Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3171/88 VAN DE RAAD van 14 oktober 1988 tot verlenging van de geldigheidsduur van het op de invoer van polyestergarens van oorsprong uit Mexico, Taiwan, Turkije en Zuid-Korea ingestelde voorlopige anti-dumpingrecht

VERORDENING (EEG) Nr. 3171/88 VAN DE RAAD van 14 oktober 1988 tot verlenging van de geldigheidsduur van het op de invoer van polyestergarens van oorsprong uit Mexico, Taiwan, Turkije en Zuid-Korea ingestelde voorlopige anti-dumpingrecht

VERORDENING (EEG) Nr. 3171/88 VAN DE RAAD van 14 oktober 1988 tot verlenging van de geldigheidsduur van het op de invoer van polyestergarens van oorsprong uit Mexico, Taiwan, Turkije en Zuid-Korea ingestelde voorlopige anti-dumpingrecht

Publicatieblad Nr. L 282 van 15/10/1988 blz. 0028 - 0028


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3171/88 VAN DE RAAD

van 14 oktober 1988

tot verlenging van de geldigheidsduur van het op de invoer van polyestergarens van oorsprong uit Mexico, Taiwan, Turkije en Zuid-Korea ingestelde voorlopige anti-dumpingrecht

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van 11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 11, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG) nr. 1695/88 (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2871/88 (3), een voorlopig anti-dumpingrecht heeft ingesteld op de invoer van polyestergarens van oorsprong uit Mexico, Taiwan, Turkije en Zuid-Korea;

Overwegende dat sommige exporteurs verzocht hebben de geldigheidsduur van het voorlopige recht te verlengen op grond van het argument dat zij voor de behartiging van hun belangen een bijkomende termijn nodig hadden; dat deze verzoeken gerechtvaardigd lijken;

Overwegende dat genoemde exporteurs een belangrijk percentage van de desbetreffende handelstransacties voor hun rekening nemen;

Overwegende dat, aangezien de verificatie van de feiten en het horen van bepaalde betrokken partijen niet binnen de gestelde termijnen hebben kunnen plaatsvinden, gunstig op deze verzoeken dient te worden beschikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De geldigheidsduur van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van polyestergarens van oorsprong uit Mexico, Taiwan, Turkije en Zuid-Korea, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 1695/88, zoals gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2871/88, wordt verlengd voor een periode van ten hoogste twee maanden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Onder voorbehoud van artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2423/88 en enig ander besluit van de Raad, is deze verordening van toepassing totdat de Raad definitieve maatregelen treft doch uiterlijk tot het verstrijken van een periode van twee maanden, beginnende op 18 oktober 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 14 oktober 1988.

Voor de Raad

De Voorzitter

V. PAPANDREOU

(1) PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1.

(2) PB nr. L 151 van 17. 6. 1988, blz. 39.

(3) PB nr. L 257 van 17. 9. 1988, blz. 24.