Home

Verordening (EEG) nr. 3140/88 van de Commissie van 12 oktober 1988 tot vaststelling van de interventiedrempel voor satsuma' s, clementines en mandarijnen voor het verkoopseizoen 1988/1989

Verordening (EEG) nr. 3140/88 van de Commissie van 12 oktober 1988 tot vaststelling van de interventiedrempel voor satsuma' s, clementines en mandarijnen voor het verkoopseizoen 1988/1989

Verordening (EEG) nr. 3140/88 van de Commissie van 12 oktober 1988 tot vaststelling van de interventiedrempel voor satsuma' s, clementines en mandarijnen voor het verkoopseizoen 1988/1989

Publicatieblad Nr. L 280 van 13/10/1988 blz. 0016 - 0016


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3140/88 VAN DE COMMISSIE

van 12 oktober 1988

tot vaststelling van de interventiedrempel voor satsuma's, clementines en mandarijnen voor het verkoopseizoen 1988/1989

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2238/88 (2), inzonderheid op artikel 16, lid 5,

Overwegende dat bij artikel 16 bis van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor satsuma's, clementines en mandarijnen de criteria voor de vaststelling van de interventiedrempel voor de Gemeenschap in haar samenstelling van 31 december 1985 zijn vastgesteld; dat de Commissie voor bovengenoemd produkt de interventiedrempel moet vaststellen door toepassing van het in lid 2 van genoemd artikel omschreven percentage op het gemiddelde van de voor onmiddellijk verbruik bestemde produktie van de laatste vijf jaren waarvoor gegevens beschikbaar zijn;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1988/1989 wordt de interventiedrempel voor satsuma's, clementines en mandarijnen vastgesteld op:

- satsuma's: 270 ton,

- clementines: 23 650 ton,

- mandarijnen: 148 299 ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 oktober 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 198 van 26. 7. 1988, blz. 1.