Home

Verordening (EEG) nr. 597/88 van de Commissie van 3 maart 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2409/86 betreffende de verkoop van interventieboter met name bestemd voor bijmenging in mengvoeder

Verordening (EEG) nr. 597/88 van de Commissie van 3 maart 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2409/86 betreffende de verkoop van interventieboter met name bestemd voor bijmenging in mengvoeder

Verordening (EEG) nr. 597/88 van de Commissie van 3 maart 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2409/86 betreffende de verkoop van interventieboter met name bestemd voor bijmenging in mengvoeder

Publicatieblad Nr. L 059 van 04/03/1988 blz. 0012 - 0013
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 26 blz. 0103
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 26 blz. 0103


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 597/88 VAN DE COMMISSIE

van 3 maart 1988

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2409/86 betreffende de verkoop van interventieboter met name bestemd voor bijmenging in mengvoeder

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 985/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 222/88 (2), en met name op artikel 7 bis,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2409/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 25/88 (4), de datum is vastgesteld waarop de boter die door het interventiebureau wordt verkocht, moet zijn ingeslagen; dat de uiterste datum van inslag moet worden opgeschoven om het programma te kunnen voortzetten; dat de desbetreffende bepaling evenwel eerst op 2 maart 1988 van toepassing mag worden, ten einde ervoor te zorgen dat tot die datum in het kader van de in artikel 25 van Verordening (EEG) nr. 2409/86 bedoelde verkoop tegen vastgestelde prijs de oudste boter kan worden verkocht;

Overwegende dat artikel 9, lid 1, eerste alinea, tweede streepje, van Verordening (EEG) nr. 2409/86 ter wille van de duidelijkheid is gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3658/87 (5); dat, om dubbelzinnigheid te voorkomen, artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2409/86 dienovereenkomstig moet worden aangepast; dat voor de vervaardiging van de mengvoeders in het kader van de uitzondering bedoeld in artikel 9, lid 1, eerste alinea, tweede streepje, in het licht van de opgedane ervaring een langere termijn moet worden vastgesteld;

Overwegende dat bij de huidige stand van zaken experimenteel gebruik van boter tegen verlaagde prijs in de industrie bij gebreke van afdoende resultaten geen nut heeft en te duur uitvalt; dat derhalve de verkoop van boter in het kader van titel VII bis van Verordening (EEG) nr. 2409/86 moet worden geschorst;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2409/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, eerste alinea, worden de data »1 april 1985" en »1 oktober 1985" vervangen door »1 maart 1986".

2. Artikel 10 wordt gelezen:

»Artikel 10

Artikel 9, lid 2, is niet van toepassing op mengvoeder dat, overeenkomstig de voorwaarden in artikel 11, aan een landbouwbedrijf of aan een veemesterij die dat mengvoeder gebruiken, met tankwagens of containers wordt geleverd.".

3. In artikel 14, punt 4, eerste alinea, wordt de inleidende zin als volgt gelezen:

»In het kader van de in artikel 9, lid 1, eerste alinea, tweede streepje, bedoelde uitzondering wordt de in artikel 4 bedoelde termijn tot 180 dagen verlengd, wordt de in lid 2, onder a), bedoelde controle ook geacht te zijn uitgevoerd en wordt de in artikel 21, lid 2, bedoelde verwerkingszekerheid vrijgegeven als de koper de volgende documenten overlegt:".

4. De toepassing van artikel 27 bis wordt geschorst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Het bepaalde in artikel 1, punt 1, is van toepassing met ingang van 2 maart 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 maart 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 169 van 18. 7. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 28 van 1. 2. 1988, blz. 1.

(3) PB nr. L 208 van 31. 7. 1986, blz. 29.

(4) PB nr. L 4 van 7. 1. 1988, blz. 11.

(5) PB nr. L 343 van 5. 12. 1987, blz. 18.