Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1100/88 VAN DE RAAD van 25 april 1988 tot vaststelling van de gegarandeerde maximumhoeveelheden voor koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad voor de verkoopseizoenen 1988/1989, 1989/1990 en 1990/1991#

VERORDENING (EEG) Nr. 1100/88 VAN DE RAAD van 25 april 1988 tot vaststelling van de gegarandeerde maximumhoeveelheden voor koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad voor de verkoopseizoenen 1988/1989, 1989/1990 en 1990/1991#

VERORDENING (EEG) Nr. 1100/88 VAN DE RAAD van 25 april 1988 tot vaststelling van de gegarandeerde maximumhoeveelheden voor koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad voor de verkoopseizoenen 1988/1989, 1989/1990 en 1990/1991 -

Publicatieblad Nr. L 110 van 29/04/1988 blz. 0012 - 0012


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1100/88 VAN DE RAAD van 25 april 1988 tot vaststelling van de gegarandeerde maximumhoeveelheden voor koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad voor de verkoopseizoenen 1988/1989, 1989/1990 en 1990/1991

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 89, lid 1, en artikel 234, lid 2,

Gelet op Verordening nr . 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1098 /88 ( 2 ), inzonderheid op artikel 27 bis, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 4 ),

Overwegende dat overeenkomstig artikel 27 bis van Verordening nr . 136/66/EEG gegarandeerde maximumhoeveelheden moeten worden vastgesteld voor kool - en raapzaad en voor zonnebloemzaad;

Overwegende dat, gezien de omvang van de produktie in de voorbije jaren, de tendens op middellange termijn en de verwachte ontwikkeling van de vraag, de gegarandeerde maximumhoeveelheden voor de verkoopseizoenen 1988/1989, 1989/1990 en 1990/1991 moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat krachtens de artikelen 96 en 294 van de Toetredingsakte, aangepast bij Verordening ( EEG ) nr . 1455/86 ( 5 ), specifieke gegarandeerde maximumhoeveelheden moeten worden vastgesteld voor Spanje en Portugal .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 Voor elk van de verkoopseizoen 1988/1989, 1989/1990 en 1990/1991 worden de in artikel 27 bis van Verordening nr . 136/66/EEG bedoelde gegarandeerde maximumhoeveelheden vastgesteld op :

a ) voor kool - en raapzaad :

- 4 500 000 ton voor de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985,

- 12 900 ton voor Spanje,

- 1 300 ton voor Portugal;

b ) voor zonnebloemzaad:

- 2 000 000 ton voor de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985,

- 1 411 800 ton voor Spanje,

- 63 600 ton voor Portugal voor het verkoopseizoen 1988/1989,

- 75 700 ton voor Portugal voor het verkoopseizoen 1989/1990,

- 90 000 ton voor Portugal voor het verkoopseizoen 1990/1991 .

Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing - met ingang van 1 juli 1988 voor kool - en raapzaad,

- met ingang van 1 augustus 1988 voor zonnebloemzaad .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg, 25 april 1988 .

Voor de Raad De Voorzitter H.-D . GENSCHER ( 1 ) PB nr . 172 van 30 . 9 . 1966, blz . 3025/66 . ( 2 ) Zie blz . 10 van dit Publikatieblad . ( 3 ) PB nr . C 84 van 31 . 3 . 1988, blz . 16 . ( 4 ) Advies uitgebracht op 14 april 1988 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ). ( 5 ) PB nr . L 133 van 21 . 5 . 1986, blz . 10 .