Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1791/88 VAN DE COMMISSIE van 24 juni 1988 tot vaststelling van de Lid-Staten waar de reclamecampagnes tot stimulering van het verbruik van druivesap zullen worden gevoerd in het wijnoogstjaar 1987/1988 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1791/88 VAN DE COMMISSIE van 24 juni 1988 tot vaststelling van de Lid-Staten waar de reclamecampagnes tot stimulering van het verbruik van druivesap zullen worden gevoerd in het wijnoogstjaar 1987/1988 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1791/88 VAN DE COMMISSIE van 24 juni 1988 tot vaststelling van de Lid-Staten waar de reclamecampagnes tot stimulering van het verbruik van druivesap zullen worden gevoerd in het wijnoogstjaar 1987/1988 -

Publicatieblad Nr. L 158 van 25/06/1988 blz. 0022 - 0023


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1791/88 VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 1988

tot vaststelling van de Lid-Staten waar de reclamecampagnes tot stimulering van het verbruik van druivesap zullen worden gevoerd in het wijnoogstjaar 1987/1988

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1441/88 (2), en met name op artikel 46, lid 5, en artikel 81,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1678/85 van de Raad van 11 juni 1985 tot vaststelling van de in de landbouw toe te passen omrekeningskoersen (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1604/88 (6),

Overwegende dat in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3461/85 van de Commissie van 9 december 1985 betreffende het voeren van reclamecampagnes tot stimulering van het verbruik van druivesap (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1337/87 (8), is bepaald dat voor elk wijnoogstjaar wordt overgegaan tot vaststelling van de Lid-Staten, waar de reclamecampagnes tot stimulering van het verbruik van druivesap zullen worden gevoerd, en van het totale bedrag dat bestemd is voor de financiering van de reclamecampagnes in elk van die Lid-Staten;

Overwegende dat in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2372/87 van de Commissie van 31 juli 1987 houdende vaststelling, voor het wijnoogstjaar 1987/1988, van de uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor het gebruik van druiven, druivemost en geconcentreerde druivemost met het oog op de bereiding van druivesap, alsmede van de steunbedragen (9), het gedeelte van de steun dat bestemd is voor de financiering van de reclamecampagne op 35 % is vastgesteld;

Overwegende dat het voor deze financiering beschikbare bedrag afhangt van de hoeveelheden produkt waarvoor steun wordt verleend; dat de hypothese met strekking tot het budget voor de financiering van de reclamecampagnes in 1985/1986 en 1986/1987 ongeveer 250 000 Ecu te laag is gebleken; dat het bedrag dat beschikbaar is voor de financiering van de maatregel in het wijnoogstjaar 1987/1988 wordt geraamd op 4 270 000 Ecu; dat het totale beschikbare budget voor het wijnoogstjaar 1987/1988 derhalve 4 520 000 Ecu bedraagt;

Overwegende dat het met het uitgetrokken bedrag niet mogelijk is om in de hele Gemeenschap doeltreffende campagnes te voeren; dat het daarom wenselijk wordt geacht reclamecampagnes te voeren in de Lid-Staten waar dergelijke campagnes al in het vorige wijnoogstjaar zijn gevoerd; dat voorts, ten einde na te gaan welke effecten een dergelijke campagne in België kan sorteren, aan deze Lid-Staat een bedrag dient te worden toegewezen dat hem in staat stelt een studie ter zake te financieren; dat het bovendien nodig is de uit het voor Spanje uitgetrokken budget te financieren campagnes tot die Lid-Staat te beperken, gezien de beperkte mogelijkheden van deze Lid-Staat om het betrokken produkt op een andere markt dan de Spaanse af te zetten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In het wijnoogstjaar 1987/1988 worden de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3461/85 bedoelde reclamecampagnes tot stimulering van het verbruik van druivesap gevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Het totale bedrag voor de financiering van deze campagnes beloopt:

- 1 452 000 Ecu in Duitsland,

- 1 295 000 Ecu in Frankrijk,

- 752 500 Ecu in Italië,

- 1 000 000 Ecu in Spanje.

Bovendien wordt 20 000 Ecu uitgetrokken voor een in België uit te voeren studie naar het nut van een reclamecampagne in deze Lid-Staat.

2. De in lid 1 genoemde bedragen worden in nationale valuta omgerekend aan de hand de op 1 september 1987 in de wijnsector geldende representatieve koers.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 132 van 28. 5. 1988, blz. 1.

(3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1.

(4) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1.

(5) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 11.

(6) PB nr. L 143 van 10. 6. 1988, blz. 10.

(7) PB nr. L 322 van 10. 12. 1985, blz. 22.

(8) PB nr. L 126 van 15. 5. 1987, blz. 8.

(9) PB nr. L 216 van 6. 8. 1987, blz. 10.