Home

Verordening (EEG) nr. 3055/88 van de Commissie van 3 oktober 1988 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 tot vaststelling van de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordening (EEG) nr. 3143/85 wordt verkocht

Verordening (EEG) nr. 3055/88 van de Commissie van 3 oktober 1988 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 tot vaststelling van de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordening (EEG) nr. 3143/85 wordt verkocht

Verordening (EEG) nr. 3055/88 van de Commissie van 3 oktober 1988 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 tot vaststelling van de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordening (EEG) nr. 3143/85 wordt verkocht

Publicatieblad Nr. L 272 van 04/10/1988 blz. 0022 - 0022


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3055/88 VAN DE COMMISSIE

van 3 oktober 1988

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 tot vaststelling van de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordening (EEG) nr. 3143/85 wordt verkocht

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1109/88 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat krachtens artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3143/85 van de Commissie van 11 november 1985 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2097/88 (4), de te koop aangeboden boter vóór een nader te bepalen datum moet zijn ingeslagen; dat het in verband met de stand van de botervoorraden dienstig is de data die zijn vermeld in artikel 1, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1609/88 van de Commissie van 9 juni 1988 tot vaststelling van de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordening (EEG) nr. 3143/85 wordt verkocht (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2851/88 (6), te wijzigen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wordt gelezen:

»Artikel 1

De in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3143/85 bedoelde boter moet tussen 1 augustus en 30 september 1987 zijn ingeslagen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 110 van 29. 4. 1988, blz. 27.

(3) PB nr. L 298 van 12. 11. 1985, blz. 9.

(4) PB nr. L 184 van 15. 7. 1988, blz. 19.

(5) PB nr. L 143 van 10. 6. 1988, blz. 23.

(6) PB nr. L 256 van 16. 9. 1988, blz. 44.