Home

Verordening (EEG) nr. 1060/88 van de Raad van 19 april 1988 houdende tweede verlenging van het melkprijsjaar 1987/1988 en van het verkoopseizoen 1987/1988 in de sector rundvlees

Verordening (EEG) nr. 1060/88 van de Raad van 19 april 1988 houdende tweede verlenging van het melkprijsjaar 1987/1988 en van het verkoopseizoen 1987/1988 in de sector rundvlees

Verordening (EEG) nr. 1060/88 van de Raad van 19 april 1988 houdende tweede verlenging van het melkprijsjaar 1987/1988 en van het verkoopseizoen 1987/1988 in de sector rundvlees

Publicatieblad Nr. L 104 van 23/04/1988 blz. 0005 - 0005


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1060/88 VAN DE RAAD

van 19 april 1988

houdende tweede verlenging van het melkprijsjaar 1987/1988 en van het verkoopseizoen 1987/1988 in de sector rundvlees

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 744/88 (2), inzonderheid op artikel 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3905/87 (4), inzonderheid op artikel 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het melkprijsjaar 1987/1988 en het verkoopseizoen 1987/1988 in de sector rundvlees bij Verordening (EEG) nr. 887/88 (5) tot en met 30 april, respectievelijk 1 mei 1988 zijn verlengd;

Overwegende dat het noodzakelijk is gebleken de problemen in verband met de vaststelling van de prijzen voor het komende verkoopseizoen opnieuw te bezien, hetgeen leidt tot vertraging in de vaststelling van die prijzen; dat het bijgevolg noodzakelijk is het melkprijsjaar 1987/1988 en het verkoopseizoen 1987/1988 in de sector rundvlees tot en met 31 mei, respectievelijk tot en met 5 juni 1988 te verlengen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Het melkprijsjaar 1987/1988 eindigt op 31 mei 1988 en het melkprijsjaar 1988/1989 begint op 1 juni 1988.

2. Voor de sector rundvlees eindigt het verkoopseizoen 1987/1988 op 5 juni 1988 en begint het verkoopseizoen 1988/1989 op 6 juni 1988.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 19 april 1988.

Voor de Raad

De Voorzitter

I. KIECHLE

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 78 van 23. 3. 1988, blz. 1.

(3) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(4) PB nr. L 370 van 30. 12. 1987, blz. 7.

(5) PB nr. L 88 van 1. 4. 1988, blz. 6.