Home

Verordening (EEG) nr. 3782/88 van de Commissie van 2 december 1988 waarbij Duitsland en Frankrijk gemachtigd worden in bepaalde gebieden de maatregelen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/1989 tot en met 1995/1996 niet toe te passen

Verordening (EEG) nr. 3782/88 van de Commissie van 2 december 1988 waarbij Duitsland en Frankrijk gemachtigd worden in bepaalde gebieden de maatregelen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/1989 tot en met 1995/1996 niet toe te passen

Verordening (EEG) nr. 3782/88 van de Commissie van 2 december 1988 waarbij Duitsland en Frankrijk gemachtigd worden in bepaalde gebieden de maatregelen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/1989 tot en met 1995/1996 niet toe te passen

Publicatieblad Nr. L 332 van 03/12/1988 blz. 0025 - 0027
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 27 blz. 0261
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 27 blz. 0261


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3782/88 VAN DE COMMISSIE

van 2 december 1988

waarbij Duitsland en Frankrijk gemachtigd worden in bepaalde gebieden de maatregelen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/1989 tot en met 1995/1996 niet toe te passen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1442/88 van de Raad van 24 mei 1988 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/1989 tot en met 1995/1996 (1), inzonderheid op artikel 12, lid 1,

Overwegende dat Duitsland een met redenen omkleed verzoek heeft ingediend om alle op hellingen van minstens 30 % gelegen wijngaarden uit te zonderen van de werkingssfeer van Verordening (EEG) nr. 1442/88; dat deze wijngaarden deel uitmaken van gebieden waar kwaliteitswijn geproduceerd wordt met typische kenmerken die eigen zijn aan Duitse wijnen; dat deze wijngaarden een wezenlijk onderdeel van het landschap in de betrokken gebieden vormen; dat voor de wijnbouw op deze hellingen bijzondere steun- en stimuleringsmaatregelen in het raam van het nationale kwaliteitsbeleid zijn vastgesteld; dat aan deze oppervlakten geen andere bestemming kan worden gegeven; dat het betrokken wijnbouwpotentieel minder dan 10 % van het nationale wijnbouwpotentieel omvat;

Overwegende dat Frankrijk een met redenen omkleed verzoek heeft ingediend om een aantal wijngaarden uit te zonderen van de werkingssfeer van Verordening (EEG) nr. 1442/88; dat er in een eerste reeks gebieden, waarin alle met wijndruivenrassen beplante oppervlakten moeten worden uitgezonderd, een groot gevaar voor ontvolking en achteruitgang van het milieu en vooral brandgevaar ontstaat wanneer de verlaten wijngaarden tot maquis en kreupelhout verwilderen; dat in een tweede reeks gebieden, waarin de uitzondering al naar gelang van de aangeplante wijnstokrassen geldt, het gevoerde kwaliteitsbeleid in het gedrang kan komen; dat het in het ene deel van dit gebied om jonge oorsprongsbenamingen gaat waarvoor alle wijnstokrassen als bestanddelen van benamingen nodig zijn om hun eigenheid te verzekeren; dat het in het andere deel van dat gebied om wijnstokrassen gaat waarvan de aanplanting sedert vele jaren gestimuleerd wordt en die de »harde kern" vormen van de eigenschappen die men de wijn van die benaming wil geven; dat in een derde reeks gebieden de oppervlakten moeten worden uitgezonderd waarvoor een premie voor de herstructurering van wijngaarden verleend is op grond van Verordening (EEG) nr. 458/80 van de Raad van 18 februari 1980 betreffende de herstructurering van wijngaarden in het kader van collectieve maatregelen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 388/88 (3), of op grond van andere herstructureringsprogramma's, om geen afbreuk te doen aan het gevoerde kwaliteitsbeleid; dat het produktiepotentieel voor elk van die gebieden berekend is overeenkomstig de in artikel 12, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1442/88 aangegeven methode aan de hand van de analysegegevens inzake oppervlakte en jaarproduktie per wijnstokras en per benaming die beschikbaar zijn bij het Office national interprofessionnel des vins en het Institut national des appellations d'origine; dat het gezamenlijke wijnbouwpotentieel van die gebieden minder dan 10 % van het nationale wijnbouwpotentieel omvat;

Overwegende dat, rekening houdend met de achterstand van de Lid-Staten bij de toezending van de uitzonderingsaanvragen voor het eerste wijnoogstjaar waarin de maatregel van toepassing is, de Commissie pas na de aanvang van dat wijnoogstjaar over die uitzonderingen kan beslissen; dat, om rekening te houden met de specifieke situatie van de producenten in de betrokken gebieden die reeds een aanvraag hebben ingediend en alle ter zake geldende maatregelen hebben getroffen, overgangsbepalingen voor de behandeling van die aanvragen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat het Comité van beheer voor wijn geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Op grond van artikel 12, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1442/88 wordt Duitsland gemachtigd de in die verordening bedoelde maatregelen voor definitieve stopzetting

van de wijnbouw niet toe te passen voor alle op een helling van minstens 30 % gelegen wijngaarden.

Artikel 2

Frankrijk wordt op grond van artikel 12, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1442/88 gemachtigd de in die verordening bedoelde maatregelen voor definitieve stopzetting van de wijnbouw niet toe te passen op alle in de bijlage vermelde wijnbouwoppervlakten.

Artikel 3

De Lid-Staten beschouwen ook die aanvragen als ontvankelijk die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend en die op de daarin genoemde gebieden betrekking hebben, voor zover de aanvrager ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aantoont dat hij de nodige maatregelen die rechtstreeks of indirect met het rooien verband houden, getroffen heeft.

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 december 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 132 van 28. 5. 1988, blz. 3.

(2) PB nr. L 57 van 29. 2. 1980, blz. 27.

(3) PB nr. L 39 van 12. 2. 1988, blz. 1.

BIJLAGE

Wijnbouwgebieden waarvoor Frankrijk gemachtigd wordt de in Verordening (EEG) nr. 1442/88 bedoelde maatregelen niet toe te passen

1. Met wijndruivenrassen beplante oppervlakten in de volgende gebieden

- v.q.p.r.d.-produktiegebieden Fitou, Côtes du Luberon, Côtes du Ventoux, Bandol, Cassis.

- Geografisch gebied van de landwijn Coteaux du Quercy.

- Het eiland Ré.

2. Oppervlakten die binnen een v.q.p.r.d.-produktiegebied beplant zijn met wijnstokken die bestemd zijn voor de produktie van de v.q.p.r.d. van het betrokken gebied

- Pécharmant, Côtes du Brulhois, Tursan, Châteaumeillant, Reuilly, Madiran, Pacherenc du Vic Bilh, Laviledieu, Marcillac, Entraygues et Fel, Estaing, Côtes de Saint Mont, Anjou Village (uitgezonderd de v.q.p.r.d.-gebieden Savennières, Bonnezaux, Chaumes, Quart de Chaumes), Saumur (uitgezonderd het v.q.p.r.d.-gebied Saumur Champigny), Haut Poitou, Côtes du Vivarais, Clairette de Die, Châtillon en Diois, Coteaux du Tricastin, Côtes Roannaise, Côtes du Forez, Coteaux du Lyonnais, Bugey, Coteaux du Giennois, Vin de Savoie, Crépy, Seyssel en de v.q.p.r.d. van de Jura en van Corsica.

- Produktiegebied van de wijn die bestemd is voor de bereiding van Armagnac-brandewijn, wat de wijnstokrassen betreft die voor deze bereiding geschikt zijn.

3. Met de hierna genoemde wijnstokrassen beplante oppervlakten in de onderstaande gebieden

- v.q.p.r.d.-gebied Touraine: Cot, Pinot noir, Pinot gris, Pinot Meunier, Gamay, Sauvignon, Cabernet, Chardonnay. Voor bepaalde deelgebieden van het Touraine-gebied komen ook de volgende wijnstokrassen in aanmerking:

- v.q.p.r.d.-gebied Touraine Azay: Chenin en Grolleau;

- v.q.p.r.d.-gebied Touraine Mesland, Touraine Amboise, Montlouis: Chenin;

- overig Tourainegebied: Chenin, waarvoor een herstructureringspremie verleend is.

- v.q.p.r.d.-gebied Orléannais: Pinot noir, Pinot Meunier, Cabernet, Auvernots blancs en gris, Gamay en Sauvignon.

- Gebied Valençay en Cheverny; Gamay, Cot, Pinot noir, Cabernet, Sauvignon, Chardonnay; daarnaast de Romorantin voor de v.q.p.r.d. Cheverny.

- v.q.p.r.d.-gebied Corbières en niet irrigeerbare gedeelten van het v.q.p.r.d.-gebied Minervois: Grenache noir, Syrah, Mourvedre.

- v.q.p.r.d.-gebied Blanquette de Limoux: Chardonnay.

- v.q.p.r.d.-gebied Saint-Jean de Minervois: Muscat à petits grains.

- v.q.p.r.d.-gebied Cabardès: Grenache, Syrah, Cot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Fer.

- v.q.p.r.d.-gebied Coteaux du Languedoc: Grenache noir, Grenache blanc, Syrah, Mourvedre, Picpoul blanc, Malvoisie, Clairette, Marsanne, Roussane, Rolle.

- v.q.p.r.d.-gebied Coteaux du Loir en Jasnières: Chenin, Pineau d'Aunis, Gamay noir, Pinot noir, Cabernet, Cot.

- v.q.p.r.d.-gebied Fiefs vendéens: Chenin, Sauvignon, Chardonnay, Gamay noir, Pinot noir, Cabernet, Négrette.

- v.q.p.r.d.-gebied Gaillac: Duras, Syrah, Fer Servadou, Sauvignon, Len de l'El, die zijn aangeplant op percelen die niet aan de vestigingsplaats van het bedrijf grenzen en die niet groter zijn dan 3 ha.

- De kantons Monfort, Amou, Mugron, Saint-Sever, Hagetmau, Peyrehorade, Dax in het Landes-departement: Tannat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.

4. Oppervlakten waarvoor een premie voor de herstructurering van wijngaarden verleend is (voor zover zij niet onder de vorige punten vallen)

- Gewest Languedoc-Roussillon

- Gewest Provence-Alpes-Côte-d'Azur

- Gewest Midi-Pyrénées

- Gewest Corsica

- De departementen Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Drôme en Ardèche

- v.q.p.r.d.-gebied Anjou.