Home

Verordening (EEG) nr. 2793/88 van de Commissie van 7 september 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat

Verordening (EEG) nr. 2793/88 van de Commissie van 7 september 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat

Verordening (EEG) nr. 2793/88 van de Commissie van 7 september 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat

Publicatieblad Nr. L 250 van 09/09/1988 blz. 0014 - 0014


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2793/88 VAN DE COMMISSIE

van 7 september 1988

betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten (1), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3977/87 van de Raad van 21 december 1987 inzake de vaststelling van de voor 1988 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (2), totaal toegestane vangsten vastlegt voor tong voor 1988;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een totaal toegestane vangst is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop de totaal toegestane vangsten worden geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van tong in de wateren van ICES-gebied VII a door vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat of die in een Lid-Staat zijn geregistreerd, de totaal toegestane vangsten voor 1988 bereikt hebben,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van tong in de wateren van ICES-gebied VII a door vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat of die in een Lid-Staat zijn geregistreerd, worden de aan de Gemeenschap voor 1988 totaal toegestane vangsten geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op tong in de wateren van ICES-gebied VII a door vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat of die in een Lid-Staat zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 september 1988.

Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 375 van 31. 12. 1987, blz. 1.