Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1406/88 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op schol door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Nederland #

VERORDENING (EEG) Nr. 1406/88 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op schol door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Nederland #

VERORDENING (EEG) Nr. 1406/88 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op schol door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Nederland -

Publicatieblad Nr. L 129 van 25/05/1988 blz. 0015 - 0015


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1406/88 VAN DE COMMISSIE

van 24 mei 1988

betreffende het beëindigen van de visserij op schol door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Nederland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten (1), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3977/87 van de Raad van 21 december 1987 inzake de vaststelling van de voor 1988 totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (2), quota vastlegt voor schol voor 1988;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van schol in de wateren van ICES-gebied III a Skagerrak, door vaartuigen die de vlag voeren van Nederland of die in Nederland zijn geregistreerd, het voor 1988 toegewezen quotum bereikt hebben; dat Nederland de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 14 mei 1988; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van schol in de wateren van ICES-gebied III a Skagerrak, door vaartuigen die de vlag voeren van Nederland of die in Nederland zijn geregistreerd, wordt het aan Nederland voor 1988 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op schol in de wateren van ICES-gebied III a Skagerrak, door vaartuigen die de vlag voeren van Nederland of die in Nederland zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 14 mei 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 mei 1988.

Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 375 van 31. 12. 1987, blz. 1.