Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3542/88 VAN DE COMMISSIE van 15 november 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken #

VERORDENING (EEG) Nr. 3542/88 VAN DE COMMISSIE van 15 november 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken #

VERORDENING (EEG) Nr. 3542/88 VAN DE COMMISSIE van 15 november 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken -

Publicatieblad Nr. L 310 van 16/11/1988 blz. 0008 - 0008


VERORDENING ( EEG ) Nr . 3542/88 VAN DE COMMISSIE van 15 november 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten ( 1 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3483/88 ( 2 ), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 3977/87 van de Raad van 21 december 1987 inzake de vaststelling van de voor 1988 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften ( 3 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3472/88 ( 4 ), quota vastlegt voor kabeljauw voor 1988;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren van de ICES-gebieden II a ( EG-zone ) en IV, door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, het voor 1988 toegewezen quotum hebben bereikt; dat Denemarken de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 7 november 1988; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van de ICES-gebieden II a ( EG-zone ) en IV, door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, wordt het aan Denemarken voor 1988 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt .

De visserij op kabeljauw in de wateren van de ICES-gebieden II a ( EG-zone) en IV, door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening .

Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing vanaf 7 november 1988 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 15 november 1988 .

Voor de Commissie António CARDOSO E CUNHA Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 207 van 29 . 7 . 1987, blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 306 van 11 . 11 . 1988, blz . 2 .

( 3 ) PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1987, blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 305 van 10 . 11 . 1988, blz . 12.