Home

Verordening (EEG) nr. 1640/88 van de Commissie van 13 juni 1988 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1252/88

Verordening (EEG) nr. 1640/88 van de Commissie van 13 juni 1988 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1252/88

Verordening (EEG) nr. 1640/88 van de Commissie van 13 juni 1988 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1252/88

Publicatieblad Nr. L 147 van 14/06/1988 blz. 0036 - 0041


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1640/88 VAN DE COMMISSIE

van 13 juni 1988

betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1252/88

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3905/87 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2539/84 van de Commissie van 5 september 1984 houdende bijzondere voorschriften voor bepaalde soorten verkoop van bevroren rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1809/87 (4), voorziet in de mogelijkheid om bij de verkoop van rundvlees uit interventievoorraden een procedure in twee fasen toe te passen;

Overwegende dat een aantal interventiebureaus over een grote voorraad interventievlees zonder been beschikt; dat moet worden voorkomen dat dit vlees nog langer wordt opgeslagen wegens de hoge kosten die daaruit voortvloeien; dat er in sommige derde landen afzetmogelijkheden bestaan voor de betrokken produkten; dat dit vlees voor verkoop moet worden aangeboden overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 2539/84 en (EEG) nr. 2824/85 van de Commissie (5), onder voorbehoud van sommige afwijkende bepalingen om rekening te houden met situaties waarin het betrokken vlees is opgeslagen in een andere Lid-Staat;

Overwegende dat voor de uitvoer van het betrokken vlees een termijn moet worden vastgesteld; dat deze termijn moet worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie van 4 september 1980 houdende bijzondere bepalingen voor de toepassing van het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector rundvlees (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3988/87 (7);

Overwegende dat, om te garanderen dat het verkochte vlees ook werkelijk wordt uitgevoerd, moet worden voorzien in het stellen van een zekerheid als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2539/84;

Overwegende dat, gezien de prijzen die in het kader van deze verkoop zijn vastgesteld om de afzet van bepaalde delen mogelijk te maken, moet worden bepaald dat deze delen, wanneer zij worden uitgevoerd, niet in aanmerking kunnen komen voor de in de sector rundvlees periodiek vastgestelde restituties; dat het om dezelfde reden dienstig is de aanvullende code 7034, voorzien in deel 3 van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 3938/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot vaststelling van de in de landbouwsector geldende monetaire compenserende bedragen en van sommige coëfficiënten en koersen voor de toepassing ervan (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1611/88 (9), toepasselijk te stellen;

Overwegende dat in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3155/85 van de Commissie van 11 november 1985 tot invoering van de vaststelling vooraf van monetaire compenserende bedragen (10), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1002/86 (11), is bepaald dat het monetaire compenserende bedrag alleen vooraf kan worden vastgesteld als de uitvoerrestitutie vooraf wordt vastgesteld; dat, aangezien voor de hierboven bedoelde deelstukken geen restituties worden toegekend, onmogelijk aan deze voorwaarde kan worden voldaan; dat billijkheidshalve evenwel van deze voorwaarde moet worden afgeweken ten einde voor de betrokken deelstukken de monetaire compenserende bedragen toch vooraf te kunnen vaststellen;

Overwegende dat de door de interventiebureaus opgeslagen produkten welke bestemd zijn voor uitvoer, onder de toepassing vallen van Verordening (EEG) nr. 569/88 van de Commissie (12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1516/88 (13); dat de bijlage van de genoemde verordening met de vermeldingen die moeten worden aangebracht moet worden aangevuld;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1252/88 van de Commissie (14) moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt overgegaan tot de verkoop van een deel van de interventievoorraden rundvlees zonder been die zijn opgeslagen door de interventiebureaus van Denemarken, Italië, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Dit vlees is bestemd voor uitvoer.

Deze verkoop vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 2539/84 en (EEG) nr. 2824/85, onder voorbehoud van het bepaalde in de onderhavige verordening.

In afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2824/85, mag evenwel ook voor vlees dat is opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau ressorteert dat het vlees in voorraad heeft, toestemming worden gegeven om het vlees opnieuw te verpakken.

De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 985/81 van de Commissie (1) zijn niet van toepassing bij deze verkoop.

2. De kwaliteiten en de minimumprijzen bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 zijn aangegeven in bijlage I bij deze verordening.

3. Alleen offertes die uiterlijk op 20 juni 1988 om 12.00 uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus zullen in aanmerking worden genomen.

4. Belangstellenden kunnen op de in bijlage II vermelde adressen inlichtingen verkrijgen over de hoeveelheden en de plaatsen waar de produkten zijn opgeslagen.

Artikel 2

1. De in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2539/84 voor de overname van het vlees vastgestelde termijn van twee maanden wordt vervangen door een termijn van drie maanden.

2. De in artikel 1 bedoelde produkten moeten worden uitgevoerd binnen zes maanden na de datum waarop het verkoopcontract is gesloten.

Artikel 3

1. De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 10 Ecu per 100 kilogram.

2. De in artikel 5, lid 2, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op:

- 450 Ecu per 100 kilogram voor vlees als bedoeld in punt 1, onder a), punt 2, onder a), punt 3, onder a), punt 4, onder a), en punt 5, onder a), van bijlage I,

- 350 Ecu per 100 kilogram voor vlees als bedoeld in punt 1, onder b), punt 2, onder b), punt 3, onder b), punt 4, onder b), en punt 5, onder b), van bijlage I.

Artikel 4

Voor vlees als bedoeld in punt 1, onder b), punt 2, onder b), punt 3, onder b), punt 4, onder b), en punt 5, onder b), van bijlage I, dat in het kader van deze verordening wordt verkocht:

a) worden geen uitvoerrestituties toegekend,

b) is de aanvullende code 7034 voorzien in deel 3 van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 3938/87 toepasselijk te stellen; en

c) kan in afwijking van artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3155/85 het monetaire compenserende bedrag vooraf worden vastgesteld.

Wanneer van de onder c) bedoelde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt:

- moet de aanvraag om vaststelling vooraf samen met de aanvraag van het uitvoercertificaat worden ingediend,

- moet de aanvraag om vaststelling vooraf vergezeld gaan van het desbetreffende verkoopcontract,

- mag het uitvoercertificaat uitsluitend worden gebruikt voor vlees uit de interventievoorraden,

- moet in vak 18a van het uitvoercertificaat de volgende vermelding worden aangebracht in een van de talen van de Gemeenschap:

- Válido únicamente para carnes de intervención vendidas con arreglo al Reglamento (CEE) no 1640/88

- Kun gyldig for interventionskoed solgt i henhold til forordning (EOEF) nr. 1640/88

- Nur gueltig fuer Interventionsfleisch - Verkauf gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 1640/88

- Ischýei móno gia ta kréata parémvasis poy poloýntai vásei toy kanonismoý (EOK) arith. 1640/88

- Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 1640/88

- Seulement valable pour les viandes d'intervention vendues sous règlement (CEE) no 1640/88

- Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 1640/88

- Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 1640/88

- Apenas válido para carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) nº 1640/88.

Artikel 5

Verordening (EEG) nr. 569/88 wordt als volgt gewijzigd:

Aan de bijlage, deel I »Produkten voor uitvoer in de staat waarin zij uit de interventievoorraad zijn uitgeslagen", worden het onderstaande punt en de daarop betrekking hebbende voetnoot toegevoegd:

»31. Verordening (EEG) nr. 1640/88 van de Commissie van 13 juni 1988 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees (31).

(31) PB nr. L 147 van 14. 6. 1988, blz. 36.".

Artikel 6

Verordening (EEG) nr. 1252/88 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 20 juni 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 juni 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 370 van 30. 12. 1987, blz. 7.

(3) PB nr. L 238 van 6. 9. 1984, blz. 13.

(4) PB nr. L 170 van 30. 6. 1987, blz. 23.

(5) PB nr. L 268 van 10. 10. 1985, blz. 14.

(6) PB nr. L 241 van 13. 9. 1980, blz. 5.

(7) PB nr. L 376 van 31. 12. 1987, blz. 31.

(8) PB nr. L 372 van 31. 12. 1987, blz. 1.

(9) PB nr. L 146 van 13. 6. 1988, blz. 1.

(10) PB nr. L 310 van 21. 11. 1985, blz. 22.

(11) PB nr. L 93 van 8. 4. 1986, blz. 8.

(12) PB nr. L 55 van 1. 3. 1988, blz. 1.

(13) PB nr. L 135 van 1. 6. 1988, blz. 53.

(14) PB nr. L 119 van 7. 5. 1988, blz. 15.

(1) PB nr. L 99 van 10. 4. 1981, blz. 38.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Precio mínimo expresado en ECU por tonelada (1) (2) - Mindstepriser i ECU/ton (1) (2) - Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne (1) (2) - Eláchistes timés políseos ekfrazómenes se ECU aná tóno (1) (2) - Minimum prices expressed in ECU per tonne (1) (2) - Prix minimaux exprimés en Écus par tonne (1) (2) - Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata (1) (2) - Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per ton (1) (2) - Preço mínimo expresso em ECUs por tonelada (1) (2)

1.2.3 // 1. DANMARK

a) Mthrvrad med vimthrvrad 6 000

Filet med entrepste

og tyndsteg 2 500

Inderlr med kappe 2 275

Tykstegsfilet med kappe 2 275

Klthb med kappe 2 275

Yderlr med lrtthnge 2 275

v) Vryst og slag 750

Thorigt kthd af forfxerdinger 1 100

Skank og mthskel sammen-

iaengende 1 000 // 2. FRANPSE

a) Filet 5 500

Fathch filet 2 500

Tende de tranpsie 2 400

Tranpsie grasse 2 400

Rthmpsteak 2 275

Entrepste 2 275

Gte 1la noich 2 400

v) Psaisse V 750

Xarret 1 000

Psaisse PS 750

Vothle de mapsrethse 1 000

Psaisse A 1 100

Vaoette 1 000

Vothle de gte 1 000

// 3. IRELAND

a) Fillets 6 650

Striploins 2 900

Insides 2 400

Othtsides 2 400

Knthpskles 2 400

Rthmps 2 400

Psthve rolls 2 500

v) Siins and sianks 1 000

Sianks 1 000

Siins 1 000

Plates and flanks 750

Foreqtharters 1 100

Flanks 750

Plates 750

Vriskets 1 000

Sianks and/or siins 1 000

Flanks and/or plates 750

1.2 // 4. ITALIA

a) Filetto 6 000

Roastveef 2 800

Spsamone 2 275

Fesa esterna 2 275

Fesa interna 2 275

Nopse 2 275

Girello 2 275

v) Geretto pespse 1 000

Psollo sottospalla 1 100

Spalle geretto 1 000

Panpsira 750

Petto 1 000 // 5. THNITED KINGDOM

a) Fillets 5 500

Striploins 2 800

Topsides 2 400

Siloersides 2 400

Tiipsk flanks 2 400

Rthmps 2 400

v) Iindqtharter skirts 1 000

Siins and sianks 1 000

Pslod and stipsking 1 000

Ponies 1 100

Pony parts 1 000

Striploin flank-edge 750

Tiin flanks 750

Foreqtharter flanks 750

Vriskets 1 000

Forerivs 1 000

(1) En psaso de qthe los prodthpstos estn almapsenados fthera d Estado miemvro al qthe pertenezpsa el organismo de interoenpsin poseedor, estos prepsios se axthstarn pson arreglo a lo dispthest en el Reglamento (PSEE) no 1805/77.

(1) I tilfaelde, ioor oarerne er oplagrede thden for den medlemsstat, ioor interoentionsorganet er ixemmeithrende, tilpasses disse priser i ooerensstemmelse med vestemmelserne i forordning (ETHF) nr. 1805/77.

(1) Falls die Lagerthng der Erzethgnisse athverialv des fr die vetreffende Interoentionsstelle zthstndigen Mitgliedstaats erfolgt, serden diese Preise gemv den Oorspsiriften der Oerordnthng (EsG) Nr. 1805/77 angepavt.

(1) Stin períptosi poy ta proïónta eínai apothematopoiiména ektós toy krátoys méloys sto opoío ypágetai o armódios organismós paremváseos, oi timés aftés prosarmózontai sýmfona me tis diatáxeis toy kanonismoý (EOK) arith. 1805/77.

(1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1805/77.

(1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77. (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(1) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) nº 1805/77.

(2) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79.

(2) Disse priser gaelder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2173/79.

(2) Diese Preise gelten netto gemaess den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(2) Oi timés aftés efarmózontai epí toy katharoý vároys sýmfona me tis diatáxeis toy árthroy 17 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 2173/79.

(2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79.

(2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(2) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) nº 2173/79.

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthýnseis ton organismón paremváseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção

1.2 // DANMARK: // Direktoratet for Markedsordningerne // // EF-Direktoratet // // Frederiksborggade 18 // // 1360 Koebenhavn K // // Tlf. (01) 92 70 00, telex 15137 DK // ITALIA: // Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) // // via Palestro 81, Roma // // Tel. 495 72 83 - 495 92 61 // // Telex 613003 // FRANCE: // OFIVAL // // Tour Montparnasse // // 33, avenue du Maine // // 75755 Paris Cedex 15 // // Tél. 45 38 84 00, télex 260643 // IRELAND: // Department of Agriculture // // Agriculture House // // Kildare Street // // Dublin 2 // // Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 // // Telex 4280 and 5118 // UNITED KINGDOM: // Intervention Board for Agricultural Produce // // Fountain House // // 2 Queens Walk // // Reading RG1 7QW // // Berkshire // // Tel. (0734) 58 36 26 // // Telex 848302