Home

Verordening (EEG) nr. 775/88 van de Commissie van 24 maart 1988 tot rechtzetting van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat

Verordening (EEG) nr. 775/88 van de Commissie van 24 maart 1988 tot rechtzetting van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat

Verordening (EEG) nr. 775/88 van de Commissie van 24 maart 1988 tot rechtzetting van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat

Publicatieblad Nr. L 080 van 25/03/1988 blz. 0031 - 0031
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 26 blz. 0119
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 26 blz. 0119


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 775/88 VAN DE COMMISSIE

van 24 maart 1988

tot rechtzetting van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 744/88 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3143/85 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1807/87 (4), een regeling is ingevoerd inzake de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat; dat bij deze laatste wijziging de tekst van artikel 2, lid 4, tweede alinea, is vervangen; dat, tegen de bedoeling van het Comité van beheer in, daarbij het gedeelte van de tekst betreffende de bij Verordening (EEG) nr. 1325/86 van de Commissie (5) ingevoerde afwijking is weggevallen; dat de tekst van vorengenoemd artikel derhalve moet worden rechtgezet door de bedoelde bepaling daarin, met terugwerkende kracht tot de datum van inwerkingtreding van Verordening (EEG) nr. 1807/87, opnieuw op te nemen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3143/85 wordt een als volgt luidende derde alinea ingevoegd:

»Na toestemming van de bevoegde instantie mag de totale hoeveelheid boterconcentraat evenwel in een ander dan het in de verkoopovereenkomst vermelde bedrijf worden verpakt om in de handel te worden gebracht.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 30 juni 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 maart 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 78 van 23. 3. 1988, blz. 1.

(3) PB nr. L 298 van 12. 11. 1985, blz. 9.

(4) PB nr. L 170 van 30. 6. 1987, blz. 20.

(5) PB nr. L 117 van 6. 5. 1986, blz. 14.