Home

Verordening (EEG) nr. 1450/88 van de Commissie van 27 mei 1988 betreffende de rechten bij invoer in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 van ijsbergsla uit Spanje en Portugal

Verordening (EEG) nr. 1450/88 van de Commissie van 27 mei 1988 betreffende de rechten bij invoer in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 van ijsbergsla uit Spanje en Portugal

Verordening (EEG) nr. 1450/88 van de Commissie van 27 mei 1988 betreffende de rechten bij invoer in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 van ijsbergsla uit Spanje en Portugal

Publicatieblad Nr. L 132 van 28/05/1988 blz. 0025 - 0025


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1450/88 VAN DE COMMISSIE

van 27 mei 1988

betreffende de rechten bij invoer in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 van ijsbergsla uit Spanje en Portugal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op artikel 75, punt 4, eerste alinea, onder b), en artikel 243, punt 4, eerste alinea, onder b),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4161/87 van de Raad (1) de basisrechten zijn vastgesteld die in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 moeten worden aangehouden bij de berekening van de opeenvolgende verlagingen bedoeld in de Toetredingsakte;

Overwegende dat het dienstig lijkt om de afzet van ijsbergsla (Lactuca sativa L., var. capitata, type crisp head), van herkomst uit Spanje en Portugal, in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 te bevorderen; dat daartoe de in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 geldende douanerechten voor bedoeld produkt dat in Spanje en in Portugal aan de in artikel 9, lid 2, van het Verdrag omschreven eisen beantwoordt, voor de perioden van 1 juli tot en met 30 september van 1988 en 1989 in een sneller tempo moeten worden verlaagd dan oorspronkelijk was gepland;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 toe te passen douanerechten voor onder GN-code ex 0705 11 10 vallende ijsbergsla (Lactuca sativa L., var. capitata, type crisp head), van herkomst uit Spanje en Portugal en die in die landen aan de in artikel 9, lid 2, van het Verdrag omschreven eisen beantwoordt, bedragen:

1.2.3 // // // // Periode // Spanje // Portugal // // // // 1 juli tot en met 30 september 1988 // 9,4 % + minimaal 1,7 Ecu/100 kg netto // 9,4 % + minimaal 1,6 Ecu/100 kg netto // 1 juli tot en met 30 september 1989 // 8,2 % + minimaal 1,5 Ecu/100 kg netto // 8,2 % + minimaal 1,3 Ecu/100 kg netto // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 395 van 31. 12. 1987, blz. 1.