Home

Verordening (EEG) nr. 3660/88 van de Commissie van 23 november 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

Verordening (EEG) nr. 3660/88 van de Commissie van 23 november 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

Verordening (EEG) nr. 3660/88 van de Commissie van 23 november 1988 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

Publicatieblad Nr. L 318 van 25/11/1988 blz. 0014 - 0014


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3660/88 VAN DE COMMISSIE

van 23 november 1988

betreffende het beëindigen van de visserj op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3977/87 van de Raad van 21 december 1987 inzake de vaststelling van de voor 1988 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3472/88 (4), quota vastlegt voor haring voor 1988;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van haring in de wateren van ICES-gebied III b, c en d (EG-zone), door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, het voor 1988 toegewezen quotum hebben bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van haring in de wateren van ICES-gebied III b, c en d (EG-zone), door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, wordt het aan Denemarken voor 1988 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op haring in de wateren van ICES-gebied III b, c en d (EG-zone), door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 november 1988.

Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 306 van 11. 11. 1988, blz. 2.

(3) PB nr. L 375 van 31. 12. 1987, blz. 1.

(4) PB nr. L 305 van 10. 11. 1988, blz. 12.