Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3709/88 VAN DE COMMISSIE van 28 november 1988 betreffende de levering van olijfolie aan niet-gouvernementele organisaties (NGO) als voedselhulp

VERORDENING (EEG) Nr. 3709/88 VAN DE COMMISSIE van 28 november 1988 betreffende de levering van olijfolie aan niet-gouvernementele organisaties (NGO) als voedselhulp

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3709/88 VAN DE COMMISSIE van 28 november 1988 betreffende de levering van olijfolie aan niet-gouvernementele organisaties ( NGO ) als voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3972/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1870/88 ( 2 ), en met name op artikel 6, lid 1, onder c ),

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 1420/87 van de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 3972/86 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp ( 3 ) is bepaald welke landen en organisaties voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium;

Overwegende dat de Commissie bij besluit van 16 maart 1988 betreffende de toekenning van voedselhulp aan NGO aan deze organisaties 135 ton olijfolie heeft toegekend;

Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in de Gemeenschap van produkten voor levering als communautaire voedselhulp ( 4 ); dat met name de termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen procedure moeten worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 Er wordt een inschrijving gehouden voor de levering van olijfolie aan NGO overeenkomstig het bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 en de in de bijlagen vastgestelde voorwaarden .

Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .

Voor de Commissie Frans ANDRIESSEN Vice-Voorzitter ( 1 ) PB nr . L 370 van 30 . 12 . 1986, blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 168 van 1 . 7 . 1988, blz . 7 .

( 3 ) PB nr . L 136 van 26 . 5 . 1987, blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 204 van 25 . 7 . 1987, blz . 1 .

BIJLAGE I 1 . Maatregelen nrs . ( 1 ): 663/88 tot en met 665/88 2 . Programma : 1988 3 . Begunstigde : Euronaid 4 . Vertegenwoordiger van de begunstigde ( 2 ): zie PB nr . C 103 van 16 . 4 . 1987 5 . Plaats of land van bestemming : zie bijlage II 6 . Beschikbaar te stellen produkt : olijfolie 7 . Kenmerken en kwaliteit van het produkt ( 3 ) ( 5 ) ( 6 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt III.A.4 8 . Totale hoeveelheid : 135 ton netto 9 . Aantal partijen : 1 10 . Verpakking en opschriften ( 4 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt III.B :

- metalen blikken van 10 l of 10 kg - de blikken moeten per twee stuks worden verpakt in kartons - tekst op de blikken : zie bijlage II 11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap 12 . Leveringsconditie : franco laadhaven 13 . Laadhaven : - 14 . Door de begunstigde opgegeven loshaven : - 15 . Loshaven : - 16 . Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : - 17 . Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : van 24 . 1 . t/m 21 . 2 . 1989 18 . Uiterste datum voor de levering : 4 . 4 . 1989 19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving 20 . Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 13 . 12 . 1988 om 12.00 uur; de offertes worden geacht geldig te blijven tot 14 . 12 . 1988 om 24.00 uur 21 . Bij tweede inschrijving :

a ) uiterste termijn voor de indiening van de offertes : 3 . 1 . 1989 om 12.00 uur; de offertes worden geacht geldig te blijven tot 4 . 1 . 1989 om 24.00 uur b ) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 14 . 2 . tot en met 14 . 3 . 1989 c ) uiterste datum voor de levering : 25 . 4 . 1989 22 . Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 45 Ecu/ton 23 . Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in Ecu 24 . Adres voor de inzending van de offertes ( 7 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( telex AGREC 22037 B ) 25 . Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie ( 8 ): restitutie toepasselijk op 30 . 11 . 1988, vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 3392/88 ( PB nr . L 299 van 1. 11 . 1988, blz . 23 ) Voetnoten ( 1 ) Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald .

( 2 ) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen : zie de lijst in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr . C 227 van 7 september 1985, bladzijde 4 .

( 3 ) Degene aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden .

( 4 ) De leverancier moet een afschrift van de originele factuur zenden aan :

De Keyzer & Schuetz BV, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam .

( 5 ) De inschrijver aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordigers van de begunstigden bij de levering een gezondheidscertificaat .

( 6 ) De inschrijver aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordigers van de begunstigden bij de levering een certificaat van oorsprong .

( 7 ) Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de inschrijvers verzocht om vóór de datum en het uur vastgesteld in punt 20 van deze bijlage het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a ), van Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur - hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde kantoor;

- hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :

- 235 01 30 - 235 01 32 - 236 10 97 - 236 20 05 .

( 8 ) Verordening ( EEG ) nr . 2330/87 ( PB nr . L 210 van 1 . 8 . 1987, blz . 56 ) is van toepassing voor de restitutie bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de compenserende bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt . De datum bedoeld in artikel 2 van de genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage .

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Designación de la partida Cantidad total de la partida ( en toneladas ) Cantidades parciales ( en toneladas ) Beneficiario País destinatario Inscripción en el embalaje Parti Totalmaengde ( i tons ) Delmaengde ( i tons ) Modtager Modtagerland Emballagens paategning Bezeichnung der Partie Gesamtmenge der Partie ( in Tonnen ) Teilmengen ( in Tonnen ) Empfaenger Bestimmungsland Aufschrift auf der Verpackung Charaktirismos tis partidas Synoliki posotita tis partidas ( se tonoys ) Merikes posotites ( se tonoys ) Dikaioychos Chora proorismoy Endeixi epi tis syskevasias Lot Total quantity ( in tonnes ) Partial quantities ( in tonnes ) Beneficiary Recipient country Markings on the packaging Désignation de la partie Quantité totale de la partie ( en tonnes ) Quantités partielles ( en tonnes ) Bénéficiaire Pays destinataire Inscription sur l'emballage Designazione della partita Quantità totale della partita ( in tonnellate ) Quantitativi parziali ( in tonnellate ) Beneficiario Paese destinatario Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding van de partij Totale hoeveelheid van de partij ( in ton ) Deelhoeveelheden ( in ton ) Begunstigde Bestemmingsland Aanduiding op de verpakking Designaçao da parte Quantidade total ( em toneladas ) Quantidades parciais ( em toneladas ) Beneficiário País destinatário Inscriçao na embalagem 1 135 45 Caritas B Algérie Action no 663/88 / Huile d'olive / Algérie / Caritas Belgica / 80212 / Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite 45 WCC Algérie Action no 664/88 / Huile d'olive / Algérie / WCC / 80704 / Tindouf via Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite 45 Oxfam B Algérie Action no 665/88 / Huile d'olive / Algérie / Oxfam B / 80805 / Tindouf via Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite