roemenië en de Sovjetunie.".

11. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 551/83 van de Raad (PB nr. L 64 van 10. 3. 1983) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van kraftpapier en kraftkarton, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van ongebleekt kraftpapier en kraftkarton van de GN-codes 4804 11 11, 4804 11 15, ex 4804 11 19 en ex 4804 11 90, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.

De inzake douanerechten van kracht zijnde bepalingen gelden voor de toepassing van het recht.".

12. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1472/83 van de Raad (PB nr. L 151 van 9. 6. 1983) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van hexamethyleentetramine, van oorsprong uit de Duitse Democratische Republiek en de Sowjetunie, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) van GN-code ex 2933 90 10, van oorsprong uit de Duitse Democratische Republiek en de Sowjetunie.".

13. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2024/83 van de Raad (PB nr. L 199 van 22. 7. 1983) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van 4,4-isopropylideendifenol, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van 4,4-isopropylideendifenol van GN-code 2907 23 10, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.".

14. Artikel 1, lid 1, van Beschikking nr. 2182/83/EGKS van de Commissie (PB nr. L 210 van 2. 8. 1983), gewijzigd bij Beschikking nr. 1957/85/EGKS van de Commissie (PB nr. L 184 van 17. 7. 1985), tot opschorting van de toepassing van het definitieve anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde coils, van ijzer of van staal, van oorsprong uit Brazilië, en bij Beschikking nr. 1532/87/EGKS van de Commissie (PB nr. L 143 van 3. 6. 1987) houdende schorsing van de toepassing van het definitieve anti- dumpingrecht op de invoer van bepaalde coils voor het walsen van plaat, van ijzer of van staal, van oorsprong uit Venezuela, tot instelling van definitieve anti-dumpingrechten op de invoer van bepaalde coils, van ijzer of van staal, van oorsprong uit Argentinië, Brazilië, Canada en Venezuela, wordt vervangen door:

»1. Er worden definitieve anti-dumpingrechten ingesteld op de invoer van bepaalde coils voor het walsen van plaat, van ijzer of van staal, van de GN-codes 7208 11 00, 7208 12 10, 7208 13 10, 7208 14 10, 7208 22 10, 7208 23 10 en 7208 24 10, van oorsprong uit Argentinië, Brazilië, Canada en Venezuela.

Voor de toepassing van deze verordening worden onder coils voor het walsen van plaat verstaan opgerolde halffabrikaten, warmgewalst, met een rechthoekige doorsnede van niet minder dan 1,5 mm dikte, een breedte van meer dan 500 mm en een gewicht van niet minder dan 500 kg per stuk, andere dan voor dynamoplaat of transformatorplaat.".

15. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2370/83 van de Raad (PB nr. L 228 van 20. 8. 1983) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bariumchloride, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en de Duitse Democratische Republiek, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van bariumchloride van GN-code 2827 38 00, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en de Duitse Democratische Republiek.".

16. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2978/83 van de Raad (PB nr. L 294 van 26. 10. 1983) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van lithiumhydroxide, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en de Sowjetunie, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van lithiumhydroxide van GN-code ex 2825 20 00, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en de Sowjetunie. Dit recht is niet van toepassing op lithiumhydroxide dat is vervaardigd en uitgevoerd door Foote Mineral Company, USA, en de Lithium Corporation of America, USA.".

17. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3540/83 van de Raad (PB nr. L 354 van 16. 12. 1983) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten glastextielvezels (rovings), van oorsprong uit de Duitse Democratische Republiek en Tsjechoslowakije, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van continu glastextielvezels (rovings) van GN-code 7019 10 51, van oorsprong uit de Duitse Democratische Republiek en Tsjechoslowakije.".

18. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3648/83 van de Raad (PB nr. L 361 van 24. 12. 1983) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van hardboard, van oorsprong uit Tsjechoslowakije en Polen, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van vezelplaat met een gewicht van meer dan 0,8 g/cm3 (zogenaamd hardboard) van de GN-codes 4411 11 00 en 4411 19 00, van oorsprong uit Tsjechoslowakije en Polen.".

19. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1825/84 van de Raad (PB nr. L 170 van 29. 6. 1984) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van hardboard, van oorsprong uit de Sowjetunie, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van vezelplaten met een gewicht van meer dan 0,8 g/cm3 (zogenaamd hardboard) van de GN-codes 4411 11 00 en 4411 19 00, van oorsprong uit de Sowjetunie.".

20. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1826/84 van de Raad (PB nr. L 170 van 29. 6. 1984), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2879/87 van de Raad (PB nr. L 275 van 29. 9. 1987), tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van vinylacetaatmonomeer, van oorsprong uit Canada, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van vinylacetaatmonomeer van GN-code 2915 32 00, van oorsprong uit Canada.".

21. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2089/84 van de Raad (PB nr. L 193 van 21. 7. 1984), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1238/85 van de Raad (PB nr. L 129 van 15. 5. 1985) en bij Verordening (EEG) nr. 3528/87 van de Raad (PB nr. L 336 van 26. 11. 1987), tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde kogellagers, van oorsprong uit Japan en Singapore, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van eenrijige radiale kogellagers met diepe groeven en een buitendiameter van ten hoogste 30 mm, van GN-code ex 8482 10 10, van oorsprong uit Japan en Singapore.".

22. Artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3337/84 van de Raad (PB nr. L 311 van 29. 11. 1984) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op bepaalde invoer van zwaar natriumcarbonaat, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op bepaalde invoer van zwaar natriumcarbonaat van GN-code ex 2836 20 00, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.".

23. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 96/85 van de Raad (PB nr. L 13 van 16. 1. 1985), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3366/87 van de Raad (PB nr. L 321 van 11. 11. 1987), tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van pentaerythritol, van oorsprong uit Canada, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van pentaerythritol van GN-code 2905 42 00, van oorsprong uit Canada.".

24. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 228/85 van de Raad (PB nr. L 26 van 31. 1. 1985) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van oxaalzuur, van oorsprong uit Brazilië, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van oxaalzuur van GN-code ex 2917 11 00, van oorsprong uit Brazilië.".

25. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1543/85 van de Raad (PB nr. L 148 van 7. 6. 1985) tot instelling van het definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde glazen spiegels, van oorsprong uit Zuid-Afrika, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van glazen spiegels van GN-code 7009 91 00, van oorsprong uit Zuid-Afrika.".

26. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1698/85 van de Raad (PB nr. L 163 van 22. 6. 1985) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde elektronische schrijfmachines, van oorsprong uit Japan, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van elektronische schrijfmachines, al of niet met ingebouwd rekenmechanisme, van de GN-codes ex 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 en ex 8470 90 00, van oorsprong uit Japan.".

27. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1739/85 van de Raad (PB nr. L 167 van 27. 6. 1985) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten kogellagers en kegellagers, van oorsprong uit Japan, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van kogellagers met een maximale buitendiameter van meer dan 30 mm en van kegellagers van de GN-codes 8482 10 90 en 8482 20 00, van oorsprong uit Japan, met uitzondering van lagers die vervaardigd zijn door Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Maekawa Bearing MFG Co. Ltd, Matsuo Bearing Co. Ltd en Minamiguchi Bearing MFG Co. Ltd.".

28. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1877/85 van de Raad (PB nr. L 176 van 4. 7. 1985) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde hydraulische excavatoren, van oorsprong uit Japan, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van hydraulische excavatoren met eigen beweegkracht, gemonteerd op rupsbanden of op wielen met een totaal bedrijfsklaar gewicht van meer dan 6 ton en ten hoogste 35 ton met een draaivermogen van 360° en uitgerust met een bak, van GN-code ex 8429 52 00, van oorsprong uit Japan.".

29. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2322/85 van de Raad (PB nr. L 218 van 15. 8. 1985) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van glycine, van oorsprong uit Japan, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van glycine van GN-code 2922 49 10, van oorsprong uit Japan.".

30. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3385/85 van de Raad (PB nr. L 321 van 30. 11. 1985) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van basisch chroomsulfaat, van oorsprong uit Joegoslavië, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van basisch chroomsulfaat van GN-code ex 2833 23 00, van oorsprong uit Joegoslavië.".

31. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 264/86 van de Raad (PB nr. L 32 van 7. 2. 1986) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde klompschoenen van oorsprong uit Zweden, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van klompschoenen met buitenzolen van leder, van kunstleder, van rubber of van kunstmatige plastische stof met bovendelen van leder of van leder bedekt met PVC van GN-code ex 6403 30 00, van oorsprong uit Zweden.". 32. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 338/86 van de Raad (PB nr. L 40 van 15. 2. 1986) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van rolkettingen voor rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van 1/2 inch x 1/8 inch rolkettingen voor rijwielen van GN-code ex 7315 11 10, van oorsprong uit de Volksrepubliek China.".

33. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1058/86 van de Raad (PB nr. L 97 van 12. 4. 1986) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde elektronische weegschalen, van oorsprong uit Japan, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van elektronische weegschalen voor de kleinhandel met numerieke aanduiding van het gewicht, de eenheidsprijs en het te betalen bedrag (met of zonder inrichting om deze drie vermeldingen af te drukken) van GN-code ex 8423 81 50, van oorsprong uit Japan, met uitzondering van die welke geproduceerd zijn door Yamato Scale Co. Ltd, Teraoka Seiko Co. Ltd en Kubota Ltd.".

34. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1244/86 van de Raad (PB nr. L 113 van 28. 4. 1986) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van kopersulfaat van oorsprong uit Joegoslavië, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van kopersulfaat van GN-code 2833 25 00, van oorsprong uit Joegoslavië.".

35. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3661/86 van de Raad (PB nr. L 339 van 2. 12. 1986) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van kaliumpermanganaat, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van kaliumpermanganaat van GN-code ex 2841 60 00, van oorsprong uit de Volksrepubliek China.".

36. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 29/87 van de Raad (PB nr. L 6 van 8. 1. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde diepvriezers, van oorsprong uit de Sowjetunie, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van diepvriezers van de GN-codes 8418 40 91 en 8418 40 99, van oorsprong uit de Sowjetunie.".

37. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 374/87 van de Raad (PB nr. L 35 van 6. 2. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde lagereenheden in kussenblokken, van oorsprong uit Japan, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van lagereenheden in kussenblokken van GN-code ex 8483 20 00, van oorsprong uit Japan".

38. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 535/87 van de Raad (PB nr. L 54 van 24. 2. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van fotokopieerapparaten voor gewoon papier, van oorsprong uit Japan, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van fotokopieerapparaten voor gewoon papier met ingebouwd optisch systeem van de GN-codes ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 en ex 9009 21 00, van oorsprong uit Japan".

39. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 864/87 van de Raad (PB nr. L 83 van 27. 3. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van gestandaardiseerde meerfasige elektromotoren met een vermogen van meer dan 0,75 kilowatt, tot en met 75 kilowatt, van oorsprong uit Bulgarije, Tsjechoslowakije, de Duitse Democratische Republiek, Hongarije, Polen en de USSR, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van gestandaardiseerde meerfasige elektromotoren met een vermogen van meer dan 0,75 kilowatt, tot en met 75 kilowatt, van de GN-codes ex 8501 52 91, ex 8501 52 93 en ex 8501 52 99, van oorsprong uit Bulgarije, Tsjechoslowakije, de Duitse Democratische Republiek, Hongarije, Polen en de USSR.".

40. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1305/87 van de Raad (PB nr. L 124 van 11. 5. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde buitenboordmotoren, van oorsprong uit Japan, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van buitenboordmotoren met een vermogen van niet meer dan 26 kilowatt (35 pk) van de GN-codes 8407 21 11, 8407 21 19 en ex 8407 21 91, van oorsprong uit Japan.".

41. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2347/87 van de Raad (PB nr. L 213 van 4. 8. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van mechanische polshorloges, van oorsprong uit de USSR, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van mechanische polshorloges van de GN-codes ex 9102 21 00 en ex 9102 29 00, van oorsprong uit de USSR.". 42. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2382/87 van de Raad (PB nr. L 218 van 7. 8. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van gestandaardiseerde meerfasige elektromotoren met een vermogen van meer dan 0,75 kilowatt tot en met 75 kilowatt, van oorsprong uit Joegoslavië, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van gestandaardiseerde meerfasige elektromotoren met een vermogen van meer dan 0,75 kilowatt tot en met 75 kilowatt, van de GN-codes ex 8501 52 91, ex 8501 52 93 en ex 8501 52 99, van oorsprong uit Joegoslavië.".

43. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2512/87 van de Raad (PB nr. L 235 van 20. 8. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van kopersulfaat, van oorsprong uit Tsjechoslowakije en Hongarije, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van kopersulfaat, van GN-code 2833 25 00, van oorsprong uit Tsjechoslowakije en Hongarije.".

44. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3339/87 van de Raad (PB nr. L 317 van 7. 11. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van ureum, van oorsprong uit Libië en Saoedi-Arabië, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van ureum, van de GN-codes 3102 10 10 en 3102 10 99, van oorsprong uit Libië en Saoedi-Arabië.".

45. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3365/87 van de Raad (PB nr. L 322 van 12. 11. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van ferrosilicocalcium/calciumsilicide, van oorsprong uit Brazilië, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van ferrosilicocalcium/calciumsilicide van de GN-codes ex 7202 99 90 en ex 2850 00 70, van oorsprong uit Brazilië.".

46. Artikel 1, lid 1, van Beschikking nr. 3499/87/EGKS van de Commissie (PB nr. L 330 van 21. 11. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten plaatijzer en plaatstaal, van oorsprong uit Mexico, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van bepaalde soorten plaatijzer en plaatstaal, enkel warmgewalst, met een dikte van 3 mm of meer, van de GN-codes 7208 32 10, 7208 32 30, 7208 32 51, 7208 32 59, 7208 32 91, 7208 32 99; 7208 33 10, 7208 33 91, 7208 33 99; 7208 34 10, 7208 34 90; 7208 42 10, 7208 42 30, 7208 42 51, 7208 42 59, 7208 42 91, 7208 42 99, 7208 43 10, 7208 43 91, 7208 43 99; 7208 44 10, 7208 44 90; 7211 12 10, 7211 19 10, 7211 22 10, 7211 29 10, van oorsprong uit Mexico.".

47. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EGKS) nr. 3650/87 van de Raad (PB nr. L 343 van 5. 12. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van ferrosilicium, van oorsprong uit Brazilië, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van ferrosilicium van de GN-codes 7202 21 10, 7202 21 90 en 7202 29 00, van oorsprong uit Brazilië.".

48. Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3687/87 van de Raad (PB nr. L 346 van 10. 12. 1987) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van kwik, van oorsprong uit de Sowjetunie, wordt vervangen door:

»1. Er wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer van kwik van de GN-codes 2805 40 10 en 2805 40 90, van oorsprong uit de Sowjetunie.".