Home

Verordening (EEG) nr. 1237/88 van de Commissie van 5 mei 1988 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op mantelpakken of broekpakken en combinaties van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van de categorie van produkten nr. 74 (volgnummer 40.0740), van oorsprong uit de Filippijnen, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3783/87 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1237/88 van de Commissie van 5 mei 1988 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op mantelpakken of broekpakken en combinaties van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van de categorie van produkten nr. 74 (volgnummer 40.0740), van oorsprong uit de Filippijnen, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3783/87 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1237/88 van de Commissie van 5 mei 1988 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op mantelpakken of broekpakken en combinaties van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van de categorie van produkten nr. 74 (volgnummer 40.0740), van oorsprong uit de Filippijnen, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3783/87 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 118 van 06/05/1988 blz. 0016 - 0016


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1237/88 VAN DE COMMISSIE

van 5 mei 1988

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op mantelpakken of broekpakken en combinaties van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van de categorie van produkten nr. 74 (volgnummer 40.0740), van oorsprong uit de Filippijnen, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3783/87 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3783/87 van de Raad van 3 december 1987 betreffende de wijze van beheer van algemene tariefpreferenties die in 1988 van toepassing zijn op textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), met name op artikel 4,

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van genoemde verordening, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie produkten welke in de bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 3782/87 van de Raad (2) het onderwerp vormen van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom (7) van haar bijlagen I en II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom (5) van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 3 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor mantelpakken of broekpakken en combinaties van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van de categorie van produkten nr. 74 (volgnummer 40.0740), het plafond 37 000 stuks bedraagt; dat op 27 april 1988 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap van oorsprong uit de Filippijnen, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het aangewezen is de invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te stellen ten aanzien van de Filippijnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 9 mei 1988 wordt de heffing van de invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 3782/87, opnieuw ingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit de Filippijnen:

1.2.3.4 // // // // // Volg- nummer // Categorie // GN-code // Omschrijving // // // // // 40.0740 // 74 (1 000 stuks) // 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 // Mantelpakken of broekpakken en combinaties van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, behalve skikleding // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 mei 1988.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 367 van 28. 12. 1987, blz. 58.

(2) PB nr. L 367 van 28. 12. 1987, blz. 1.